Rechten van de patiënt

Rechten van de patiënt (KB 22/08/02)

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2002 verscheen de wet van 22 augustus 2002 – wet betreffende de rechten van de patiënt.

U kan deze tekst bekomen aan de balie van de dienst inschrijvingen. Hierin wordt stilgestaan bij het toepassingsgebied, de rechten van de patiënt, de uitoefening en de afdwingbaarheid.

In de wet op de patiëntenrechten staat welke uw rechten zijn als patiënt en hoe u ze kan toepassen.

Video

Als patiënt heb je duidelijke rechten. Om die goed te kunnen toepassen, hebben we soms ook je hulp nodig. Zorg is namelijk teamwerk. Hoe dan? Dat vertelt je deze animatievideo.

Brochure

Zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener werd alle informatie over de wet betreffende de rechten van de patiënt gebundeld in een zeer toegankelijke brochure: “Wet ‘Rechten van de patiënt’ - In een goede relatie weet je wat je aan mekaar hebt”, gepubliceerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

U kan deze brochure hier downloaden.

De brochure is ook beschikbaar in het Frans, Engels en Duits via deze link.

Patiëntenrechten- en plichten in acht vlotte filmpjes

Hoe zal Suzanne haar nieuwe huisarts kiezen? Aziz twijfelt tussen een klassieke ingreep of een operatie met de robot; welke informatie moet hij krijgen opdat hij een geïnformeerde toestemming kan geven? Wat betekent een kwaliteitsvolle dienstverstrekking?, enz.

Op al deze vragen wil de cel 'Patiëntenrechten' van de FOD Volksgezondheid antwoorden bieden door een set van 8 filmpjes ter beschikking te stellen. De filmpjes zijn vlot gebracht en behandelen het partnerschap tussen de beroepsbeoefenaar en de patiënt. Want de patiënt heeft rechten maar hij heeft ook een opdracht om zijn medewerking te verlenen aan de beroepsbeoefenaar. Deze optiek van dialoog en vertrouwen laat toe om misverstanden te vermijden en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

De eerste 7 filmpjes illustreren zeer concreet elk recht van de patiënt (zoals beschreven in de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt). De achtste film is speciaal gewijd aan de situatie van een patiënt die niet bekwaam is om zelf zijn rechten uit te oefenen. U kan de filmpjes hier bekijken.

Uiteraard kan het onderwerp dat wordt besproken veel complexer zijn dan wat in een filmpje van twee minuten kan worden weergegeven. Voor wie dieper wenst in te gaan op concrete vragen, verwijst de FOD Volksgezondheid naar haar specifieke website over de patiëntenrechten.

Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

U hebt recht op kwaliteitsvolle zorg. Dit betekent dat uw zorgverlener de nieuwste technieken kent en, indien nodig, ze ook kan toepassen. De wet laat niet toe dat er onderscheid gemaakt wordt wat betreft sociale klasse, ras of nationaliteit. Ook menselijke waardigheid en het zelfbeschikkingsrecht van patiënten moeten gerespecteerd worden.

Recht op een vrij gekozen beroepsbeoefenaar

  • U kiest zelf naar welke zorgverlener u gaat, los van de verwijzing van bijvoorbeeld uw huisarts.
  • U bent steeds vrij om een tweede advies of 'second opinion' te vragen.
  • U kan op elk moment een andere zorgverlener kiezen.

Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Uw privacy en intimiteit moeten gerespecteerd worden. Informatie over uw gezondheidstoestand mag in geen geval doorgegeven worden aan derden, behalve wanneer de wet dit expliciet voorschrijft.

Uitsluitend zorgverleners die betrokken zijn bij uw onderzoek of behandeling, zijn nodig rond uw bed.

Recht op informatie

De zorgverstrekker moet u informatie geven over uw gezondheidstoestand, de vermoedelijke evolutie ervan en de voorgestelde behandeling. De communicatie hierover moet gebeuren in een voor u duidelijke en begrijpelijke taal. In principe wordt de informatie mondeling verschaft maar een schriftelijke neerslag ervan kan gevraagd worden.
Als u geen informatie wenst, moet de zorgverlener dit respecteren, behalve wanneer u daarmee anderen in gevaar brengt.
De zorgverstrekker kan informatie weigeren wanneer hij van oordeel is dat deze een bedreiging is voor uw gezondheid. Hij moet zijn beslissing wel duidelijk motiveren en een aangeduide vertrouwenspersoon inlichten.

Recht op toestemming of weigering

Een behandeling kan pas gestart of verdergezet worden nadat u de toestemming hiervoor hebt gegeven. U kan uw toestemming ook van een of meer voorwaarden laten afhangen.

Als u een behandeling weigert, moet dit gerespecteerd worden. De zorgverlener moet u wel wijzen op de gevolgen en eventueel een alternatief voorstellen.

U kan steeds op uw beslissing terugkomen.

In dringende situaties blijft het voorgaande van toepassing maar als de arts geen toestemming kan vragen - bijvoorbeeld omwille van uw gezondheidstoestand of omdat u bewusteloos bent - moet hij alle behandelingen starten die volgens zijn oordeel nodig zijn.

Meer info over geïnformeerde toestemming of Informed Consent.

Recht op klachtenbemiddeling

Als u problemen heeft met uw zorgverlener of klachten heeft over uw behandeling en u kan het niet meer met de zorgverlener bespreken, kan u in tweede instantie terecht bij de ombudsdienst.

In elk ziekenhuis moet een ombudsdienst aanwezig zijn.

Recht op informatie over verzekeringsdekking

Als patiënt heeft u het recht om hierover bijkomende inlichtingen in te winnen bij uw ziekenhuisarts. Alle andere beroepsbeoefenaars (apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigenvroedkundigen, zorgkundigen,…) worden als werknemer tewerkgesteld in het ZOL en hun aansprakelijkheid wordt via het ZOL gedekt.

Recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier en recht op inzage en op afschrift van het patiëntendossier

De beroepsbeoefenaar heeft voor elke patiënt een zorgvuldig bijgehouden dossier, dat hij op een veilige plaats bewaart. Dit dossier bevat de identiteitsgegevens van de patiënt en medische informatie. De patiënt kan zijn patiëntendossier opvragen of inzien, volgens de procedure van het ZOL.

Recht op pijnbehandeling

Elke patiënt heeft er recht op dat de beroepsbeoefenaar aandacht heeft voor pijn, dat hij pijn voorkomt, de pijn evalueert, behandelt en verzacht.

Welke zijn de plichten van de patiënt?

Naast bovenstaande rechten, heeft de patiënt ook een aantal plichten. Zo dient de patiënt:

  • Mee te werken met de zorgverstrekker door de nodige informatie te geven. Dit is belangrijk naar diagnose en instelling van de behandeling.
  • De raadgevingen van de zorgverstrekker op te volgen.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg