Medisch dossier

U heeft als patiënt recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard medisch dossier. U heeft het recht om uw patiëntendossier in te kijken en/of op een afschrift hiervan.

Inzage van uw medisch dossier via mijnzol.be

U kan uw medisch dossier digitaal raadplegen op mijnzol.be en wel voor de volgende gegevens:

 • Brieven, microbiologie en radiologie uitslagen sinds 01/08/2019
 • Laboratorium uitslagen sinds 01/09/2015

Gegevens ouder dan deze data zijn raadpleegbaar door uw huisarts. Deze heeft toegang tot uw globaal medisch dossier (indien u hier toestemming toe heeft gegeven). Tevens behoort een afschrift van uw medisch dossier tot de mogelijkheid.

Afschrift van uw medisch dossier

Wenst u een afschrift van uw medisch dossier of inzage, dan vindt u hieronder de nodige informatie om uw aanvraag te vervolledigen. De behandelend arts kan worden geïnformeerd over uw vraag tot afschrift of inzage.

Verder kan u ook terecht bij uw huisarts, gezien deze toegang heeft tot uw globaal medisch dossier (indien u hier toestemming toe heeft gegeven) incl. verslagen, laboresultaten en medische beelden.
 

Welke personen hebben het recht tot afschrift of inzage?

De patiënt is meerderjarig:

 • Enkel de patiënt zelf

De patiënt is minderjarig (jonger dan 18 jaar):

 • De ouders/voogd mits voorlegging van een bewijs van ouderschap (vb. geboorteakte van het kind)
 • De patiënt zelf vanaf 16 jaar of als de arts van oordeel is dat rekening houdend met de leeftijd en maturiteit de patiënt zelf zijn/haar rechten kan uitoefenen.

Bij een wilsonbekwame patiënt hebben volgende personen recht hiertoe:

 • De houder van de zorgvolmacht
 • Een vertegenwoordiger van patiënt
  • Formele vertegenwoordiger: deze werd voorafgaand schriftelijk benoemd door de patiënt en heeft voorrang op de informele vertegenwoordiger.
  • Informele vertegenwoordiger: echtgenoot/partner of verder in dalende lijn: meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer/zus.

Nuttige documenten:

Indien de aanvraag online gebeurd kunnen deze documenten geüpload worden. Indien de aanvraag via e-mail of per post gebeurd, moeten deze documenten afgeprint worden en verstuurd met de eventuele aanvraag.

Waar heeft u geen recht op?

U ontvangt enkel informatie met betrekking tot uzelf. De persoonlijke notities van de beroepsbeoefenaar en gegevens die betrekking hebben op derden komen niet in aanmerking voor inzage noch voor afschrift.

De beroepsbeoefenaar kan het afschrift weigeren indien hij/zij over duidelijke aanwijzingen beschikt dat de patiënt onder druk wordt gezet om een afschrift van zijn/haar dossier aan derden te bezorgen.

Wat bij overlijden?

Het is niet mogelijk een afschrift van het dossier van een overleden patiënt te verkrijgen. Verwanten van de overledenen hebben enkel onrechtstreeks (via een aangeduide beroepsbeoefenaar vb. huisarts) recht op inzage in het patiëntendossier. Men noemt dit onrechtstreekse inzage. Enkel en alleen onder het samen voorkomen van onderstaande drie voorwaarden (verwantschap, motivatie en ontbreken van verzet) heeft u recht op onrechtstreekse inzage:

 1. verwantschap: als u de echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloedverwant bent tot en met de tweede graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, grootouder).
 2. als u een voldoende gemotiveerd belang heeft dat opweegt tegen de privacy van de overleden patiënt (bijvoorbeeld het vermoeden van een medische fout, opsporen van familiale antecedenten en dergelijke…) en als je een geldig bewijs van verwantschap kan voorleggen (bijvoorbeeld geboorteakte van de overleden patiënt, attest van gezinssamenstelling, kopie huwelijksakte, ...).
 3. als er geen uitdrukkelijk verzet van de patiënt was tijdens zijn/haar leven.

Indienen van de aanvraag

Uitsluitend schriftelijke aanvragen (via de website, per e-mail of per post) worden aanvaard en behandeld. Telefonische aanvragen worden niet behandeld daar de aanvragende persoon niet geverifieerd kan worden.

De aanvraag kan als volgt gebeuren:

 1. Online via de onderstaande link:
 2. Per e-mail: u stuurt het betreffende document samen met een kopie van het identiteitsbewijs aan medisch.archief@zol.be . Behalve in geval van een klacht of inzage na overlijden richt u het aanvraagformulier rechtstreeks aan de Ombudsdienst (ombudspersoon@zol.be).
 3. Per post: u stuurt het betreffende document samen met een kopie van het identiteitsbewijs aan Dienst medisch Archief ZOL, Synaps Park 1, 3600 Genk. Behalve in geval van een klacht of inzage na overlijden richt u het aanvraagformulier rechtstreeks aan Ombudsdienst ZOL, Synaps Park 1, 3600 Genk.

Aflevering/inzage van het medisch dossier

Binnen een termijn van 15 kalenderdagen na ontvangst van uw aanvraag wordt deze behandeld.

Er worden geen dossiers gemaild naar patiënten. Dit kan enkel aangetekend of via een beveiligde mail naar een arts (zorgverlener).

Voor aanvragen gericht aan het medisch archief zal u verwittigd worden op het moment dat het dossier is afgehandeld. Het dossier zal aangetekend verzonden worden.

In geval van een aanvraag bij de ombudsdienst wordt u gecontacteerd door een medewerker van deze dienst. Er wordt een afspraak gemaakt voor inzage of ophaling. U dient op dat moment in alle gevallen een identiteitsbewijs voor te leggen. Voor een onrechtstreekse inzage wordt steeds een afspraak gemaakt met de aangeduide beroepsbeoefenaar. Het dossier kan op het afgesproken moment worden ingezien op de ombudsdienst in aanwezigheid van een medewerker.

Met bijkomende vragen kan u terecht bij

Medisch archief:

Ombudsdienst:

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg