Comité Medische Ethiek

ZOL engageert zich tot het creëren van een zo gunstig mogelijke situatie voor de patiënten en de begeleiders. Dit wordt binnen de tekst ‘visie en missie van ZOL als volgt naar voor gebracht:

”Wij willen op een geïntegreerde en patiëntvriendelijke wijze professionele en veilige ziekenhuiszorg aanbieden, aan al wie op het ziekenhuis een beroep wenst te doen, ongeacht zijn / haar godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, ras, huidskleur of geslacht, sociale of culturele herkomst, financiële of maatschappelijke status. Tariefzekerheid en betaalbaarheid zijn belangrijke waarden in ons beleid.”

 Om deze missie te ondersteunen werd, zoals ook wettelijk vereist, een Comité Medische Ethiek opgericht. Daarnaast zijn er binnen het ZOL ook een aantal personen die zich verder verdiepen in de ethiek en werkt men met referentiepersonen ethiek. Om intern de draagkracht rond ethiek te vergroten, werd het zorgdomein ethiek opgericht waar de referentiepersonen ethiek op vrijwillige basis kunnen toetreden. Het doel van deze werkgroep bestaat erin om ethiek bespreekbaar te maken op de afdelingen en een spreekbuis te vormen rond ethische kwesties en vraagstukken.

 Centraal binnen ethisch handelen, staat het feit dat men werkt in het algemene belang van de patiënt. Hierbij dient men niet alleen te focussen op de manier waarop men omgaat met de patiënt, maar ook naar de manier waarop men omgaat met elkaar.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg