Algemene info

Opdrachtverklaring Comité Medische Ethiek

Het is onze opdracht om:

de belangen van de patiënt te bewaken door een cultuur van ethische reflectie en overleg te scheppen zowel in het dagdagelijks klinisch handelen van elkeen als in de formulering en uitvoering van het zorgbeleid.

Wij wensen "het scheppen van een cultuur van ethische reflectie en overleg in het dagdagelijks klinisch handelen en het zorgbeleid van het ziekenhuis" te realiseren door:

  1. vertrekkende van de eigen morele waarden van de hulpverleners, ethische bezinning te bevorderen via opleiding en permanente vorming;
  2. de bespreekbaarheid en transparantie ervan te bevorderen door middel van gestructureerd ethisch overleg tussen de verschillende actoren in het ziekenhuis (zowel in de horizontale als in de verticale as van de organisatiestructuur);
  3. het uitbouwen van een gestructureerd ethisch overleg in de vorm van "ethical rounds" op afdelingsniveau (klinisch, administratief, leidinggevend) en de klinische-ethische consultatiefunctie; het identificeren van referentieverpleegkundige ethiek
  4. het ontwikkelen en onder de aandacht brengen van de noodzaak van een schriftelijk ethisch beleid;
  5. de werking van het Comité Medische Ethiek beleidsmatig te ondersteunen en te professionaliseren.

Leden

Het Comité Medische Ethiek van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) is samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, een jurist(e), een ethicus, een farmacoloog en andere zorgverleners al dan niet verbonden aan het ZOL. Ze volgt de voorschriften van de ICH Good Clinical Practice en de lokale wettelijke bepalingen terzake (wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en bijhorende Koninklijke Besluiten en programmawet).

Taak

De rol van een lid van het Comité Medische Ethiek is hoofdzakelijk het beoordelen van klinische studies, daarnaast dient hij of zij vergaderingen bij te wonen en ondersteuning te bieden bij ethische kwesties op de werkvloer. Een wetenschappelijke interesse of studie-ervaring is van groot belang om deze functie te kunnen vervullen. Bovendien is een open houding aannemen naar nieuwe evoluties een pluspunt en moet men bereid zijn kennis te nemen van wetten.

Men moet vooral ethische normen en waarden kunnen vrijwaren door persoonlijke opvattingen buiten beschouwing te laten. Op ethisch vlak zijn alle leden dan ook gelijkwaardig, ze moeten casussen kritisch kunnen bekijken, medische terminologie beheren en op de hoogte zijn van de privacy wetgeving en de rechten van de patiënt.

Dit bereikt men door goed te redeneren en empathisch te zijn, want een opleiding volgen maakt iemand niet tot een goed lid. Ethisch reflecteren moet men opbouwen en integreren in het dagelijks functioneren als zorgverlener. Van hieruit kan de interesse groeien en kan men vragen van patiënten en zorgverleners als informatie opnemen om besluiten te vormen in het Comité Medische Ethiek. Om die reden kan iedere zorgverlener zich kandidaat stellen om in het Comité Medische Ethiek te zetelen.

Ledenlijst

Internen

Dr. Patrick Noyens ​Cardioloog ​Voorzitter
​Dr. Ben Persy ​Klinisch Bioloog Ondervoorzitter
​Dr. Gregg Van de Putte ​Gynaecoloog
​Dr. Wim Arts ​Pediater
Dr. Ward Schrooten Epidemioloog  
Dr. Christiaan Van Kerrebroeck Cardiaal chirurg  
Dr. Bob Bloemendaal Abdominaal chirurg  
​Dr. Pascal Vanelderen ​Anesthesist
Dr. Dennis André Wicherts Abdominaal chirurg  
​Dhr. Pierrot Smets Hoofdverpleegkundige   
​Mevr. Sarah De Sy ​Ziekenhuis-apotheker
Mevr. Griet Wyers ​Ziekenhuis-apotheker  
​Mevr. Kirsten Cardone ​Diëtiste  
Mevr. Ellen Gielen Onderzoeksmedewerker  
​Mevr. Ellen Meers Psychologe  
Mevr. Uschi Colemonts Hoofdverpleegkundige  
Mevr. Gratienne Van de Weyer Patiëntenvertegenwoordiger  

 

Externen

 
Prof. dr. Kris Dierickx​ ​Ethicus
Dr. Herwig Van Aerde ​Huisarts
​Mevr. Greet Onkelinx ​Juriste

 

Vervangers / Experten

Dr. Sven Van Poucke ​Anesthesist
Dr. Jan Vandevenne Radioloog
​Dr. Leen Schrooten Kinderpsychiater
Dr. Martine Burin Gerontoloog
Dr. Nathalie Dhont Gyanecoloog​
Mevr. Karla Briers​ ​Zorgcoördinator
Dhr. Lars Grieten Expert Medical Devices

© 2020 Ziekenhuis Oost-Limburg