15 februari 1999 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 9ter van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 en tot aanduiding van de artikelen van de wet op de ziekenhuizen die op hen van toepassing zijn

11 mei 2003 - Wet betreffende het onderzoek op embryo's in vitro
Onderzoek op embryo's in vitro is toegelaten indien aan al de voorwaarden van deze wet voldaan wordt

4 juni 2003 - KB terugbetaling IVF behandeling
Aan de ziekenhuizen met een erkend zorgprogramma 'Reproductieve Geneeskunde B' wordt een forfaitair bedrag van 1.182 EUR toegekend per cyclus waarbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  1. de leeftijd van de vrouw waarvoor de cyclus wordt verricht, is maximaal 42 jaar;
  2. deze bepaling is van toepassing voor een maximum van 6 cycli per vrouw bedoeld in 1°

14 september 2006 - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 47966

6 juli 2007 - Wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en gameten

2 juli 2008 - Wet betreffende de gedeeltelijke terugbetaling Intra Uterine Inseminatie

6 oktober 2008 - Forfaits medicatie vruchtbaarheidsbehandelingen

19 december 2008 - Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

28 september 2009 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de artikelen van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, die van toepassing zijn op gameten, gonaden, fragmenten van gonaden, embryo’s en foetaal menselijk lichaamsmateriaal

28 september 2009 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd

23 december 2009 - Wet houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid

Sinds 1 juli 2003 wordt de IVF-behandeling grotendeels vergoed door uw ziekenfonds. De terugbetaling werd gekoppeld aan een terugplaatsingsstrategie wat betreft het aantal embryo’s per terugplaatsing.

Leeftijd

Poging

Embryo's

<=35 1e 1
  2e 1 of 2
  3e - 6e max 2
>35 en <= 39 1e en 2e max 2
  3e - 6e max 3
>39 en <= 42 1e - 6e max 3

 

 

  Leeftijdsgrens
Wegname eicellen voor IVF/ICSI (pick-up)  ≤ 45 jaar
Verzoek tot IUI/KID of embryotransfer  ≤ 45 jaar
IUI/KID ≤ 47 jaar
Embryotransfer ≤ 47jaar
Terugbetaling door Belgisch ziekenfonds < 43 jaar
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Nathalie Dhont, Fertiliteit - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg