"Met alle zorgpartners én met de patiënt op een gelijkwaardige manier samenwerken, daar hebben we fors vooruitgang in geboekt."
Dr. Paul Heremans (huisarts)
"Met alle zorgpartners én met de patiënt op een gelijkwaardige manier samenwerken, daar hebben we fors vooruitgang in geboekt."
Dr. Paul Heremans (huisarts)

Transparantie en open communicatie

Het ZOL kiest ervoor om op een zeer open en transparante manier met haar omgeving én haar medewerkers te communiceren. Daarvoor wordt een sterke communicatiestructuur uitgebouwd. Bestaande kanalen worden actief en up-to-date gehouden en er worden steeds nieuwe initiatieven genomen, aangepast aan de moderne media.

In het  ZOL vinden we een goede samenwerking met de eerste lijn erg belangrijk. Om feedback te krijgen over de samenwerking tussen de huisartsen en het ziekenhuis, zette het ZOL een tevredenheidsonderzoek op bij de huisartsen uit de nabije regio’s. De enquête geeft heel wat bruikbare feedback.

Het ZOL blijft de samenwerkingsinitiatieven met de partnerziekenhuizen verder versterken, uitbouwen en ondersteunen. Daarnaast bereidt het ziekenhuis zich voor op het gewijzigde zorgmodel waarbij klinische netwerken tussen de eerste, tweede en derde lijn en de lokale zorgnetwerken rond de patiënt steeds belangrijker worden. 

Het ZOL werkte ook actief mee aan valabele benchmarks (vb VIP², Vlaams ziekenhuisnetwerk, ...). De gevalideerde data werden publiek gemaakt via de website en andere communicatiekanalen. 

 

Uitbouw netwerk geronto-psychiatrie ZOL met Limburgse partners

Gerontopsychiatrische patiënten kunnen sinds 2015 instappen in een thuisbegeleidingstraject dat uitgetekend wordt door Menos, in samenwerking met de huisartsenvereniging Prometheus, het OCMW, het ouderenteam van het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), het Wit-Gele Kruis, het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem en het ZOL. Tijdens een wekelijks gerontopsychiatrisch overleg worden de moeilijke casussen besproken. Bedoeling is de patiënt zo lang mogelijk thuis te laten functioneren en de opname in een woonzorgcentrum te vertragen.

De sterkte van een groot netwerk is dat mensen echt zorg op maat krijgen, specifiek aangepast aan hun noden en behoeften. Door een aangepaste omgeving kan het gebruik van sederende psychofarmaca en fixatie bovendien drastisch ingeperkt worden.

 

Multidisciplinair Pijncentrum organiseert internationaal symposium en workshops

Van 3 tot 5 juni vond het internationaal symposium ‘Evidence-based interventional pain medicine’ plaats. Deze tweede editie werd opnieuw georganiseerd door het team van het Multidisciplinair Pijncentrum van het ZOL, samen met de dienst Anesthesiologie en Pijngeneeskunde van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. De theoretische sessies vonden plaats in Crown Plaza in Maastricht. De workshops ‘Ultrasound Guided Interventions’ werden op campus Sint-Barbara in Lanaken georganiseerd.

Op de eerste dag kregen de deelnemers een overzicht van de anatomie, relevant bij de toepassing van interventionele pijnbehandelingstechnieken.

Op 4 juni vonden er twee simultane bijeenkomsten plaats. Eén groep volgde de theoretische sessies toegespitst op de behandeling van kankerpijn, een andere groep kreeg een review cursus over de toepassing van echografie bij interventionele pijnbestrijding (Ultrasound- Guided Interventional Procedures in Pain Medicine (USPM)).

Op de derde dag werd de groep opnieuw in twee gesplitst. De ene helft vertrok vroeg in de morgen naar het labo Anatomie van de Universiteit van Maastricht. In kleine groepjes konden de deelnemers aan vier stations het correct uitvoeren van de verschillende interventionele pijnbehandeltechnieken observeren en zelf oefenen. De tweede helft verplaatste zich naar het Pijncentrum in Lanaken. Daar werd het gebruik van echografie bij interventionele pijnprocedures gedemonstreerd onder de leiding van dr. Mestrum en dr. De Vooght van het MPC.

 

Overrompeling tijdens Dag van de Zorg

Op 15 maart opende het ZOL de deuren van campus Sint-Jan tijdens de Dag van de Zorg. Het werd een unieke opendeurdag waarop voornamelijk nieuwe locaties getoond werden. Sommige diensten waren nog in aanbouw, zoals de nieuwe apotheek, de vier nieuwe operatiekamers of de verpleegafdeling Geriatrie in de nieuwe K-blok. Daarnaast werden de nieuwe palliatieve eenheid en de cardiale en respiratoire revalidatie opengesteld. Ook onze partnerorganisaties op de Zorgcampus, namelijk het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) en de Limburgse Zorgacademie (LiZa), stelden hun deuren open voor het publiek.

Het ZOL was met 7.500 bezoekers de best bezochte deelnemende organisatie in Vlaanderen.

 

Ontwikkeling smartphone-app voor artsen

De dienst Communicatie van het ZOL ontwikkelde een app voor artsen met de gegevens van alle ZOL-specialisten. Via een zoekmodule kunnen alle ZOL-artsen teruggevonden worden op naam of op specialisme. De persoonlijke contactgegevens van de specialisten en hun raadplegingsmomenten zijn zo in één oogopslag beschikbaar.

Groot voordeel van de digitale toepassing is dat de app voortdurend up to date kan gehouden worden. De app is zowel in Android, als in iOS versie beschikbaar.

 

Opstart Limburgse Zorgacademie (LiZa) met bijna 1.300 studenten

Op 1 september opende de Limburgse Zorgacademie (LiZa) officieel de deuren. De school voor verpleeg- en vroedkundigen is een samenwerkingsverband tussen UCLL, HBO Verpleegkunde Genk en het ZOL en verwelkomde bij de start 1.291 studenten en 233 docenten.

De samenwerking is structureel waarbij zowel de scholen als het ZOL elkaars expertise willen gebruiken om verder te groeien. Een mooi voorbeeld hiervan is het simulatiecentrum waar studenten bepaalde technieken kunnen aanleren maar waar ook de verpleegkundigen van het ZOL hun kennis kunnen onderhouden en bijschaven.

Ook de verdere professionalisering van het verpleeg- en vroedkundig beroep zal welvaren bij deze samenwerking.

 

ZOL.be in nieuw kleedje gestoken

In augustus werd de nieuwe website van het ZOL gelanceerd. Er werd gekozen voor een eigentijds ontwerp op maat van de gebruiker.

Er werden tal van nieuwigheden geïntegreerd in de website. Zo staan een aantal belangrijke contactgegevens centraal op de site en is er aandacht voor de preventieopdracht van het ZOL met allerhande gezondheidstips. Ook werd een meer prominente plaats voorzien voor de deelwebsites van de medische disciplines. Er werd maximaal rekening gehouden met de vereisten met betrekking tot patiëntvriendelijkheid van ziekenhuiswebsites, zoals voorgeschreven in de indicator van het Vlaams Patiëntenplatform.

 

Tevredenheidsenquête huisartsen

Om feedback te krijgen over de samenwerking tussen de huisartsen en het ziekenhuis, zette het ZOL een tevredenheidsonderzoek op bij de huisartsen uit de nabije regio’s. Het onderzoek werd uitgevoerd door de firma Bing Research om de anonimiteit te garanderen.

Eerder werden er al tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij de ZOL-medewerkers, de ZOL-artsen en de assistenten. Het is de eerste keer dat ook de huisartsen uit de regio bevraagd werden. Hiermee is het ZOL dus een pionier in de ziekenhuissector. De responsgraad was hoog, zeker in de primaire regio’s zoals Maasmechelen, Lanaken, Zutendaal, Genk en Dilsen-Stokkem.

Via de stuurgroep met de huisartsenkringen en het ZOL is er regelmatig overleg waar samenwerkingsinitiatieven besproken worden. Dat er nu ook cijfermateriaal bestaat, helpt om de samenwerking op de verschillende niveau’s duidelijk in te schatten. 

Op basis van de resultaten zullen concrete initiatieven genomen worden om de samenwerking te verbeteren.

Samenwerking en netwerking

Het ZOL investeert al jaren in samenwerking met diverse zorgpartners, zowel regionaal als interregionaal. Zo werkt het ZOL samen met verschillende ziekenhuizen binnen onze provincie, maar ook daarbuiten. Dit beleid past perfect binnen de lijnen die momenteel door de Federale en Vlaamse ministers worden uitgezet. 

De volgende samenwerkingsakkoorden met andere ziekenhuizen werden in 2015 ondertekend:

  • Mariaziekenhuis Noord-Limburg: overeenkomst om een kwalitatieve hoogstaande gezondheidszorg op vlak van Nucleaire Geneeskunde aan te bieden via een nauwe samenwerking tussen de diensten Nucleaire Geneeskunde van het ZOL en het MZNL.
  • Ziekenhuis Maas en Kempen: samenwerking tussen de diensten Gastro-Enterologie en Abdominale Heelkunde van het ZOL en het ZMK om een kwalitatieve hoogstaande gezondheidszorg aan te bieden op vlak van oncologische, gastro-enterologische pathologie aan de patiënten van de regio Noord-Oost Limburg.
  • Jessa Ziekenhuis: associatieovereenkomst met als doel beide partijen te laten voldoen aan de erkenningsnormen voor een gespecialiseerd zorgprogramma acute beroertezorg met invasieve procedures, in functie van het KB betreffende de erkenningscriteria voor de zorgprogramma’s beroertezorg en de uitvoeringsbesluiten van dit KB.
  • UZ Leuven: tijdelijke bewaring van menselijk weefsel in het ZOL.

Het ZOL maakt ook deel uit van een netwerk met andere zorgpartners uit de eerste lijn. Niet alleen is er een regelmatig overleg met deze partners om de dienstverlening verder te verbeteren, ook worden er concrete projecten uitgewerkt. Zo lanceerde de overheid in 2015 een oproep om een pilootproject in te dienen om de ligduur bij een bevalling te verkorten. Het ZOL diende samen met de betrokken partners van de regio een project in, maar werd net niet geselecteerd. Toch was de samenwerking een goed leermoment. Ondertussen deed de overheid een oproep om een 'chronic care'-project in te dienen. Samen met onze partners uit de regio Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal bekijken we opnieuw de mogelijkheden. 

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg