"De hoge scores bij de medewerkerstevredenheidsmeting zijn te danken aan de dagelijkse inzet van iedereen. We werken hard in het ZOL maar er wordt ook goed voor ons gezorgd."
Yamina Kherouach (hoofdverpleegkundige D20)
"De hoge scores bij de medewerkerstevredenheidsmeting zijn te danken aan de dagelijkse inzet van iedereen. We werken hard in het ZOL maar er wordt ook goed voor ons gezorgd."
Yamina Kherouach (hoofdverpleegkundige D20)

Strategisch HRM beleid

HR-beleid ten aanzien van medewerkers

Het ZOL voert een dynamisch en pro-actief HR-beleid. Bij nieuwe aanwervingen wordt ingezet op sterke profielen die passen binnen de ambities van het ziekenhuis.

Ook het houden van goede en gemotiveerde medewerkers is een belangrijke beleidsdoelstelling. Om na te gaan hoe tevreden de ZOL-medewerkers zijn, werd in 2015 een tweede medewerkerstevredenheidsenquête uitgevoerd, in samenwerking met het externe onderzoeksbureau BING Research. Opnieuw bleek de tevredenheid van onze medewerkers zeer hoog.

Het ziekenhuis zet sterk in op vorming, training en permanente opleiding van medewerkers. Aan het opleidingsgamma werden e-learningprogramma's toegevoegd. 

De opening van de Limburgse Zorgacademie (LiZa) in september 2015 was een belangrijk moment voor het ziekenhuis. Door inhoudelijk samen te werken, kunnen de scholen en het ziekenhuis expertise delen en komen opleiding en werkveld korter bij elkaar te staan. Ook naar zorginnovatie en verdere professionalisering van het zorgberoep dienen zich mooie opportuniteiten aan.

HR-beleid ten aanzien van artsen

Een proactief wervingsbeleid voor nieuwe artsen werd geïmplementeerd, gebaseerd op het medisch strategisch beleidsplan 2015-2020. Voorstellen tot uitbreiding van de medische staf worden steeds afgewogen ten opzichte van de strategische toekomstvisie, zoals uitgeschreven in het medisch strategisch beleidsplan.

Dit HR beleid voorziet eveneens een beleid om de artsen gemotiveerd te houden en te betrekken in de werking en het beleid van het ziekenhuis.

 

99 assistent-geneesheren aan de slag

In september werd het artsenkorps van het ZOL versterkt met 75 nieuwe assistent-artsen. In totaal waren er op dat moment 99 assistent-artsen aan de slag. Ze krijgen de kans om verder te excelleren in hun vakgebied maar ook om andere vaardigheden te leren die nodig zijn om een goede arts te worden.

Het ZOL is in Vlaanderen het grootste niet-universitaire opleidingscentrum voor assistent-artsen. Dit is mede mogelijk dankzij onze stagemeesters. Zij investeren tijd en energie in het opleiden van hun jonge collega’s en zorgen er zo voor dat het ZOL een gegeerde stageplaats is en blijft.

Voor het eerst kwamen de assistent-artsen ook op de payroll van het ziekenhuis te staan. Dit maakt dat het aantal medewerkers van het ZOL de 3.100 overschreed.

 

Nieuwe policy Psycho-sociaal beleid

Als werkgever is het ZOL verantwoordelijk voor het creëren van een kader waarbinnen alle medewerkers met 'goesting' hun job kunnen doen. Via een actief preventiebeleid willen we voorkomen dat medewerkers schade oplopen of afhaken. Indien dit toch gebeurt, kunnen ze in het ZOL terecht voor hulp. De nieuwe 'policy psychosociaal beleid' wil een leidraad bieden voor collega's in nood.
Het ZOL wil in de eerste plaats voorkomen dat medewerkers psychosociale problemen krijgen. Een set van preventiemaatregelen kan hierbij helpen. Hierbij denken we aan het soepel toekennen van verlofstelsels en aangepaste werkroosters of het bieden van de mogelijkheid tot interne mobiliteit via interne vacatures en mutatiemogelijkheden.
Toch kan het nog fout lopen, zowel om werkgerelateerde redenen als omwille van persoonlijke en familiale omstandigheden. Op die momenten kunnen werknemers terugvallen op de psychosociale opvang en begeleiding van hun rechtstreeks leidinggevende, de personeelsbegeleider of de interne vertrouwenspersonen.
 

Quality Café focust op het thema ‘communicatie’

Op woensdagavond 18 november 2015 vond in C-Mine het tweede Quality Café plaats. Communicatiespecialist Frederik Imbo bezorgde de 500 aanwezigen een leuke avond boordevol handige tips & tricks om beter met collega’s en patiënten te communiceren.

Het Quality Café kadert binnen de Week van de Patiëntveiligheid. In deze week worden een aantal leuke en informatieve acties en sessies voor patiënten, bezoekers en medewerkers gepland rond patiëntveiligheid. Met als apotheose het Quality Café.

 

Opstart e-learning

Vanaf 28 september worden e–learning opleidingen aangeboden voor onze medewerkers. E-learning is leren met behulp van internettechnologie. De inhoud van de opleiding wordt aangeleverd via het internet of intranet. De medewerker kan zelf bepalen waar en wanneer hij of zij een opleiding volgt. Een e-learning module volgen, kan via PC of tablet en er hoeft geen lesgever aanwezig te zijn.

Het ZOL heeft om verschillenden redenen gekozen om e-learning als nieuwe leervorm aan te bieden, naast de klassieke interne en externe vormingen.

  • Flexibiliteit: een medewerker kan een opleiding volgen waar en wanneer hij wenst en dit op zijn eigen ritme.
  • Meten is weten: e-learning is een middel om te registreren wie bepaalde kennis vergaard heeft. Eén van de accrediteringsvoorwaarden is immers dat opleidingen geregistreerd moeten worden. Via e-learning kan dit eenvoudig.
  • Tijdswinst: medewerkers hoeven zich niet meer te verplaatsen. Bovendien kunnen opleidingen gevolgd worden buiten de werkuren.
  • Up-to-date opleidingsaanbod: naargelang de inhoud verandert, kunnen de modules voortdurend worden aangepast en actueel gehouden worden.
  • Sneller leren: dankzij e-learning is het mogelijk om meer medewerkers in een relatief korte tijdspanne te trainen. Een trainer kan meer cursisten bereiken dan op de klassieke manier, omdat ze niet meer bij elkaar gebracht moeten worden in één ruimte.
  • Dynamisch: e-learning biedt via diverse devices een vlotte toegankelijkheid tot de informatie: op tablet, smartphone of PC en zonder tussenkomst van externe software.

 

Tweede tevredenheidsmeting bij ZOL medewerkers

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich goed voelen in hun vel. Daarom werd in januari en februari voor de tweede keer een tevredenheidsenquête uitgevoerd door het extern onderzoeksbureau BING Research. De resultaten gaven aan dat 81% van de medewerkers tevreden tot heel tevreden is met zijn of haar job in het ZOL. In 28 andere ziekenhuizen die de voorbije jaren op exact dezelfde manier bevraagd werden (benchmark) lag deze score op 67%.

De algemene score daalde ten opzichte van de meting in 2013 met drie procent. Dit is niet echt verwonderlijk gezien de extra inspanningen die de verhuizingen en het JCI-accreditatietraject van de medewerkers gevergd hebben. Uit de peiling bleek bovendien dat de loyaliteit ten opzichte van de werkgever nog steeds uitermate hoog ligt. 72% van de medewerkers zou, bij eenzelfde jobaanbod door een andere organisatie, toch trouw blijven aan het ZOL (benchmark 71%).

Daarnaast zouden 9 op de 10 medewerkers het ZOL bij vrienden en familie aanbevelen als werkgever. Ook opmerkelijk is het grote engagement van de medewerkers: 94% gaat ervoor om goed te presteren of doet meer dan verwacht.

Opmerkelijk is ook de hoge score op het thema 'communicatie'. Het ZOL besteedt veel aandacht aan interne communicatie. Met een mooie score van 75% (benchmark 51%) spelen we met onze talrijke communicatiekanalen goed in op de verwachtingen van de medewerkers.

 

 

Opstart Mijn Dossier op Intranet/Saga

Vanaf 15 juni kan iedere medewerker van het ZOL 'Mijn dossier' online raadplegen via ZOLnet of ZOLathome. Via deze nieuwe tool kunnen medewerkers zelf hun dienstrooster opvragen, hun prestatiekaart bekijken, hun functieprofiel raadplegen om een ontwikkelingsgesprek voor te bereiden,… Het zijn maar enkele mogelijkheden die 'Mijn dossier' biedt.

'Mijn dossier' is gelinkt met het personeelspakket waardoor alle gegevens steeds uptodate zijn.

 

Policy ontwikkelingsgesprekken en competentiebeoordeling

Het klassieke evaluatiereglement werd vervangen door de policy ‘Ontwikkelingsgesprekken en competentiebeoordeling’.

Doel van een ontwikkelingsgesprek is de medewerker maximaal te ondersteunen in zijn werk, zijn persoonlijke ontwikkeling en groei. Ontwikkelingsgesprekken worden gevoerd op vooraf vastgelegde tijdstippen en gebeuren in combinatie met een competentiebeoordeling.

 

Invoering elektronische maaltijdcheques

In de maand juni schakelde het ZOL over van papieren naar elektronische maaltijdcheques. Vooral vanwege het gebruiksgemak, de kostenbesparing en de wettelijke verplichting.

Bij elke nieuwe storting wordt er een bericht verstuurd naar het persoonlijk ZOL e-mailadres van de medewerkers. De elektronische maaltijdcheques kunnen gebruikt worden in tal van handelszaken en restaurants.

Opleiding veranderingsmanagement voor leidinggevenden

In navolging van het Quality Café van 2014 over Change Management, werden in Alden Biesen uitgebreide, praktische trainingen rond veranderingsmanagement georganiseerd voor zo'n 160 ploegbazen, werkleiders, hoofden, stafmedewerkers, managers en directieleden. De trainers maakten de cursisten wegwijs in de 8-stappen methode van de Amerikaanse bedrijfskundige John Paul Kotter om verandering blijvend in een organisatie te introduceren.

Bedoeling is om het model van Kotter concreet te gebruiken bij de veranderingstrajecten in het ziekenhuis.

Opleiding professionele schoonheidsverzorging voor patiënten met kanker 

Naar aanleiding van de Dag tegen Kanker op 15 oktober werd een persmoment georganiseerd om de nieuwe opleiding  'esthetische behandeling van patiënten met kanker' voor schoonheidsspecialisten voor te stellen. De opleiding wordt aangeboden door het Institute for Professional Care (IFPC). 

Patiënten met kanker worden doorheen hun ziekteproces zeer intensief begeleid. Naast de medische, verpleegkundige en paramedische zorg worden er in het ziekenhuis ook schoonheidsbehandelingen aangeboden, in groep en individueel. Met de opleiding hoopt het ZOL ook bij te dragen aan het aanbod aan schoonheidsbehandelingen buiten het ziekenhuis. Twintig (zelfstandige) schoonheidsspecialisten krijgen een jaar lang opleiding van zorgverleners van het ZOL en andere deskundigen. Ze lopen stage, maken een eindwerk en krijgen een kwaliteitslabel als Beauty Professional. Voor meer info kan u de website van het IFPC raadplegen.

 

 

Kinderopvang

Tijdens de zomermaanden konden kinderen van ZOL-medewerkers opnieuw genieten van professionele kinderopvang, georganiseerd door het ziekenhuis. De opvang gebeurde in samenwerking met de vzw Stekelbees.

In totaal maakten 47 gezinnen of 82 kinderen van ZOL-medewerkers gebruik van de opvang. Dat waren er beduidend meer dan het jaar ervoor.

 

Tevredenheidsmeting artsen

In samenwerking met het externe onderzoeksbureau Bing Research werd gepeild naar de tevredenheid bij ZOL-artsen. Uit de resultaten blijkt dat 87% van de artsen tevreden tot zeer tevreden is met zijn of haar job. Liefst 94% beveelt het ZOL aan als werkplek bij collega's.

Uit de bevraging blijkt ook dat 95% van de artsen tevreden tot zeer tevreden is over de samenwerking met de verpleegkundige en paramedische teams. En ook de samenwerking tussen de artsen onderling wordt positief geëvalueerd, zowel binnen de eigen dienst als met artsen van andere diensten.

De artsentevredenheidsbevraging maakt deel uit van de nieuwe initiatieven die de medische directie neemt in het kader van het vernieuwde HRM-management voor het artsenkorps.

 

Opleiding mentoren voor stagiaires functionele diensten

Voor begeleiders van stagiair(e)s van functionele diensten werkte de dienst Organisatieontwikkeling en HRM een ondersteunend opleidingsprogramma van 12 uur uit.

Dit programma is erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en betekent een kwalitatieve meerwaarde voor de begeleider en indirect voor de stagiair(e). Het ZOL geniet een RSZ-korting voor medewerkers die deze opleiding gevolgd hebben en die voor de begeleiding instaan.

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg