"Door mijn ziekte kwam ik in een lichamelijke en mentale rollercoaster terecht. Bij het oncologisch team van het ZOL voelde ik me in veilige handen."
Pascale Steyven (patiënte)
"Door mijn ziekte kwam ik in een lichamelijke en mentale rollercoaster terecht. Bij het oncologisch team van het ZOL voelde ik me in veilige handen."
Pascale Steyven (patiënte)

Professionele en veilige zorg

Patiëntveilige zorg, als onderdeel van kwaliteitszorg, wordt beschouwd als een basisrecht voor alle patiënten. Het krijgt de hoogste prioriteit in alle beslissingen en handelingen doorheen het ziekenhuis. In 2015 werd het kwaliteits- en veiligheidsbeleid verder onderbouwd en uitgewerkt, met de blik gericht op de JCI-accreditatie in 2018.

Interne en externe kwaliteitsaudits zijn ingebed in het dagelijks beleid van het ZOL. Met steeds hetzelfde doel voor ogen: de controle op de naleving van onze procedures en methodieken die bedoeld zijn om de meest veilige zorg aan onze patiënten aan te bieden. De dienst Kwaliteit zette ook in 2015 verbeteracties op.

Patiëntgeoriënteerde zorg is een kernwaarde in ons beleid. Empathie en een sterke en open communicatie naar patiënten blijven hierbij van essentieel belang. Zo werd de ombudsdienst versterkt. Enerzijds om de continuïteit in haar werking te garanderen maar anderzijds ook om haar preventieve rol te versterken.

Het ziekenhuis bereidt zich intussen volop voor op de evolutie naar een meer patiëntgestuurde zorg. Patiënten wensen meer actief betrokken te worden bij hun zorgproces. In 2015 werden enkele voorbereidende stappen naar patiëntenparticipatie gezet. De eerste initiatieven zullen in 2016 geïmplementeerd worden.

 

Realisaties 2015

Voorbereiding JCI

In 2011 startte het ZOL met een JCI accrediteringstraject. In 2012 werd een eerste GAP analyse uitgevoerd, gevolgd door een 2de GAP analyse in januari van 2014. In 2015 werd verder gewerkt aan  het uitwerken en de implementatie van nieuwe procedures en protocollen.  Naleving ervan wordt opgevolgd via interne audits met rapportering in het Q-dashboard. Omdat er prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling en uitrol van een elektronisch patiëntendossier wordt de accrediteringsdatum verschoven naar 2018. Voor een heel aantal normen is een uniform EPD immers onontbeerlijk.

Intussen wordt er wel intens verder gewerkt om de kwaliteit en veiligheid van onze dienstsverlening continu te verbeteren. Tal van projecten worden geïnitieerd, procedures worden uitgewerkt en verder geïmplementeerd. Om de kwaliteitswerking van de verschillende diensten en afdelingen verder op te volgen vinden er regelmatig audits plaats. Zo kunnen de diensten en afdelingen de behaalde resultaten over de tijd blijven evalueren en vergelijken met de norm die ziekenhuisbreed vooropgesteld wordt.

 

Uitbouw Q-dashbord/Q-actionplanning

In het Q-dashbord worden prestaties van diensten op het vlak van kwaliteit beschikbaar gesteld en vergeleken. In 2015 werden de gegevens uit het Q-dashboard opgenomen in het ziekenhuisbrede datawarehouse en op een vernieuwde manier beschikbaar gesteld voor de verschillende diensten en afdelingen. Er werden een aantal bijkomende resultaten opgenomen met betrekking tot zorgpaden en afdelingsspecifieke items.

In aanvulling op het Q-dashboard werd de Q-actionplanning geïntroduceerd. In de Q-actionplanning kunnen leidinggevenden verbeteracties ingeven met betrekking tot kwaliteitsitems. De verbeteracties worden getoond, samen met de behaalde scores op de betrokken items, om zo de evolutie van de resultaten te kunnen opvolgen. Naar analogie met het Q-dashboard zijn de gegevens in de Q-actionplanning volledig transparant en geven ze de afdelingen de mogelijkheid om te ‘leren’ van andere afdelingen.

Participatie VIP²

Het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (VIP²) meet de kwaliteit van zorg in de Vlaamse algemene ziekenhuizen. De ziekenhuizen kiezen zelf of en welke indicatoren ze meten. Dit betreft onder andere indicatoren rond de basisvereisten handhygiëne, borstkanker, veilige heelkunde en patiëntervaringen. Het ZOL neemt deel aan VIP². In 2015 werden verschillende metingen in dit kader uitgevoerd. Alle resultaten worden transparant op de website van het ZOL ter beschikking gesteld.

Om patiënten de mogelijkheid te geven de resultaten van de verschillende metingen per ziekenhuis te vergelijken, ontwikkelde de overheid de website www.zorgkwaliteit.be. Het ZOL koos ervoor om ook aan dit project deel te nemen.

 

Uitbouw leanprojecten

Het ZOL startte in 2012 met de eerste leanprojecten. ‘Lean management’ gaat uit van de visie dat kwaliteit en efficiëntie hand in hand gaan en focust op het verminderen van verspilling en doorlooptijden. Zo werd onder andere het 5S-systeem geïmplementeerd voor het opruimen en organiseren van de werkplek. 5S staat voor scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en in stand houden.

In 2015 werd het systeem toegepast bij de verhuis van de verpleegafdelingen van André Dumont naar de K-blok op campus Sint-Jan. Bedoeling was om alle nieuwe afdelingen in de K-blok overzichtelijk te maken en op dezelfde manier in te richten en te organiseren. Zo kunnen verpleegkundigen die op een andere afdeling gaan werken of tijdelijk bijspringen wanneer het druk is, gemakkelijk hun weg vinden en verliezen ze geen tijd met het zoeken naar materialen enz. Dit maakt het werk aangenamer omdat er meer tijd vrijkomt voor patiëntenzorg.

Ook verpleegafdeling C25 (Thoracovasculaire heelkunde en Cardiochirurgie) werd in 2015 ingericht volgens de principes van 5S.

Pijn Samen Te Lijf

Het ZOL streeft ernaar een pijnvrij ziekenhuis te zijn. Artsen en verpleegkundigen doen heel wat inspanningen om aandacht te besteden aan pijn en de bestrijding ervan. Om zorgverleners verdere educatie te geven over de bestaande pijnprotocols en het behandelen van pijn werd een ziekenhuisbrede lessenreeks opgezet, op maat van de verschillende afdelingen. Dit gebeurde in samenwerking met de Limburgse Zorgacademie.

 

Nieuwe apotheek in gebruik genomen

Op 20 april ging de nieuwe apotheek van het ZOL ‘live’. In de nieuwe ziekenhuisapotheek staan efficiëntie en doorgedreven medicatieveiligheid centraal. Om de efficiëntie te verhogen werd een combinatie gemaakt van shuttleliften voor opslag, die 11 meter hoog gaan over 3 verdiepingen, een rollenbaan om de afgewerkte producten in bakken voor vervoer door te geven en een doosjesautomaat. Dit in combinatie met de paternosterkasten waaruit er manueel klaargezet wordt.

De nieuwe apotheek beschikt over een omvangrijk steriel blok voor de geneesmiddelenproductie van toxische bereidingen of cytostatica, de steriele bereidingen zoals bijvoorbeeld parenterale voeding, bereidingen voor pijnbestrijding en in mindere mate de klassieke magistrale bereidingen. Centraal staat de kwalitatieve productie van geneesmiddelen.

In het ZOL werkten in 2015 13 ziekenhuisapothekers, ondersteund door apotheekassistenten, administratief medewerkers en magazijniers. De ziekenhuisapotheek van het ZOL is een officieel opleidings- en stagecentrum voor (ziekenhuis)apothekers en apotheekassistenten. De dienst beslaat een oppervlakte van 2.000 m² en de omzet bedraagt 58 miljoen euro per jaar. Daarvan bestaat ongeveer de helft uit geneesmiddelen en de andere helft uit implantaten, prothesen en steriele verzorgingsproducten. De omzet van implantaten en prothesen is de jongste jaren opmerkelijk gestegen, terwijl de uitgaven voor geneesmiddelen stagneren door de strenge besparingsmaatregelen en forfaitarisering van de geneesmiddelen in het ziekenhuis.

 

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg