"De aankoop-, logistieke- en boekhoudkundige processen in het ZOL worden ondersteund door een ERP-systeem dat we in 2015 uitrolden. Een moeilijke oefening die slaagde omdat alle neuzen in dezelfde richting wezen."
Jean Olaerts (diensthoofd Boekhouding)
"De aankoop-, logistieke- en boekhoudkundige processen in het ZOL worden ondersteund door een ERP-systeem dat we in 2015 uitrolden. Een moeilijke oefening die slaagde omdat alle neuzen in dezelfde richting wezen."
Jean Olaerts (diensthoofd Boekhouding)

Cijfers en financiële info

Graag presenteren we u de cijfers van 2015. Het verzamelen van deze gegevens gebeurde voor het eerst via het Enterprice Resource Planning (ERP) systeem dat het ZOL de voorbije jaren uitrolde.

Dit overkoepelend programma omvat een boekhoudpakket, een magazijnbeheersysteem en een aankoopapplicatie, kortom de noodzakelijke functies voor de administratieve diensten. Via dit ERP systeem beschikken de diensten die ervan gebruik maken on line en in real time over elkaars gegevens.

Activiteit en resultaat

De ziekenhuisactiviteiten stegen in 2015: het aantal gehospitaliseerde patiënten en de chirurgische daghospitalisatie namen met 1% toe. De gefactureerde andere dagziekenhuisactiviteit daalde. Dit heeft te maken met de manier van financieren, waarbij voor steeds meer oncologische pathologie geen financiering meer voorzien is voor de werking van het ziekenhuis. Het aantal patiënten voor deze behandelingen nam wel toe. Verder werden er 5% meer spoedcontacten gerealiseerd en gebeurden er 2% meer ingrepen in het operatiekwartier. Het aantal ambulante patiënten steeg met 2,5%.

De cijfers tonen duidelijk aan dat het ZOL een ziekenhuis in groei is. Toch wordt het steeds moeilijker om de resultaten op peil te houden. Onder andere de besparingen van de overheid zijn hierbij een bepalende factor. Toch slaagden we er in 2015 in van een batig saldo te realiseren van € 1,5 mio.

Een drietal bedenkingen bij dit resultaat:

  • Het aantal FTE’s (en dus ook de personeelskosten) steeg sterker dan de jaren voordien. Dit werd voor een groot deel veroorzaakt door het quasi volledig invullen van de toegekende personeelsbudgetten.
  • De inkomsten en het saldo op farmaceutische producten namen lichtjes toe. De samenwerking binnen Hospilim, met samenaankoop door alle Limburgse ziekenhuizen, speelt hierin een belangrijke rol. Al moet ook hier rekening gehouden worden met besparingsrondes vanuit de overheid. 
  • Het artsenkorps van het ziekenhuis groeit jaar na jaar, waardoor ook de kost voortvloeiend uit honoraria toeneemt. Dit ondanks de besparingen die ook hier doorgevoerd worden door de overheid.

Reflecties

De financiële uitdagingen die voor ons liggen worden steeds groter. Terecht wordt van de ziekenhuizen verwacht dat de modernste evoluties in het zorgaanbod gevolgd worden en dat de zorgkwaliteit blijft toenemen. Maar de middelen die daar tegenover staan, stijgen niet rechtevenredig. Enkele reflecties:

  • Ziekenhuizen worden voor hun werkingskosten gefinancierd via het budget financiële middelen. Dit budget is herzienbaar. Dit wil zeggen dat het ziekenhuis jaren later nog geconfronteerd wordt met ‘inhaalbedragen’. Om op het moment van de herziening niet voor verrassingen komen te staan, bouwt het ziekenhuis steeds de nodige voorzichtigheden in. In 2015 draaide dit gunstig uit. De inhaalbedragen die het ZOL ontving voor 2009 en 2010 hebben een belangrijk (positief) effect op het uitzonderlijk resultaat van het ziekenhuis.
  • Het laatste VIPA project, met name VIPA 4, werd in 2015 voor een groot deel afgerond. Voornamelijk voor wat betreft het interventioneel centrum en de bijkomende operatiezalen, vergt dit project op personeelsvlak een belangrijke financiële inspanning. De financiering hiervoor (via het budget financiële middelen) volgt met een 3-tal jaren vertraging.
  • Het elektronisch patiëntendossier (EPD) werd voor het deel intensieve zorgen (PDMS) opgestart in 2015. Voor de uitrol van het ziekenhuisbrede EPD werd een evenwichtig akkoord afgesloten met inspanningen van zowel de exploitatie als vanwege het artsenkorps. Dit akkoord heeft geleid tot een sluitend financieel plan.
  • Het ziekenhuis anticipeert op een aantal risico’s waaronder de uitbouw van de klinische activiteit, met bijkomende operatiezalen en een apart interventioneel centrum.
  • De responsabiliseringsbijdrage voor de financiering van de statutaire pensioenen blijft een grote onzekere factor naar de toekomst toe. Niet alleen stijgt dit bedrag jaarlijks exponentieel, het zou nog verder kunnen stijgen als de overheid niet 50% maar meer gaat responsabiliseren. Een neutralisatie voor de ziekenhuizen, zoals opgenomen in het regeerakkoord, lijkt inmiddels dode letter. Wel dekt de overeenkomst met de stad Genk een belangrijk deel van de niet-gefinancierde kost. Voor het eigen aandeel van het ziekenhuis worden sinds 2 jaar afzonderlijke provisies aangelegd.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten voor het ziekenhuis blijft ongetwijfeld de grote onzekerheid over de toekomstige financiering van de bouwwerken. In 2015 werden de meeste werken (o.a. de renovatie van de verpleegafdelingen) stil gelegd omdat er geen duidelijkheid was over hoe deze werken gefinancierd zouden worden. Op het moment van de opmaak van deze rekening is deze duidelijkheid er nog steeds niet. De Vlaamse overheid geeft impliciet aan dat er in 2016 zeker geen middelen voor bouw- en onderhoudswerken ter beschikking zullen zijn.

Naast de onzekerheid over de bouwwerken, blijft het ook koffiedik kijken wat de impact zal zijn van de algemene wijziging van de ziekenhuisfinanciering van minister De Block. Een aantal pilootprojecten zijn lopende en het ziekenhuis werkt hier graag aan mee.

Conclusie

Het ziekenhuis sluit het boekjaar af met een positief resultaat van € 1,5 mio. Om de groei te bestendigen, is het belangrijk dat het ziekenhuis winst kan blijven maken. Opeenvolgende besparingsrondes en onzekerheid over de financiering van de bouwwerken bemoeilijken deze oefening jaar na jaar.

De uitdaging ligt in het blijven opvolgen van opportuniteiten die zich aandienen (o.a. in diverse vormen van samenwerking) en ze financieel te benutten ten gunste van de organisatie. Daarom is continue aandacht voor evoluties van kosten en opbrengsten een must.

Elke Panis
Financieel directeur

 

Activiteiten - Aantal opgenomen patiënten

  2011 2012 2013 2014 2015 %'14-'15
Heelkunde (incl. intensieve) 13.919 13.827 13.615 13.727 13.733 0,04%
Geneeskunde 11.604 12.266 12.830 13.765 14.323 4,05%
Pediatrie 2.285 2.218 2.254 2.166 2.016 -6,93%
Materniteit 2.252 2.362 2.274 2.439 2.282 -6,44%
M.I.C. 330 322 345 196 207 5,61%
Neonatale Intensieve Zorgen 282 302 327 309 311 0,65%
Geriatrie 2.194 2.205 2.258 2.242 2.285 1,92%
Neuro-psychiatrie 966 953 864 892 896 0,45%
Dagverpleging A-dienst 102 77 88 76 52 -31,58%
Sp Locomotorische Revalidatie 16 12 12 11 11 0,00%
Palliatieve Zorgen 40 42 28 36 33 -8,33%
Sp Chronische Aandoeningen 1          
Psycho-geriatrie   15 49 57 28 -50,88%
Totaal 33.991 34.602 34.944 35.916 36.177 0,73%

Activiteiten - Aantal verpleegdagen

  2011 2012 2013 2014 2015 %'14-'15
Heelkunde (incl. intensieve) 70.690 67.865 69.168 73.605 72.771 -1,13%
Geneeskunde 54.169 52.959 52.933 51.056 51.068 0,02%
Pediatrie 6.763 6.564 6.304 5.935 5.568 -6,18%
Materniteit 11.650 11.770 11.438 10.025 8.847 -11,75%
M.I.C. 2.992 2.823 2.638 2.698 2.638 -2,22%
Neonatale Intensieve Zorgen 5.549 5.510 4.848 5.175 4.721 -8,77%
Geriatrie 59.140 55.430 49.753 47.774 51.278 7,33%
Neuro-psychiatrie 10.642 10.538 10.223 10.477 10.501 0,23%
Dagverpleging A-dienst 3.246 2.582 2.815 3.100 2.910 -6,13%
Sp Locomotorische Revalidatie 5.555 6.546 6.233 6.202 6.251 0,79%
Palliatieve Zorgen 2.439 2.461 2.434 2.392 2.727 14,01%
Sp Chronische Aandoeningen 4.738          
Sp psycho geriatrie 2.716 10.776 10.020 10.013 9.998 -0,15%
Totaal 240.289 235.824 228.807 228.452 229.278 0,36%

Activiteiten - Activiteit dagziekenhuis

Aantal verpleegdagen 2011 2012 2013 2014 2015 %'14-'15
Forfaits dagziekenhuis 41.193 44.108 44.933 44.623 39.430 -11,64%
Forfaits chronische pijn 6.000 6.300 8.101 8.512 9.397 10,40%
Forfaits chirurgisch dagziekenhuis 13.797 14.254 14.550 14.388 14.565 1,23%
Totaal 60.990 64.662 67.584 67.523 63.392 -6,12%

Activiteiten - Aantal bevallingen

  2011 2012 2013 2014 2015 %'14-'15
Aantal bevallingen 2.190 2.213 2.080 2.163 2.058 -4,85%

Activiteiten - Aantal spoedgevallen

  2011 2012 2013 2014 * 2015 * %'14-'15
Ambulant 29.645 28.806 29.793 34.345 34.492 0,43%
Gehospitaliseerd 13.843 14.537 14.549 16.227 16.692 2,87%
Totaal 43.488 43.343 44.342 50.572 51.184 1,21%
Aantal MUG-ritten 1.204 1.207 1.297 1.340 1.406 4,93%

 

* In 2014 gebeurde er een wijziging in de registratie van spoedgevallen. Een aantal patiëntengroepen die in het verleden niet als spoedcontact geregistreerd werden, maar wel effectief via spoedgevallen passeren, werden bijkomend in de cijfers opgenomen. In het verleden werden deze patiënten ten onrechte niet als spoedcontact geregistreerd.

Activiteiten - Aantal OK-ingrepen

  2011 2012 2013 2014 2015 %'14-'15
Aantal OK-ingrepen 32.014 33.181 33.781 36.090 36.879 2,19%

Activiteiten - Aantal ambulante bezoeken

  2011 2012 2013 2014 2015 %'14-'15
Aantal ambulante bezoeken 454.745 458.309 459.488 464.905 476.243 2,44%

Activiteiten - Erkende bedden versus verantwoorde bedden

  Erkende bedden Verantwoorde bedden
    1/7/2010 1/7/2011 1/7/2012 1/7/2013 1/7/2014 1/7/2015
Heelkunde 241 257 251 249 243 237 231
Geneeskunde 239 258 252 250 244 238 231
Pediatrie 25 31 31 30 30 30 29
Materniteit 52 48 42 45 41 44 43
M.I.C. 8 8 8 8 8 8 8
Neonatale Intensieve Zorgen 17 17 17 17 24 26 26
Geriatrie 126 138 152 158 168 181 174
Neuro-psychiatrie 30 30 30 30 30 30 30
Dagverpleging A-dienst 12 12 12 12 12 12 12
Sp Locomotorische Revalidatie 22 22 22 22 22 22 22
Palliatieve Zorgen 9 9 9 9 9 9 9
Sp Psycho geriatrie 30 21 30 30 30 30 30
Totaal 811 851 856 860 861 867 845

Activiteiten - Betaalde effectieven per categorie

  2011 2012 2013 2014 2015 '14-'15
Medisch personeel 0,58 0,42 4,17 7,51 34,59 27,08
Loontrekkend personeel 281,94 285,39 291,87 297,02 311,86 14,84
Administratief personeel 312,27 320,39 324,81 339,43 349,67 10,24
Verplegend personeel 1.183,28 1.211,56 1.233,03 1.219,76 1250,19 30,43
Paramedisch personeel 185,76 191,32 195,77 202,09 210,72 8,62
Ander personeel 25,30 29,09 30,74 32,85 35,23 2,39
Totaal 1.989,13 2.038,17 2.080,39 2.098,66 2192,25 93,60

Financiën - Balans Activa

  Activa Codering 2013
31.12.2013
Euro
2014
31.12.2014
Euro
2015
31.12.2015
Euro
  Vaste activa 20/28 189.029.172 246.262.336 276.385.490
           
I Oprichtingskosten 20 656.628 401.104 732.770
II Immateriële vaste activa 21 1.316.097 1.336.794 2.062.318
III Materiële vaste activa 22/27 187.034.447 244.502.438 273.568.402
III A Terreinen en Gebouwen 22 123.952.351 162.509.974 228.050.191
III B Materieel voor medische uitrusting 23 18.579.113 19.145.622 28.545.091
III C Materieel voor niet-medische uitrusting en meubilair 24 7.897.038 7.750.661 11.334.641
III D Huurfinanciering en soortgelijke rechten 25 0 0 0
III E Overige materiële vaste activa 26 0 0 0
III F Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 36.605.945 55.096.181 5.638.479
IV Financiële vaste activa 28 22.000 22.000 22.000
           
  Vlottende activa 29/58 169.560.154 195.764.205 220.916.659
           
V Vorderingen op meer dan één jaar 29 5.444.016 5.152.606 4.861.197
V A Vorderingen voor prestaties 290 0 0 0
V B Overige vorderingen 291 5.444.016 5.152.606 4.861.197
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 4.665.030 5.432.103 7.493.924
VI A Grondstoffen en leveringen 31 4.665.030 5.432.103 7.493.924
VI B Vooruitbetalingen op voorraad inkopen 36 0 0 0
VI C Bestellingen in uitvoering 37 0 0 0
VII Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 94.989.846 97.959.776 102.746.312
VII A Vorderingen voor prestaties 400/409 84.536.488 87.433.019 91.150.956
VII A.1 Patiënten 400 7.217.755 7.872.010 8.414.575
VII A.2 Verzekeringsinstellingen 402 70.426.823 73.257.139 73.661.788
VII A.3 Inhaalbedragen 403 5.243.249 5.156.453 4.865.994
VII A.4 Te innen opbrengsten 404 3.197.073 3.022.288 6.132.468
VII A.5 Provisie dubieuze debiteuren 406/9 -1.548.413 -1.874.871 -1.923.868
VII B Overige vorderingen 41 10.453.358 10.526.757 11.595.356
VII B.1 Geneesheren tandartsen verpl en paramed 415 4.705 1.011 0
VII B.2 Overige 411/4 416/9 10.448.653 10.525.745 11.595.356
VIII Geldbeleggingen 51/53 53.605.064 35.101.189 62.832.499
IX Liquide middelen 54/58 8.853.158 50.224.734 41.273.361
X Overlopende rekeningen 490/1 2.003.041 1.893.798 1.709.367
  Totaal der Activa 20/58 358.589.326 442.026.541 497.302.149

Financiën - Balans Passiva

  Passiva codering 2013
31.12.2013
Euro
2014
31.12.2014
Euro
2015
31.12.2015
Euro
  Eigen Vermogen 10 tot 15-18 106.870.376 112.996.998 114.772.104
           
I Dotaties 10      
II Herwaarderingsmeerwaarden 12      
III Reserves 13 25.830.643 27.576.460 27.576.460
III A Wettelijke reserves 130      
III B Niet beschikbare reserves 131 25.830.643 27.576.460 27.576.460
III C Beschikbare reserves : 133      
IV Overgedragen resultaat 14 28.713.821 32.819.160 34.308.478
V Investeringssubsidies 15 52.325.911 52.601.379 52.887.167
VI Sluitingspremies 18      
           
  Voorzieningen   25.954.472 27.637.493 35.661.077
           
VII Voorzieningen voor risico's en kosten 16 25.954.472 27.637.493 35.661.077
           
  Schulden 17/49 225.764.478 301.392.050 346.868.968
           
VIII Schulden op meer dan één jaar 17 99.873.964 160.609.419 197.545.466
VII A Financiële schulden 170/4 98.872.038 159.607.493 196.543.540
VII A.1 Achtergestelde leningen 170      
VII A.2 Niet-achtergestelde leningen 171      
VII A.3 Schulden voor huurfinanciering en soortgelijke 172      
VII A.4 Kredietinstellingen 173 98.872.038 159.607.493 196.543.540
VII A.5 Overige leningen 174      
VII B Handelsschulden 175      
VII C Voorschotten Ministerie van Volksgezondheid 177 1.001.926 1.001.926 1.001.926
VII D Overige schulden 178/9      
IX Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 109.350.891 122.109.632 128.452.036
IX A Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 11.061.792 13.810.954 19.283.482
IX B Financiële schulden 43 0 0 0
IX B.1 Kredietinstellingen 430/4 0 0 0
IX B.2 Overige leningen 435/9 0 0 0
IX C Lopende schulden 44 75.335.096 85.356.079 84.594.895
IX C.1 Leveranciers 440+444 27.943.829 32.642.541 35.794.926
IX C.2 Te betalen wissels 441 0 0 0
IX C.3 Inhaalbedragen 443 17.858.802 21.755.755 16.856.991
IX C.4 Geneesheren, tandartsen verplegend personeel en paramedici 445 29.532.465 30.957.784 31.942.978
IX D Ontvangen vooruitbetalingen 46 21.799 67.462 49.952
IX E Schulden met betrekking tot belastingen bezoldigingen en sociale lasten 45 22.799.610 22.707.973 24.239.660
IX E.1 Belastingen 450/3 4.165.828 3.726.533 4.039.315
IX E.2 Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 18.633.782 18.981.439 20.200.345
IX E Overige schulden 47/48 132.594 167.165 284.047
X Overlopende rekeningen 492/3/9 16.539.623 18.672.998 20.871.466
  Totaal der Passiva 10/49 358.589.326 442.026.541 497.302.149

Financiën - Resultatenrekening

  Resultatenrekening   Boekjaar
2013
Euro
Boekjaar
2014
Euro
Boekjaar
2015
Euro
           
I Bedrijfsopbrengsten 70/74 331.527.096 343.536.373 359.037.873
           
I A Omzet 70 315.628.217 327.909.941 341.448.923
I A.1 Budget financiële middelen 700 111.940.716 115.887.179 114.017.453
I A.2 Geraamd inhaalbedrag van het lopend boekjaar 701 -2.564.513 -4.039.390 2.315.090
I A.3 Supplementen kamers 702 947.449 989.230 913.143
I A.4 Forfaits conventies R.I.Z.I.V. 703 20.724.773 20.129.419 20.004.412
I A.5 Diverse opbrengsten 704 1.547.641 1.593.064 1.493.406
I A.6 Farmaceutische en daarmede gelijkgestelde produkten 705 54.248.136 57.858.640 64.537.797
I A.7 Honoraria 709 128.784.015 135.491.799 138.167.622
           
I B Geactiveerde interne produktie 72 208.919 157.348 298.118
           
I C Overige bedrijfsopbrengsten 74 15.689.960 15.469.084 17.290.832
I C.1 Bedrijfssubsidies 740 0 0 0
I C.2 Overige 741/9 15.689.960 15.469.084 17.290.832
           
II Bedrijfskosten 60/64 323.585.923 338.997.886 355.145.292
           
II A Voorraden en leveringen 60 73.717.833 80.474.320 86.455.157
II A.1 Inkopen 600/8 73.485.724 81.241.392 88.614.279
II A.2 Wijziging in de voorraad (toename-, afname +) 609 232.109 -767.072 -2.159.121
           
II B Diensten en bijkomende leveringen 61 92.334.812 98.019.358 98.054.175
II B.1 Diensten en leveringen 610/8 20.646.736 22.435.349 22.311.735
II B.2 Voorschotten geneesheren 619 71.688.076 75.584.009 75.742.440
           
II C Bezoldigingen en sociale lasten 62 132.272.859 133.113.720 139.570.818
           
II D Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten op immateriële en materiële vaste activa 630 13.933.347 15.128.412 17.097.781
           
II E Waardeverminderingen op vlottende activa 631/4 28.363 326.459 48.997
  (toevoegingen +, terugnemingen -)        
           
II F Voorzieningen voor risico's en kosten 635/7 6.346.486 7.304.328 9.499.662
  (toevoegingen +, terugnemingen -)        
           
II G Overige bedrijfskosten 640/8 4.952.223 4.631.290 4.418.702
           
III Bedrijfswinst (+) 70/64 7.941.172 4.538.487 3.892.581
  Bedrijfsverlies (-) 64/70      
           
IV Financiële opbrengsten 75 2.843.942 2.969.379 2.562.999
           
IV A Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 0 7  
IV B Opbrengsten uit vlottende activa 751 445.811 455.122 234.021
IV C Subsidies in kapitaal en intresten 753 2.397.895 2.514.118 2.328.873
IV D Andere financiële opbrengsten 754/9 236 132 105
           
V Financiële kosten 65 3.477.394 2.680.494 5.307.047
           
V A Kosten voor investeringsleningen 650/4 3.154.986 2.669.965 5.246.755
V B Kosten voor kredieten op korte termijn 656 0 0 5.235
V C Diverse financiële kosten 657/9 322.408 10.530 55.056
           
VI Winst (+) 70-65 7.307.720 4.827.372 1.148.534
  Verlies (-) 65/70      
           
VII Uitzonderlijke opbrengsten 76 4.790.510 7.665.174 14.945.213
           
VII A Terugneming van afschrijvingen en van waardevermingen op immateriële en materiële vaste activa 760 0 0 0
VII B Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 0 0 0
VII C Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 762 3.942.473 5.262.799 7.676.195
VII D Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa 763 0 1.967 0
VII E Andere uitzonderlijke opbrengsten van het boekjaar 764/8 162.569 73.417 0
VII F Opbrengsten m.b.t. vorige boekjaren 769 685.468 2.326.991 7.269.018
           
VIII Uitzonderlijke kosten 66 4.847.429 6.641.391 14.604.428
           
VIII A Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immat. en mat. vaste activa 660 0 0 0
VIII B Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 0 0 0
VIII C Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten 662 0 0 5.509.122
VIII D Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 663 0 0 0
VIII E Andere uitzonderlijke kosten van het boekjaar 664/8 119.709 40.509 286.536
VIII F Kosten m.b.t. vorige boekjaren 669 4.727.720 6.600.882 8.808.771
           
IX Winst van het boekjaar (+) 70/66 7.250.801 5.851.155 1.489.318
  Verlies van het boekjaar (-) 66/70      
           
  Bestemmingen en voorheffingen        
           
A Te bestemmen winstsaldo 70/69 31.293.517 34.564.976 34.308.478
A.1 Te bestemmen winst van het boekjaar 70/66 7.250.801 5.851.155 1.489.318
  Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 66/70      
A.2 Overgedragen winst van het vorige boekjaar 790 24.042.716 28.713.821 32.819.160
  Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-) 690      
           
B Onttrekking van de eigen middelen 791/2      
B.1 aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies 791      
B.2 aan de reserves (-) 792      
           
C Toevoeging aan de reserves 691/2 2.579.696 1.745.816 0
  Toevoeging aan de reserves 692 2.579.696 1.745.816 0
           
D Over te dragen resultaat        
D.1 Over te dragen winst (-) 693 28.713.821 32.819.160 34.308.478
D.2 Over te dragen verlies 793      
           
E Tussenkomst van derden in het verlies 794      

© 2021 Ziekenhuis Oost-Limburg