Endocriene arteriële hypertensie

Verhoogde bloeddruk

Er is sprake van arteriële hypertensie wanneer de bloeddruk bij verschillende metingen hoger is dan 140/90 mmHg. Dit verloopt vaak zonder duidelijke symptomen en wordt meestal ontdekt bij een routinebloeddrukmeting. Een groot deel van onze bevolking heeft een te hoge bloeddruk zonder dit te weten. Als hiervoor niets ondernomen wordt, bestaat er een verhoogd risico op een hartinfarct, hartfalen, een beroerte (CVA), perifeer vaatlijden en nierfalen.

Oorzaken

In de meeste gevallen betreft het een primaire of essentiële arteriële hypertensie. Dit betekent arteriële hypertensie waarvoor geen duidelijke oorzaak werd aangetoond. Echter, soms is de arteriële hypertensie secundair aan een probleem ter hoogte van de nieren of de nierslagaders, een slaapstoornis, of is het gevolg van een hormonale afwijking van bijvoorbeeld bijnieren en schildklier. De kans hierop is hoger als de bloeddruk moeilijk behandelbaar is.

Primair hyperaldosteronisme

Bij primair hyperaldosteronisme of het syndroom van Conn maken de bijnieren teveel aldosteron aan. Dat leidt tot een hoge bloeddruk en in 25-30 % van de gevallen ook tot een te laag kaliumgehalte in het bloed. De diagnose wordt gesteld aan de hand van bloed- en urineonderzoek, eventueel een zoutbelastingstest. De behandeling kan bestaan uit een operatie of soms ook medicatie.

Syndroom van Cushing

Dit is het gevolg van een aandoening waarbij een of beide bijnieren te veel cortisol (stresshormoon) aanmaken. Dit kan het gevolg zijn van een hypofysegezwel of een bijnierschorsgezwel. Als de oorzaak van het syndroom een hypofysegezwel is, spreken we van de ziekte van Cushing. Zeldzaam betreft het een tumor op een andere plaats in het lichaam. Deze patiënten vermelden klachten van vermoeidheid, overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, een voller worden van gezicht en buik, spierzwakte en ook veranderingen van huid, zoals een dunne broze huid of huidverkleuringen. De diagnose wordt gesteld met de hulp van bloed- en urineonderzoek, een speekselafname omstreeks middernacht, eventueel een Dexamethasone suppressie test en medische beeldvorming. De behandeling is meestal een operatie van de hypofyse of de bijnier.

Feochromocytoom

Een feochromocytoom is een tumor van het bijniermerg. Een feochromocytoom kan ook deel uitmaken van bepaalde erfelijke familiale syndromen, bijvoorbeeld het MEN-2 syndroom. Deze patiënten vermelden hoge bloeddruk, soms afgewisseld met lage bloeddruk, maar ook aanvallen van hoofdpijn, hartkloppingen, bleek worden en zweten. Bij vermoeden van een feochromocytoom vragen we om een 24 uurs urinecollectie en een bloedonderzoek. Bij afwijkende waarden gebeurt aanvullend medische beeldvorming. De behandeling bestaat uit heelkunde, na een grondige voorbereiding met bloeddrukverlagende middelen.

Hyperthyroïdie

Wanneer de schildklier om diverse oorzaken te veel schildklierhormoon aanmaakt, kan dit aanleiding geven tot vermageren, een te snelle hartslag en hoge bloeddruk, een overdreven warmtegevoel, diarree en beven. De diagnose wordt gesteld met bloedonderzoek en vaak ook medische beeldvorming. De behandeling is naargelang de oorzaak hetzij medicatie, hetzij radioactief Jodium, hetzij een operatie.

Raadpleging

Bij een vermoeden van verhoogde bloeddruk op basis van een hormonale afwijking, kan u op onze raadpleging terecht voor diagnosestelling aan de hand van klinisch onderzoek, bloed- en urine testen en de nodige gerichte beeldvorming. De behandeling en de verdere opvolging gebeurt steeds in overleg met de eventuele andere betrokken diensten.

 

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg