Disclaimer

Website

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze disclaimer.

Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, ziet u af van alle mogelijke claims tegen Ziekenhuis Oost-Limburg of haar werknemers, die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen. Ziekenhuis Oost-Limburg aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het ziekenhuis op deze website gepubliceerde informatie, of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo actueel mogelijk gehouden. Er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit via de elektronische weg mogelijk is. Desondanks kan door Ziekenhuis Oost-Limburg geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen. Advies is niet gericht naar individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen. Daarom wordt u aangeraden een arts te raadplegen indien u al van plan was dit te doen of indien dit na lezing van de aangeboden informatie nodig of aangewezen zou blijken te zijn.

Deze website bevat links of verwijzingen naar andere websites die niet onder toezicht van Ziekenhuis Oost-Limburg staan. Ziekenhuis Oost-Limburg draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van dergelijke links of links binnen de gelinkte sites.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de sitebeheerder of Ziekenhuis Oost-Limburg in het algemeen.

Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, brochures, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen en logo's, zijn eigendom van Ziekenhuis Oost-Limburg. De auteursrechten van deze website liggen bij Ziekenhuis Oost-Limburg. Mocht deze site onverhoopt informatie bevatten waarop auteursrechten van derden berusten, neem dan contact op met Ziekenhuis Oost-Limburg. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden, dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kan uw verzoek mailen naar info@zol.be.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend en uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg