Wetgeving

Aansprakelijkheid zorgverleners - ZOL

Alle ziekenhuisartsen van het ZOL werken onder een zelfstandig statuut en staan integraal in voor hun eigen beroepsaansprakelijkheid. Zij dienen zich hiervoor dan ook zelf te verzekeren. Als patiënt hebt u het recht hierover bijkomende inlichtingen in te winnen bij uw ziekenhuisartsen.

De assistent-artsen werken onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van hun stagemeester.
Het ZOL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de naleving van de wet met betrekking tot de rechten van de patiënten (dd. 22 augustus 2002) door de hierboven vermelde personen of voor hun fouten of tekortkomingen.
De patiënt kiest vrij zijn ziekenhuisartsen en er ontstaat tussen hen een rechtstreekse contractuele band. Toch kan een beperking van die vrije keuze onvermijdelijk zijn in het kader van de praktische organisatie van een permanent, kwaliteitsvol zorgaanbod, zoals ondermeer de wachtdiensten en de spoedgevallen.

Alle andere beroepsbeoefenaars (apothekers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, ...) worden als werknemer tewerkgesteld in het ZOL en hun aansprakelijkheid wordt via het ZOL gedekt.
Het ZOL heeft zijn aansprakelijkheid hiervoor verzekerd bij Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt. Ook de meeste artsen hebben hun aansprakelijkheid verzekerd bij Ethias.

Geïndividualiseerde informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis-beroepsbeoefenaar, het statuut en de aansprakelijkheid van een bepaalde beroepsbeoefenaar, ... kan op mondelinge of schriftelijke aanvraag met duidelijke vermelding van de naam van de betrokken beroepsbeoefenaar verkregen worden bij de ombudspersoon, Christel Lambregs T 089 32 15 22, of bij de juridisch beleidsadviseur, Joke Vanlangenaeker T 089 32 13 24.

Meer info

Rechten van de patiënt (KB 22/08/02)

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2002 verscheen de wet van 22 augustus 2002 – wet betreffende de rechten van de patiënt.

U kan deze tekst bekomen aan de balie van de dienst inschrijvingen. Hierin wordt stilgestaan bij het toepassingsgebied, de rechten van de patiënt, de uitoefening en de afdwingbaarheid.

In de wet op de patiëntenrechten staat welke uw rechten zijn als patiënt en hoe u ze kan toepassen.

Orgaandonatie

Iedereen is donor, hoezo?

In België geldt sinds 1986 een wet die het wegnemen van organen voor transplantatie regelt. Het principe is dat van ‘veronderstelde toestemming’. Met andere woorden: wie zwijgt, stemt in. Elke meerderjarige Belg wordt verondersteld akkoord te zijn om na zijn overlijden een mogelijke donor te zijn. Als je tijdens je leven geen formeel of informeel verzet aantekent, hebben artsen na je overlijden dus het recht om je organen weg te nemen. 

Je kunt ook uitdrukkelijk melden dat je orgaandonor wilt zijn. Dat kan via een briefje dat je bijvoorbeeld in je portefeuille stopt of aan een familielid bezorgt, maar het zekerste is je via het gemeentehuis laten opnemen in een nationaal register. Expliciet melden dat je weigert om orgaandonor te zijn, kan ook (formeel verzet). 

Nog beter is gewoon openlijk praten over orgaandonatie. Bespreek het thema met je partner, familie of vrienden. Als zij weten hoe je erover denkt, kunnen ze jouw beslissing respecteren. 

De wet bepaalt dat ook informele wijzen van verzet door de ‘donor’ moeten worden nageleefd voor zover dat verzet aan de betrokken artsen werd meegedeeld. De artsen moeten informeren naar dit mogelijke verzet.

Procedure

Het ZOL werkt samen met het transplantatiecentrum van UZ Leuven. De familie van de patiënt die in aanmerking komt als donor, wordt uitgebreid ingelicht over het verloop van de procedure. In het ZOL zijn er enkel orgaandonaties mogelijk van patiënten die hersendood of hartdood zijn. Donaties met levende donoren worden in het ZOL dus niet gedaan.

De beslissing van de patiënt of familie wordt gerespecteerd, voor zover deze past binnen de wetgeving. Wanneer een patiënt zich formeel als donor heeft opgegeven, heeft men geen toestemming meer nodig van de familie. Maar wanneer de familie formeel tegen donatie is, wordt toch niet verder gegaan. Als de familie zich niet dadelijk uitspreekt, wordt er begeleiding aangeboden. Een informatiebrochure van het transplantatiecentrum van UZ Leuven en de vereniging NAVADO (vereniging nabestaanden van donoren) wordt ter beschikking gesteld.

Het vaststellen van de hersendood is de verantwoordelijkheid van de artsen van het ZOL. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde criteria, die ook wettelijk werden vastgelegd. De vaststelling gebeurt onafhankelijk door drie verschillende artsen en dit volgens de meest recente ontwikkelingen van de geneeskunde.

Van zodra een patiënt een patiënt overleden is en in aanmerking komt voor orgaandonatie geeft de behandelende arts zijn of haar gegevens door aan de donorcoördinator in Leuven. De uiteindelijke beslissing om al dan niet over te gaan tot prelevatie (het wegnemen van organen), gebeurt door het transplantatiecentrum (Eurotransplant).

Kosten voor het wegnemen van organen

De kosten voor van het wegnemen van organen zijn vastgesteld door de nomenclatura van de gezondheidszorg. Deze kosten bestaan uit :

  • Bewaking en voorbereiding van de donor voor het wegnemen van een transplantatieorgaan,
  • Post-mortem wegnemen en bewaring van het transplantatieorgaan.

Na de diagnose hersendood wordt er geen enkele prestatie meer gefactureerd aan de sociale zekerheidsdienst van de donor. De prestaties worden gedragen door de mutualiteiten van de ontvangers.

Kosten van een transplantatie

De kandidaat-ontvanger moet ofwel de Belgische nationaliteit hebben of onderdaan zijn van één van de lidstaten van Eurotransplant, of sinds minstens 6 maanden in België of één van de lidstaten van Eurotransplant gedomicilieerd zijn.

De inschrijvingskosten van Eurotransplant worden betaald door het RIZIV als de transplantatie is uitgevoerd.

Wachtlijst

Eurotransplant overkoepelt alle transplantatiecentra van Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Slovenië en Kroatië. Eurotransplant zorgt ervoor dat elk orgaan dat geschonken wordt bij de meest geschikte persoon terechtkomt.

Per orgaan houdt Eurotransplant een wachtlijst bij. Om te bepalen aan wie men een orgaan toekent, worden de medische gegevens van de donor vergeleken met die van de wachtenden. Als de geschikte kandidaat gevonden is contacteert Eurotransplant het plaatselijke transplantatieteam. Daar beslist men of de operatie doorgaat. Iemand op de wachtlijst kan dus op elk moment een telefoontje krijgen dat het zover is, dat er een orgaan gevonden is.

Gebruik van restmateriaal in het ZOL

Tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis bestaat de kans dat er onderzoeken worden aangevraagd waarvoor het nodig is dat u bloed of urine afstaat. De arts kan ook puncties uitvoeren om zo beenmerg, een stukje weefsel of gewrichtsvocht te bekomen. Deze weefsels of stalen laten toe dat onze laboratoria hierop onderzoek kunnen uitvoeren om zo tot een diagnose te komen en een oorzaak te vinden voor uw klachten of om uw ziekte verder op te volgen.

Voor u als patiënt is het belangrijk te weten wat er allemaal met uw bloed, urine, gewrichtsvocht en ander lichaamsmateriaal gebeurt.

Eerst en vooral worden alle onderzoeken uitgevoerd die voor uw behandeling nodig zijn en die door uw behandelend arts werden aangevraagd. Uw stalen kunnen eventueel bewaard worden om later nog bijkomend onderzoek uit te voeren. Dit hangt af van het type staal en het gevraagde onderzoek.

Vaak blijft er na alle onderzoek nog wat materiaal over (‘restmateriaal’, ook wel ‘residuair menselijk lichaamsmateriaal’ genoemd). Dit materiaal wordt meestal verwijderd of kan eventueel gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is nodig om een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg toe te laten. Uiteraard mag dit niet zomaar. Het gebruik en de bewaring van dat materiaal gebeurt volgens de wet van 19 december 2008 inzake “het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek” en latere uitvoeringsbesluiten.

Concreet kan dit enkel onder de volgende voorwaarden:

Alle onderzoeken voor diagnose en behandeling moeten afgerond zijn.
De studie waarvoor het materiaal wordt gebruikt, moet goedgekeurd zijn door een Ethisch Comité. Zij bepaalt of het onderzoek voldoende gerechtvaardigd is, goed wetenschappelijk onderbouwd is en of uw rechten als patiënt geëerbiedigd worden.
U als patiënt of wettelijke vertegenwoordiger (echtgenoot, voogd, ouder van minderjarig kind) heeft geen uitdrukkelijke weigering bekend gemaakt aan de behandelende arts of de medisch directeur voor de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Heeft u als patiënt of vertegenwoordiger bezwaar tegen de bewaring en/of het gebruik van overblijvend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, meld dit dan zo snel mogelijk aan uw behandelende arts of aan de medisch directeur. Uw restmateriaal zal dan zeker niet gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg