Hormoontherapie

Bij aanwezigheid van genderdysforie en de expliciete wens tot ontwikkeling van secundaire lichaamskenmerken, kan u kiezen voor hormoontherapie. 

Traject

Elke persoon bepaalt de eigen genderidentiteit en heeft eigen beslissingsrecht over de verschillende behandelingsopties die men kiest. Zo ook is hormoontherapie een eigen vrijblijvende keuze binnen het traject. Bovendien is elke transitie individueel en kan er dus niet op voorhand voorspeld worden hoe en in welke tijdspanne de lichamelijke veranderingen zullen plaatsvinden.

Voorwaarden

Om met hormoontherapie te kunnen starten, dient u te voldoen aan volgende voorwaarden: (1) u heeft een diagnose genderincongruentie, (2) de genderidentiteit en/of -dysforie werden voldoende geëxploreerd via gespreksbegeleiding, (3) er zijn geen medische of psychische contra-indicaties en (4) er werd een geïnformeerde toestemming (informed consent) ondertekend.

Indien u minderjarig (-18 jaar) bent, moet dit toestemmingsformulier door beide ouders ondertekend worden.

We vinden het erg belangrijk dat uw draagkracht en emotionele stabiliteit goed in kaart worden gebracht vooraleer u start met de behandeling.

Aanmelding

Om in ons centrum hormoontherapie te kunnen opstarten, dient u zich eerst aan te melden via de multidisciplinaire intake van het Gendercentrum. Indien u reeds via een extern genderteam of endocrinoloog bent opgestart met hormoontherapie, kan u zich ook aanmelden via de raadpleging endocrinologie om hier verder in opvolging te komen. Hiervoor heeft u een verwijsbrief nodig van de externe zorgverlener, alsook een verslag van de psycholoog/seksuoloog die u begeleidt of begeleid heeft.

Aanmelden kan – met of zonder externe verwijzing – via het secretariaat endocrinologie op het nummer 089/32 55 32 (elke werkdag tussen 8u00 en 16u00) of via het e-mailadres genderzorg@zol.be.

Intake

De multidisciplinaire intake bestaat uit afzonderlijke gesprekken met de endocrinoloog, psycholoog/seksuoloog en coördinator van het Gendercentrum. De endocrinoloog zal met u in gesprek gaan over relevante thema’s zoals o.a. medische problemen, ontstaan genderdysforie, wens tot chirurgische en niet-chirurgische behandelingen, fertiliteitswens, etc. Er wordt een volledige bloedafname uitgevoerd om o.a. uw hormoonhuishouding te bepalen, alsook uw evaluatie stolling, hematocriet, leverwaarden, lipiden, etc. Daarnaast ontvangt u een informatiebundel met toestemmingsformulier. Bijkomende onderzoeken zijn enkel nodig op indicatie.

Verder verloop

Na de intakefase wordt elke patiënt besproken op het multidisciplinair kernoverleg. Dit overleg gebeurt tweewekelijks. Vooraleer een patiënt hier kan besproken worden, dient er bij aanwezigheid van een externe zorgverlener eerst contact opgenomen te worden met de seksuoloog/psycholoog van het team. Hier is een vast contactmoment voor voorzien.

Tijdens het kernoverleg gebeurt een inschatting van de genderincongruentie, alsook van andere relevante factoren zoals de draagkracht en sociale omkadering. Indien er naast de gendervraag ook medische of psychiatrische problemen zijn, dienen deze eerst verder geëxploreerd te worden.

Duurtijd traject

Elk traject is individueel en dus anders. De duurtijd verschilt dan ook van persoon tot persoon.

Indien u hormoontherapie wenst, dient u alle hierboven vermelde stappen – op uw tempo – te doorlopen.

Nadat de behandeling is opgestart, blijft een frequente opvolging nadien noodzakelijk.

Kostprijs

Voor een consult bij de endocrinoloog betaalt u standaard (dus als gewoon verzekerde) 63,20 euro, waarvan u 51,20 euro terugkrijgt van de mutualiteit. De kostprijs per raadpleging bij de endocrinoloog (intakegesprek, opstart behandeling, verdere opvolgingsconsulten) bedraagt dus 12 euro eigen aandeel. Indien u een verhoogde tegemoetkoming geniet, betaalt u slechts 3 euro remgeld.

De kostprijs van de medicatie staat los van de consulten.

Doelgroep

Voor alle volwassenen en jongeren (+16 jaar) met een wens naar hormoontherapie en die voldoen aan alle nodige voorwaarden.

Alle info hierover vindt u terug onder rubriek ‘Traject – Voorwaarden’.

Wat brengt u mee?

Gelieve uw identiteitskaart en alle relevante documenten (verwijsbrieven, attesten of verslagen van externe zorgverleners) mee te brengen.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Kirsten Stinkens, Endocrinologie - 2021

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg