Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie bestaat uit geïntegreerde multidisciplinaire zorg, die gericht is op verwacht herstel van functioneren en participatie bij laag belastbare ouderen, na een acute aandoening of functionele achteruitgang. We streven naar een zodanig herstel op niveau van activiteiten en participatie, dat bij voorkeur terugkeer naar de oude woonsituatie mogelijk is.

Binnen het geriatrisch zorgprogramma worden buiten de klassieke behandelingen in de klinische fase, nog enkele specialistische programma's aangeboden zowel klinische als poliklinische.

Klinische programma's

GIRA

GIRA staat voor Geriatrische Intensieve Revalidatie. Deze afdeling richt zich op patiënten die zeer recent een cerebrovasculair accident of kortweg CVA hebben doorgemaakt. In de volksmond spreken we van een “beroerte”.

Een geriatrische intensieve revalidatie bestaat uit een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak bij ouderen na het doormaken van een CVA. Deze revalidatie is gericht op het verminderen van beperkingen en resterende mogelijkheden opnieuw zo goed mogelijk ontwikkelen en benutten om een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid te bereiken. De revalidatie begint met een volledig assessment, gevolgd door een geïntegreerde multidisciplinaire behandeling. Het tempo en de intensiteit van de revalidatie zijn aangepast aan de mate van belastbaarheid van de patiënt.

Tijdens het revalidatieproces loopt de medische behandeling van vooraf bestaande aandoeningen verder en wordt er aandacht gegeven aan het vermijden van nieuwe medische complicaties. We streven naar het hoogst haalbare niveau van functioneren. In overleg met de patiënt en zijn naasten worden zinvolle en haalbare doelen vastgelegd in het revalidatiebehandelplan. Tijdens de revalidatie wordt regelmatig nagegaan welke behandeldoelen bereikt zijn en indien nodig worden de revalidatie en streefdoelen aangepast.

Orthogeriatrie

Vallen, met fracturen tot gevolg, komt frequent voor bij het ouder worden. Fracturen en meer bepaald heupfracturen kunnen tot heel wat problemen leiden. Het risico op blijvende verminderde mobiliteit en functionaliteit is zeer groot. Daarom is het soms aangewezen een meer doorgedreven opvolging te organiseren. Door een intense samenwerking tussen de disciplines orthopedie en geriatrie waarbij de multidisciplinaire aanpak centraal staat, is de revalidatie specifiek gericht op het herstel van deze mobiliteit en functionaliteit.

Poliklinische programma's

Cognitieve revalidatie

Wanneer progressieve geheugenklachten worden gediagnosticeerd kan dit zowel voor de persoon met geheugenproblemen als voor zijn familie een grote impact betekenen voor de toekomst. Anderzijds schept een diagnose voor velen vaak duidelijkheid en kan er vanaf dat moment nagedacht worden op welke manier de zorgsituatie geoptimaliseerd kan worden. Om u daarbij te helpen, biedt het ziekenhuis een revalidatietraject aan waar wij proberen uw specifieke noden en zorgbehoeften in te vullen.

Dagziekenhuis Geriatrie

In het dagziekenhuis geriatrie kan u opgenomen worden voor:

  • Het diagnostiseren van verschillende aandoeningen zoals geheugenproblemen, vallen, osteoporose.
  • Maar ook pré-operatieve onderzoeken, algemeen nazicht, oppuntstelling van de behandeling van complexe problemen en raadpleging voor minder mobiele patiënten worden georganiseerd in het dagziekenhuis.
  • Specifieke dagbehandelingen zoals het toedienen van bloed, medicatie en osteoporosebehandeling.
  • Revalidatie in kader van valpreventie.

Voorstelling team

De verpleegkundige

Tijdens uw opname verblijft u op één van de afdelingen geriatrie. Hier wordt u dagelijks verzorgd door het verpleegkundig team.

De kinesitherapeut

Revalidatie van ouderen (geriatrische revalidatie) onderscheidt zich om een aantal redenen van andere vormen van revalidatie. Deze kenmerken maken een brede benadering van de oudere patiënt noodzakelijk.

Het is voor de patiënten van groot belang dat ze zo lang mogelijk een grote mate van zelfstandigheid kunnen behouden. Hiermee zal de kwaliteit van leven toenemen. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

De geriatrische kinesitherapeut helpt ook patiënten die bijvoorbeeld door een CVA (een beroerte), dementie of de ziekte van Parkinson verschijnselen vertonen van ouderdom.

De ergotherapeut

Een mens verricht dagelijks veel handelingen zonder erbij na te denken, zoals wassen, kleden, eten, verplaatsen, toiletbezoek … Een lichamelijke of cognitieve aandoening kan ervoor zorgen dat je dagelijkse handelingen niet meer kan uitvoeren zoals je ze gewoon bent. De ergotherapeut gaat samen met jou op zoek naar mogelijke oplossingen voor problemen die je kunt ervaren bij het handelen.

De sociaal werker

Bij eventuele sociale problemen in verband met opname, ontslag, opvang, aanvraagdocumenten… kan u beroep doen op de dienst Patiëntenbegeleiding. Bij taalproblemen kan er ook altijd een interculturele bemiddelaar ingeschakeld worden. Het is belangrijk deze aandachtspunten zo snel mogelijk en liefst al bij de opname te melden, zodat we samen met u naar een gepaste oplossing kunnen toewerken.

Brochures

Balans - Valpreventieprogramma

Geriatrische Intensieve Revalidatie - GIRA

Video's

Indikken van niet bruisende dranken en soep

Indikken van bruisende dranken

Praktische informatie

Locatie

ZOL Genk, campus Sint-Jan, Synaps Park 1, 3600 Genk

ZOL Genk, campus Sint-Barbara, Bessemerstraat 478, 3620 Lanaken

Programma

De therapieën vinden plaats van maandag t.e.m. vrijdag tussen 8 en 17u.

Parkeren

Er is een ruime parkeergelegenheid op de bezoekersparking voorzien.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Hugo Daniels, Geriatrie - 2019

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg