Palliatieve premie

Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden, hebben recht op een forfaitaire premie.  Het aanvraagformulier kunt u krijgen bij de huisarts, de begeleidingsequipe of het palliatief supportteam.  De huisarts vult het formulier in (niemand anders mag dit doen) en bezorgt het aan uw ziekenfonds.  Na een maand kan deze premie een tweede maal aangevraagd worden.  Vanaf de goedkeuring door het ziekenfonds wordt het remgeld voor huisartsenbezoeken ook volledig door het ziekenfonds terugbetaald. 
Als er kinesitherapie nodig is, worden ook deze kosten volledig terugbetaald.

Palliatief verlof

Loopbaanonderbreking in het kader van het palliatief verlof biedt aan naasten de mogelijkheid om de arbeidsprestaties tijdelijk volledig of gedeeltelijk te schorsen om palliatieve zorg te verstrekken aan een persoon.  Voor de meeste werknemers is dit een recht.  De persoon voor wie palliatief verlof wordt genomen, hoeft geen familielid te zijn.

Een aanvraag voor palliatief verlof vereist een attest van de behandelende arts van de patiënt waaruit blijkt dat de aanvrager bereid is palliatieve zorg te verstrekken.  Dit attest overhandigt de aanvrager aan zijn werkgever.

Onder palliatieve verzorging verstaat men elke vorm van bijstand (medische, sociale, administratieve en psychologische) en van verzorging van een persoon die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt.

Palliatief verlof wordt toegekend voor een maand en is met een nieuw attest verlengbaar tot maximum twee maanden.  Dit palliatief verlof kan in de vorm van voltijdse of deeltijdse onderbreking opgenomen worden.  Er is een onderbrekingsvergoeding
voorzien.

Meer info vindt u op www.rva.be onder de rubriek loopbaanonderbreking.

Verlof in het kader van medische bijstand

Naast palliatief verlof bestaat er ook verlof in het kader van medisch bijstand.  Dit gaat ook over een volledige of gedeeltelijk loopbaanonderbreking om bijstand te verlenen, maar dan enkel aan een gezinslid dat lijdt aan een zware ziekte of een familielid tot de 2de graad.

Meer info vindt u op www.rva.be onder de rubriek loopbaanonderbreking of kunt u krijgen via de werkgever.

Daarnaast kunt u via het ministerie van de Vlaamse gemeenschap informeren naar een aanmoedigingspremie.  Dit is een premie die onder bepaalde voorwaarden wordt uitgereikt aan mensen met een loopbaanonderbreking.

Meer info kunt u krijgen via de Vlaamse infolijn tel. 1700 of via www.vlaanderen.be/werk.

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg