Opdracht, Missie & Visie

De directie en de Raad van Bestuur actualiseren periodiek de missie & visie van ZOL.
 
In onze missie definiëren we in enkele kernachtige zinnen onze waarden en identiteit: Wie zijn we en waar staan we voor? Wat zijn de kernwaarden in ons ziekenhuis?
Deze missie wordt meer geconcretiseerd in de nieuwe visie: Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Waar streven we naar in de toekomst? Deze visie wordt beschreven in acht kernpunten.
Samen vormen de missie & visie de grondvesten van ons dagdagelijks doen en laten in ZOL.
 
Na een grondige analyse en verder bouwend op de strategische oefening ZOL 2020 besliste de Raad van Bestuur van ZOL tot onderstaande missie & visie.

Missie

Ziekenhuis Oost-Limburg is een supraregionaal algemeen ziekenhuis dat een volledig zorgenpakket aanbiedt, van basis- tot topklinische geneeskunde, in goede samenwerking met alle partners in de zorg. Patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en toegankelijkheid staan centraal.

Deze missie wordt meer geconcretiseerd in de volgende visie

Hoe zien wij onszelf in de wereld van morgen? Waar staan we voor?

  1. Wij bieden op een geïntegreerde en patiëntvriendelijke wijze professionele en veilige ziekenhuiszorg aan, aan al wie op het ziekenhuis een beroep wenst te doen, ongeacht zijn / haar godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging, ras, huidskleur of geslacht, sociale of culturele herkomst, financiële of maatschappelijke status. Tariefzekerheid en betaalbaarheid zijn belangrijke waarden in ons beleid.
  2. Wij realiseren een volledig zorgaanbod met kwaliteitsvolle basisgeneeskunde voor de eigen zorgregio en met  expertfuncties voor een breder gebied binnen en buiten ons  locoregionaal netwerk. Wij nemen de nodige initiatieven om dit aanbod verder te laten groeien.
  3. Wij stimuleren  innovatie en wetenschappelijk onderzoek  Wij zijn voorloper in het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe zorgvormen en spelen maximaal in op nationale en internationale  evoluties.
  4. Wij zijn een initiatiefnemende of actief participerende partner in de ontwikkeling van samenwerking, zowel met de eerste lijn, met andere ziekenhuizen binnen en buiten het eigen netwerk , met andere zorgvoorzieningen,   universitaire ziekenhuizen als met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.
  5. Wij zijn een ziekenhuis waar alle beleidsorganen, artsen en medewerkers op een respectvolle wijze en in een sfeer van open communicatie met elkaar samenwerken.
  6. Wij bieden medewerkers en artsen kansen om te groeien, zich continu te ontwikkelen en hun capaciteiten verder uit te bouwen zodat ze zich goed en gewaardeerd voelen.
  7. Wij zijn open in onze interne en externe communicatie en werking en voeren ons beleid op een maatschappelijk verantwoorde manier.
  8. Wij voeren een financieel gezond beleid om onze missie en visie te kunnen blijven realiseren.

 

© 2022 Ziekenhuis Oost-Limburg