Rechten van het kind: kindvriendelijk ziekenhuis

Het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) wil benadrukken dat kinderen specifieke noden en behoeften hebben en dat het ZOL alles in het werk stelt om te voldoen aan deze behoeften. Het recht op optimale zorg is ook voor kinderen een fundamenteel recht. Het gaat hier dan niet alleen om de medische behandelingen en de verpleegkundige zorg die het kind krijgt, maar ook om de begeleiding van het kind rondom de ziekenhuisopname.

Het kindvriendelijk beleid van het ZOL is gebaseerd op het Handvest Kind en Ziekenhuis. Dit Handvest geeft in 10 punten weer welke de rechten zijn van kinderen voor, tijdens of na een ziekenhuisverblijf. Het Handvest is in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van het kind en heeft evenals dat verdrag betrekking op kinderen van 0 tot 18 jaar.

Het personeel van het ZOL verbindt zich ertoe om steeds de rechten van het kind te respecteren ongeacht leeftijd of afkomst van het kind.

  • Kinderen worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig hebben thuis, in dagbehandeling of poliklinisch kan worden verleend;
  • Kinderen hebben het recht hun ouders of verzorgers altijd bij zich te hebben;
  • Ouders wordt accommodatie en de mogelijkheid tot overnachting naast het kind aangeboden;
  • Kinderen en ouders hebben recht op informatie. De informatie wordt aangepast aan de leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind;
  • Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen;
  • Kinderen worden in het ziekenhuis gehuisvest en verzorgd samen met kinderen van dezelfde leeftijd- en/of ontwikkelingsfase. Kinderen worden niet samen met volwassenen verpleegd;
  • Kinderen hebben recht op mogelijkheden om te spelen, zich te vermaken en onderwijs te genieten al naar gelang hun leeftijd en lichamelijke conditie;
  • Kinderen worden behandeld en verzorgd door medisch, verpleegkundig en ander personeel dat speciaal is opgeleid om kinderen te behandelen en te verzorgen. Het personeel beschikt over de kennis en de ervaring die nodig zijn om aan de emotionele noden van het kind en het gezin tegemoet te komen;
  • Kinderen hebben recht op verzorging en behandeling door zoveel mogelijk dezelfde personen, die onderling optimaal samenwerken;
  • Kinderen hebben het recht met tact en begrip te worden benaderd en behandeld. Hun privacy wordt steeds gerespecteerd.
Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Jan De Koster, Pediatrie - 2021

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg