Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

2016 was een feestjaar voor het ziekenhuis. Het ZOL vierde immers zijn 20ste verjaardag. In de loop der jaren is het ziekenhuis uitgegroeid tot een ziekenhuis dat er niet alleen is voor haar onmiddellijke omgeving, maar ook duidelijk de rol opneemt van expertziekenhuis dat een stevige reputatie heeft opgebouwd bij patiënten en steakholders van ver buiten de lokale regio. Deze goede resultaten zijn grotendeels te danken aan de inzet en professionaliteit van de zorgverleners en andere medewerkers. Maar ook aan de strategische keuzes die in de loop der jaren zijn genomen.

Scroll naar beneden

Innovatie

Ook in 2016 bleef het ZOL zijn rol als toonaangevend derdelijnsreferentieziekenhuis opnemen en werd sterk ingezet op de corebusiness, namelijk professionele zorgverlening en het stimuleren van innovatie, steeds met de nadruk op hoge kwaliteit.

Innovatief is de Da Vinci SI Xi operatierobot waar het ZOL sinds 2014 over beschikt. In 2016 werkten reeds vijf chirurgische diensten met de robot, namelijk Abdominale Heelkunde, Cardiologie, Gynaecologie, Urologie en Vaatheelkunde. Andere diensten zullen wellicht volgen.

Ook het gebruik van de Brainlab neuronavigatie suite werd in 2016 verder uitgebreid. Dankzij deze intra-operatieve CT-scan is de chirurg in staat om hoge kwaliteitsbeelden te genereren met de patiënt in een exacte positie en daarmee aan de slag te gaan. Naast de dienst Neurochirurgie werkt ook de dienst MKA met de neuronavigatie suite.

In 2016 werd door de dienst Oftalmologie een femtolaser aangekocht voor cataractoperaties. In een eerdere proeffase werden al 200 patiënten behandeld met zeer goed resultaat.

Het zuurstofcentrum vierde zijn tienjarig jubileum. Het ZOL beschikt, als enige in Limburg, over een caisson die plaats biedt aan veertien personen of vier intensieve bedden. De therapie wordt in het ZOL vooral gebruikt voor koolstofmonoxidevergiftigingen en chronische wonden of aandoeningen waarbij zuurstoftekort centraal staat of waarbij een infectie aanwezig is.

De diensten Cardiologie en Cardiochirurgie zijn in 2016 gestart met percutane of transapicale klepvervanging. Bij een klassieke klepoperatie wordt de patiënt aangesloten op een hartlongmachine en wordt het hart stilgelegd. In bepaalde, zorgvuldig geselecteerde gevallen kan een nieuwe klep opgeschoven worden vanuit de lies of ingebracht worden via een kleine incisie in de borstwand zonder gebruik van de hartlongmachine. Deze methode is uiteraard veel minder invasief.

De start van het CREER-team in 2015 (Centre for Reserach, Education and Enhanced Recovery after Orthopedic Surgery) met ‘high profile’ experten in orthopedische anesthesie en post-operatieve pijn heeft in 2016 een grote stijging van de activiteiten op de dienst Orthopedie teweeg gebracht.

Innovatief is ook de inzet van hartfalen caregivers door de dienst Cardiologie voor de nauwe opvolging van hartfalenpatiënten. In 2016 startte een pilootproject waarbij deze caregivers de patiënten opvolgen in de huisartsenpraktijk, samen met de huisarts. Het pilootproject loopt in samenwerking met het Centrum voor Huisartsgeneeskunde. Bedoeling is de zorg voor hartfalenpatiënten verder te verbeteren, hun klachten te verminderen en heropnames te vermijden.

De dienst Neurochirurgie startte samen met de neurologen een studie met betrekking tot per-operatieve monitoring. Hierbij stimuleert de neuroloog de hersenen en registreert hij perifeer de neurologische functies terwijl de neurochirurg opereert. Bedoeling is om bij onder andere tumorresectie zoveel mogelijk aangetast weefsel weg te nemen zonder functieverlies voor de patiënt.

In 2016 startte de dienst Mond-, Kaak-, en Aangezichtsheelkunde met de minimaal invasieve benadering van kaakoperaties. Gelijktijdig werd een zorgpad uitgewerkt voor dit type operatie en ook de voorbereiding ervan werd gestandaardiseerd om de zorg voor de patiënt verder te optimaliseren.
Voor meer complexe tandheelkunde werkte die dienst MKA een samenwerking uit met een groep van tandartsen. Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde is gevestigd in het ZOL.

De dienst Pediatrie werd verder uitgebouwd en biedt naast algemene kindergeneeskunde ook kinderneurologie, kinderpneumologie, kindergastro-enterologie, kindercardiologie, kindernefrologie, kinderendocrinologie en neonatologie aan. Er is ook een nauwe samenwerking met de kinderuroloog.
Er werd een nieuwe website ontwikkeld, helemaal op maat van kinderen en hun ouders.
Ook de pediatrische neurochirurgie kreeg een nieuwe impuls.

De dienst Ouderenpsychiatrie werd uitgebreid en bouwt verder aan de uitbreiding van het netwerk met externe partners van de geestelijke gezondheidszorg in Noordoost-Limburg.

Innovatieve infrastructuur

Nieuw in 2016 is de uitbreiding van de raadplegingen in het medisch centrum André Dumont in Waterschei. Ook de dienst Medische Beeldvorming en de Bloedafname zijn er actief.

Op campus Sint-Jan werd de G-blok, waar het merendeel van de raadplegingen gevestigd is, verder uitgebouwd. Zo werd het Neuroplatform met raadplegingen van de diensten Neurologie en Neurochirurgie geopend. Ook de raadpleging Pediatrie werd vernieuwd en aangekleed met speelse tekeningen van de Genkse tekenaar Michaël Olbrechts. De raadpleging Orthopedie werd vernieuwd en verder uitgebreid.

De dienst Medische Beeldvorming wordt in verschillende fases volledig vernieuwd. Nieuw in 2016 waren de wacht- en behandelruimtes voor mammografie, CT en MRI.

Neusje van de zalm is ook de gerenoveerde dienst Gastro-Enterologie met vijf endoscopiezalen - volledig ingericht als operatiezaal -, een high-tech desinfectie-eenheid of wasstraat, een dagziekenhuis, raadplegingsruimtes en wachtruimtes.

State of the art is het interventioneel centrum dat in het begin van 2016 geopend werd en waar de medische disciplines interventionele cardiologie, cardiologische elektrofysiologie, interventionele radiologie en endovasculaire heelkunde werken. Dat alle minimaal invasieve cardio- en neurovasculaire interventies in het ZOL samengebracht werden op één platform heeft veel voordelen voor de behandeling van de patiënt met multipathologie.
Het nieuwe centrum telt zeven hightech interventiezalen, een recovery en een dagkliniek. Alle zalen zijn uitgerust met de meest innovatieve, hoogtechnologische apparatuur.

Op campus Sint-Barbara werd het slaapcentrum verder uitgebreid.

Het orgaanmuseum van anatomo-patholoog dr. Van Robays met 200 normale en door ziekten en infecties aangetaste organen en misvormde foetussen verhuisde naar Universiteit Hasselt voor de opleiding van studenten Geneeskunde.

Multidisciplinaire raadplegingen

Om patiënten met gemengde of complexe problemen zo goed mogelijk te behandelen worden multidisciplinaire raadplegingen georganiseerd. De verschillende betrokken specialisten kijken vanuit hun eigen expertise en komen uiteindelijk samen tot een diagnose en een plan voor een behandeling op maat. Voordeel van een multidisciplinaire raadpleging is dat de patiënt centraal staat en dat er ingespeeld wordt op de vergrijzing van de bevolking met chronische multimorbiditeit en multipathologie.

In het ZOL is een locatie voorzien in de G-blok waar multidisciplinaire raadplegingen kunnen plaatsvinden. De volgende multidisciplinaire raadplegingen worden aangeboden:

  • Hip-spine unit: hier worden patiënten met gemengde problemen aan heupen en onderrug multidisciplinair gezien. In één traject komen ze langs bij de revalidatiearts, de orthopedist en de neurochirurg. Voor oudere patiënten wordt ook de geriater betrokken.
  • Incontinentiekliniek kinderen: de kindernefrologe behandelt kinderen met nier- en plasproblemen. Nieuw is dat kinderen met deze problemen nu ook in het ziekenhuis gezien worden door de bekkenbodemtherapeut, die samen met de arts een behandelingsplan uitwerkt. Indien nodig wordt ook de kinderurologe betrokken.
  • Vulvaraadpleging: op de vulvaraadpleging worden patiënten met huidproblemen in de intieme zone tegelijk door een dermatologe en een gynaecologe zien. Indien nodig wordt ook de seksuologe betrokken.
  • Schildkliercentrum: de diensten Endocrinologie, Nucleaire Geneeskunde en KNO bespreken gezamenlijk hun schildklierpatiënten en werken een unaniem goedgekeurd behandelingsplan uit voor elke patiënt.
  • Borstkliniek: dit is een multidisciplinaire raadpleging met de diensten Gynaecologie, Oncologie, Plastische Heelkunde en Medische Beeldvorming. Ook de borstverpleegkundige, de psycholoog, de kinesist en de sociale verpleegkundige zijn betrokken.
  • Kliniek perifere zenuwletsels: dit is een multidisciplinaire raadpleging voor perifere zenuwpathologie met de diensten Neurochirurgie, Fysische Geneeskunde, Neurologie, Medische Beeldvorming, Orthopedie en Plastische Heelkunde. Vaak gaat het om verwezen patiënten met een complex zenuwletsel. Het team komt enkel samen wanneer er zich één of enkele patiënten aandienen.

Samenwerken

Uit recente analyses blijkt dat 1 op 3 ziekenhuizen er financieel slecht voor staan. Een verandering van het zorglandschap dringt zich op. Minister De Block stimuleert de ziekenhuizen om zorgnetwerken uit te bouwen. In haar beleidslijnen staan samenwerken, expertise delen en onderling afspraken maken in het kader van algemene, gespecialiseerde en referentiezorgfuncties centraal.

Kwaliteit en samenwerken zijn twee begrippen die we in het ZOL hoog in het vaandel dragen en waar we al lang heel erg op inzetten. Een goede samenwerking met onze zorgpartners vinden we in het ZOL erg belangrijk. We engageren ons om samen projecten op te zetten en diensten aan te bieden.

Zo hebben we in 2016 via een samenwerkingsovereenkomst een bijkomende dimensie gegeven aan ons partnerschap met het Mariaziekenhuis van Overpelt. De Vlaamse overheid is op de hoogte gebracht van deze samenwerkingsovereenkomst tussen ZOL en MZNL zodat ze als basis kan dienen voor eventuele toekomstige erkenningen en gezamenlijke projecten, inclusief de indeling in zorgregio’s.

Ook de samenwerking met het Ziekenhuis Maas en Kempen, die reeds vijftien jaar bestaat, werd versterkt zowel op medisch als op niet-medisch vlak. De bestuurlijke structuur werd gewijzigd en er werd in ZMK een POC opgericht voor uittekenen van een nieuw zorstrategisch plan voor ZMK in nauwe samenwerking met ZOL.

Bedoeling is om verder te evolueren naar een regionaal ziekenhuisnetwerk Noordoost-Limburg met het ZOL, het Ziekenhuis Maas en Kempen, het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum.

De vier ziekenhuizen werken samen één globaal medisch-strategisch beleid uit dat uiteindelijk zal leiden tot een intensere samenwerking waarbij ieder ziekenhuis toch zijn eigenheid kan bewaren. Basiszorg zal blijvend en kwaliteitsvol aangeboden worden dichtbij huis. Daarnaast kunnen gespecialiseerde onderzoeken en behandelingen plaatsvinden in een hiertoe gespecialiseerd ziekenhuis.

Omdat we ook een goede samenwerking met de huisartsen uit de regio cruciaal vinden, organiseerden we in 2015 een tevredenheidsenquête. De bevraging gaf heel wat bruikbare feedback.

In 2016 werden verbeteracties opgezet, op basis van de bevindingen. Zo verfijnden we onze communicatietools en voorziet elke medische discipline een urgentieraadpleging voor patiënten die dringend gezien moeten worden. Per divisie werden overlegvergaderingen georganiseerd waar huisartsen en specialisten van gedachten konden wisselen en verdere afspraken maken.

Ziekenhuisactiviteiten

Bij het analyseren van de activiteitencijfers valt op dat drie types van ziekenhuisactiviteiten een groei realiseren tussen 3,5 en 4%. Het gaat om de dienst Spoedgevallen, de Dagziekenhuizen en het totaal aantal ambulante bezoeken. In dit laatste geval werd de kaap van een half miljoen raadplegingen net niet overschreden.

Ook in het Operatiekwartier steeg de activiteit. Er werden in 2016 zo'n 500 ingrepen meer uitgevoerd dan het jaar ervoor.

Het aantal opnames en verpleegdagen bleef quasi status quo, net zoals het aantal bevallingen waar de grens van 2.000 opnieuw vlot overschreden werd.