Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bewust omgaan met de ruimte en met de gezondheid van de mensen om ons heen en oog hebben voor projecten die de levenskwaliteit willen verhogen van mensen die daar nood aan hebben, dat is waar maatschappelijk verantwoord ondernemen in het ZOL voor staat. We trachten deze visie consequent en met steeds meer ambitie door te trekken binnen diverse lagen van onze werking.

Energiezuinig en milieubewust werken vormt een cruciale component binnen het geheel van maatregelen die het ZOL voortdurend neemt om op maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen. Aangevuld met een groeiende aandacht voor initiatieven die de gezondheid van patiënten, bezoekers en medewerkers ten goede komen en met een voortgezette focus op projecten en campagnes die middelen inzamelen om ziektes te bestrijden en basiszorg te voorzien in een stukje van de derde wereld.

Ook de aandacht die we in 2016 concreet maakten op het vlak van patiëntenparticipatie past helemaal binnen onze doelstelling om terdege rekening te houden met de omgeving waarin we leven en ondernemen.

Scroll naar beneden

Partner in VLEEN-netwerk, "groene" renovatieprojecten en elektrisch tanken

Begin 2016 werd in Genk onder het goedkeurend oog van Vlaams minister Turtelboom het eerste Vlaamse VLEEN-netwerk opgestart. In dit project gaat het ZOL samen met 8 andere Limburgse bedrijven uit verschillende sectoren 4 jaar lang op zoek naar manieren om energie te besparen. De deelnemende bedrijven worden begeleid door energiespecialist Encon om op zoek te gaan naar besparende en bedrijfszekere oplossingen. Bij de plannen om de zorgcampus Schiepse Bos verder uit te bouwen tot een zorgpark of zorgstad, wordt gestreefd naar een energieneutrale, duurzame en milieuvriendelijke werking. Binnen dit kader werd ook een mobiliteitsstudie opgestart om de toegankelijkheid van de site onder de loep te nemen. Zo wordt het inzetten van een zelfrijdende shuttle bestudeerd.

Ook bij de grootschalige renovatiewerken die het ZOL de voorbije jaren realiseerde en die in 2016 concreet werden door onder meer de aanbouw van het atrium en de vernieuwing van de omliggende raadplegingen, maar zeker ook bij de verbouwingen van Medische Beeldvorming en Gastro-enterologie, lag de focus steeds op het implementeren van energiebesparende maatregelen. Zo worden bij verbouwingswerken de koudebruggen opgelost en worden oude ramen vervangen door beter isolerende en luchtdichte ramen. Voorts worden gerenoveerde en nieuwe afdelingen uitgerust met klimaatplafonds die stralingswarmte- of koude geven en zorgen voor een aangenaam klimaat. Frequentiesturingen zorgen er op hun beurt dan weer voor dat stroompieken vermeden worden en dat het stroomverbruik gereduceerd wordt. Hetzelfde geldt voor de DALI lichtsturing. Deze stuurt de dimbare LED-verlichting aan door verschillende componenten met elkaar te laten communiceren. Geschat wordt dat deze technieken tot 80% energiebesparing kunnen opleveren.

En om tegemoet te komen aan de vraag naar de mogelijkheid voor het opladen van elektrische auto's, werden twee oplaadpunten geïnstalleerd door EV-Point Invest. Eén op de bovengrondse verdieping van de bezoekersparking en de andere op de eerste verdieping van de personeelsparking. Rond iedere oplaadpaal zijn er telkens vier parkeerplaatsen voorzien, exclusief voor elektrische wagens.

Inzetten op rookstop en op bewegen

De ambitie om het roken in de buurt van de ziekenhuisgebouwen aan banden te leggen, werd in 2016 naar een hogere dimensie getild. Samen met de Limburgse Zorgacademie (LiZa), kinderdagverblijf Wombat en het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) werd beslist om in Genk de volledige Zorgcampus rookvrij te maken. Een rookverbod dat geldt vanaf het binnenrijden van de campus, dus ook op parkings en wandelpaden. Roken kan op de hele campus nog maar op drie afgebakende plaatsen. Het rookverbod geldt evenzeer voor campus Sint-Barbara in Lanaken en het Medisch Centrum André Dumont in Waterschei.

De werkgroep ZOL Beweegt werd nieuw leven ingeblazen. De werkgroep werd uitgebreid en ondersteund door ruim 20 ambassadeurs die op de afdelingen en diensten waar ze werken hun collega's motiveren tot een meer actieve levensstijl. Zowel tijdens als voor en na de werkuren. Bovendien ging ZOL Beweegt een samenwerkingsverband aan met PortaAL, een spin-off van de KULeuven. Gezamenlijk worden acties uitgewerkt en uitgerold die steeds tot doel hebben om te sensibiliseren rond het thema gezondheid. Zoals het organiseren van een 'noonwalk', waarbij deelnemers op actieve wijze hun middagpauze spendeerden. ZOL Beweegt gaf een lunchpakket en een smoothie mee. Ook het stimuleren van het trappengebruik in het ziekenhuis maakt deel uit van de 'bewegingsstrategie'. Aan liften en trappenhallen hangen voortaan bordjes die zowel bezoekers als medewerkers aansporen om de trap te nemen in plaats van de lift.

Het partnership dat het ZOL nu al vijf jaar aangaat met de stad Genk om samen het loopevent Genk Loopt te organiseren, houdt zeker ook een luikje MVO in. Door zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen, nemen we er als ziekenhuis onze preventieopdracht mee op. Want wie beweegt, blijft langer fit. De editie van 2016 bracht 3.000 sportievelingen op de been. De organisatie van Genk Loopt maakt voor wat het ZOL betreft, eveneens deel uit van de werkgroep ZOL Beweegt.

Patiëntenforum en lunch met de CEO

In de beleidsplannen voor 2016 staat opgetekend dat patiënten van het ZOL meer inspraak moeten krijgen bij de werking van het ziekenhuis. Met de oprichting van een Patiëntenforum in de helft van 2016 werd dit waargemaakt. Het doel is om tot een vaste groep van 15 à 20 (ex-)patiënten te komen die vier keer per jaar vergadert. De vergadering buigt zich over thema's zoals het ontslagbeleid, de gebruiksvriendelijkheid van de ZOL website, de inhoud van info- en patiëntenbrochures, de bewegwijzering in het ziekenhuis, etc... Het Patiëntenforum heeft geen beslissingsrecht maar er wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de adviezen die de vergadering formuleert. In 2016 vonden twee vergaderingen van het Patiëntenforum plaats.

Ook intern wordt sinds 2016 gepolst naar ervaringen van medewerkers als patiënt of als naaste van een patiënt. Dit gebeurt tijdens de meetings 'Lunch met de directie'. Wanneer zorgverleners en andere ziekenhuismedewerkers plots aan de patiëntenzijde staan, kijken ze met een andere bril naar de manier waarop 'in hun huis' zorg verleend wordt. Deze ervaringen leveren een schat aan informatie op naar wat er goed loopt maar ook over welke processen om bijsturing vragen.

Geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek en voor basisgezondheidszorg in Congo

Het ZOL en haar medewerkers blijven zich engageren om geregeld bijdrages te leveren aan fundraisers voor het goede doel. Een aantal van deze initiatieven groeien vanuit het ZOL, bij andere acties gaat het om nationale campagnes waar de ZOL-familie graag een steentje toe bijdraagt.

Naar jaarlijkse traditie organiseerde dienst Gebouwenreiniging tijdens de eindejaarsperiode een wafelverkoop. Dit leverde 1.900 euro op die integraal geschonken werd aan de regenbOog vzw. Deze organisatie begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking naar hun ideale vrijetijdsbesteding. Ook ons partnerziekenhuis in Bokonzi, Congo kan zoals ieder jaar rekenen op een structurele bijdrage vanwege het ZOL. Bijkomend organiseerde de werkgroep Bokonzi tal van activiteiten om geld in het laatje te brengen. Gaande van een tweedehandsboekenverkoop en het geven van lezingen in scholen tot een chocoladeverkoop. Alles samen goed voor 33.923 euro.

Voor wat betreft de nationale campagnes sloten een tiental ZOL-dames aan bij de Think Pink wandeltocht in de zomer. Met de wandeltocht zamelde Think-Pink 40.000 euro in voor de strijd tegen borstkanker. En een drietal ZOL-teams nam deel aan de 24 uren loop/wandeling van Levensloop Genk, georganiseerd door de Stichting tegen Kanker. Levensloop Genk leverde 194.000 euro op. Nog een actie waaraan het ZOL zich verbond was de Rodeneuzenactie, ten voordele van inloophuizen voor jongeren met psychische problemen. Samen met medewerkers van LiZa en Wombat werd een mensenketting gevormd rond het Kinderpsychiatrisch centrum (KPC) op de zorgcampus Schiepse Bos. Er werd voor een aardig bedrag aan rode neuzen verkocht. In totaal werd ruim 4,1 miljoen euro opgehaald.

Oude materialen worden zoveel als mogelijk gerecupereerd en geschonken aan lokale organisaties en goede doelen.