Financieel gezond blijven

De zorgsector staat onder druk. Na de zesde staatshervorming werd een deel van de bevoegdheden voor wat betreft de Vlaamse ziekenhuizen, overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. Meer bepaald de financiering van bouw en renovatie van ziekenhuizen kwam in handen van de Vlaamse overheid. Maar de financiële middelen volgden niet onmiddellijk waardoor de ziekenhuizen gedurende 2 jaar geen middelen ontving voor bouw- en renovatiewerken, zodat dringende renovatiewerken grotendeels op eigen kracht moesten gebeuren. Bovendien zette ook de federale overheid het mes in de uitgaven met de nodige besparingen voor de ziekenhuiswerking tot gevolg.

En toch wordt van een onderneming verwacht - en leggen we onszelf ook op - dat het saldo aan het eind van het boekjaar positief is- dat de cijfers kloppen, zonder daarbij enkele cruciale factoren uit het oog te verliezen: de zorg voor de patiënt betaalbaar houden, blijven inzetten op groei en innovatie en in de mate van het mogelijke de bonus voor het pensioenfonds van de medewerkers vrijwaren. Het verheugt ons dat we er op alle fronten in geslaagd zijn om deze doelstellingen voor het boekjaar 2016 te realiseren.

Scroll naar beneden

Voortdurende focus op betaalbare zorg

In de werking en prijszetting van het ZOL zit een duidelijke lijn om de patiënt financieel te ontzien. We nemen zo een stuk van onze sociale rol op, deels omdat dit historisch zo gegroeid is. Genk is geen 'rijke' stad en werd in het verleden geteisterd door enkele zware economische tegenslagen. Denk maar aan de mijnsluitingen en het vertrek van Ford Genk. Daarom zoekt het ZOL samen met haar artsen voortdurend naar het juiste evenwicht om zo binnen wat mogelijk is mee te helpen aan het organiseren van betaalbare zorg.

Voor de overnachtingen op een verpleegafdeling wordt op eenpersoonskamers een maximum supplement van 100% aangerekend..

Juiste evenwicht zoeken tussen inkomsten en uitgaven

Een interne zoektocht naar processen waarbij - mits anders georganiseerd - kosten kunnen bespaard worden, leverde geregeld resultaat op. Zo werd beslist om de patiëntenbrochures vormelijk op dezelfde leest te schoeien en intern te laten drukken, hetgeen een aanzienlijke besparing opleverde. Andere denkoefeningen gebeurden omgekeerd. Zo werden de tarieven van de betaalparking licht verhoogd omdat ze niet meer marktconform waren. Ook dit leverde extra inkomsten op.

En in de nasleep van de sluiting van Ford Genk loofde de stad Genk aanwervingspremies uit. Voor iedere aanwerving in 2015 van een persoon zonder job keerde de stad 3.000 euro uit, voor alle anderen bedroeg dit 2.000 euro. Belangrijkste voorwaarde was dat de nieuwe medewerkers op zijn minst een jaar in dienst bleven. Het ZOL kwam voor 350 nieuwe medewerkers in aanmerking voor deze premies.

Aan de kant van de uitgaven was de aankoop van HiX, het elektronisch patiëntendossier van de firma ChipSoft, een belangrijk dossier. Omdat er goede afspraken gemaakt konden worden met de artsen en de medische raad kon een evenwichtig financieel plan voor de financiering van het EPD opgesteld worden.

Verder is het belangrijk om te benadrukken dat het samenwerkingsverband dat de Limburgse ziekenhuizen verenigt in Hospilim, jaar na jaar een gunstig effect heeft op de kosten. In 2016 werden belangrijke, bestaande contracten heronderhandeld en aangepast en nieuwe groepsaankopen gebeurden aan gunstige tarieven.

Positief resultaat

Door de toenemende druk op de budgetten wordt het steeds moeilijker om de resultaten op peil te houden. Alleen door steeds creatiever om te gaan met de krimpende middelen, lukt het ons om een financieel gezond beleid te voeren (balans en resultatenrekening). Voor het boekjaar 2016 zijn we hierin ruimschoots geslaagd. Het resultaat bedraagt 4.027.373 euro.

Enkele bedenkingen bij dit resultaat:

  • Via het budget financiële middelen ontving het ziekenhuis extra middelen voor het elektronisch patiëntendossier. Deze worden, cfr het financieel plan ter zake, gereserveerd voor de uitgaven die het EPD met zich mee brengt.
  • Nog in het budget financieel plan werden in 2016 de middelen voor de financiering van de responsabiliseringsbijdrage van statutaire medewerkers verhoogd. Hierdoor wordt de druk die deze responsabiliseringsbijdrage op het resultaat legt lichtjes verlaagd. Ook de bijdrage die de stad Genk hiervoor doet, kan hierdoor verlagen.
  • De activiteit in het Operatiekwartier steeg in 2016 met 1,4%. Doordat de financiering van het OK een gesloten budget betreft, uit zich dit echter niet in een toename van de inkomsten.
  • Het aantal dagklinische patiënten blijft stijgen, hetgeen zich ook vertaalt in de omzet van de forfaits.
  • Het resultaat op farmaceutische specialiteiten neemt lichtjes toe.
  • Het artsenkorps van het ziekenhuis groeit jaar na jaar, waardoor ook de de omzet aan honoraria toeneemt. Dit ondanks de besparingen die ook hier doorgevoerd worden door de overheid.
  • Door het goede resultaat slaagden we er ook opnieuw in om een aanzienlijke som vrij te maken voor het bonusplan dat voor de medewerkers met ZOL-statuut werd afgesloten. De totale bonus voor 2016 bedraagt 1.650.000 euro.

Duidelijk is in ieder geval dat de financiële uitdagingen die voor ons liggen steeds groter worden. Terecht wordt van de ziekenhuizen verwacht dat de modernste evoluties in het zorgaanbod gevolgd worden en dat de zorgkwaliteit blijft toenemen, maar de middelen die daar tegenover staan stijgen niet recht evenredig. Integendeel, de onduidelijkheid over de financiering van de bouwwerken werd in 2016 niet opgelost. De ziekenhuizen ontvingen in 2016 geen middelen om infrastructurele werken uit te voeren. Het ZOL heeft hierdoor een aantal noodzakelijke werken met eigen middelen uitgevoerd. Op het gebied van de financiering van de exploitatie via het budget financiële middelen worden de ziekenhuizen geconfronteerd met besparingen die in 2017 nog verder zullen toenemen.

De uitdagingen zijn dus groot. Netwerking zal een steeds belangrijkere plaats innemen, maar op financieel vlak is het onduidelijk welke effecten dit voor de ziekenhuizen zal hebben.

Om aan al deze evoluties het hoofd te kunnen bieden, zullen we zowel de focus moeten leggen op het verhogen van de inkomsten als op het besparen in kosten. Iedere medewerker en arts van het ZOL zal zijn of haar steentje hieraan moeten bijdragen.