Topkwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg

Aan de organisatie van goede zorg werd in 2016 heel wat aandacht besteed. Er werd ingezet op de verdere standaardisering van zorgprocessen en het verbeteren van de kwaliteit en patiëntveiligheid. Ook op klantvriendelijkheid en het creëren van ‘wow’ momenten voor onze patiënten werd sterk ingezet.

Scroll naar beneden

Patiëntveiligheid en kwaliteitsprojecten

In aanloop naar het behalen van de JCI-accreditatie werd in 2016 verder gewerkt aan het implementeren van de JCI-standaarden.

Voor het nog veiliger maken van onze zorg en processen conform de JCI-accreditatie standaarden is de aanwezigheid van een uniform en degelijk opgebouwd elektronisch patiëntendossier noodzakelijk. Daarom werd er met de uitbouw van de eerste fase van het EPD gefocust op de inhoud van het dossier om zo te verzekeren dat het EPD al deze standaarden mee includeert. Ook bij de 2de fase van de uitrol van het EPD zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven.

Naast het inhoudelijke werk dat in het kader van het EPD gebeurde, werd ook in 2016 veel aandacht besteed aan het uitvoeren van afdelingstracers. Elke afdeling werd in 2016 vier keer bezocht door een auditteam. Dit om de afdelingen te ondersteunen, als voorbereiding op de ‘echte’ audit en om de borging van nieuwe processen op te volgen.

 • Patiënten geven hun visie op patiëntveiligheid in het ZOL
  Op de afdeling D20 werd samen met een team van pneumologen, verpleegkundigen en de dienst Kwaliteit het Kangoeroe-project op poten gezet. Project Kangoeroe is een patiëntveiligheidsinitiatief, met als doelstelling om samen met de patiënt onveilige situaties en omstandigheden in het ziekenhuis te leren kennen en verder bespreekbaar te maken. Alle patiënten, opgenomen tussen februari en juni van 2016, ontvingen een eenvoudige veiligheidskaart waarmee ze incidenten of onveilige situaties konden melden. Deze meldingen werden uitvoerig in het team besproken en gaven aanleiding tot de opstart van enkele verbeterinitiatieven, vooral in het kader van werken met medicatie op de afdeling.
 • Bedside briefen
  Om de communicatie tussen zorgverleners verder te optimaliseren werd het ‘bedside briefen’ geïntroduceerd, een proefproject dat in het voorjaar van 2016 gestart is op de verpleegafdelingen K25 en D25. Een bedside briefing is een overdracht van informatie tussen verpleegkundigen aan het bed van de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat patiënten en hun familie zich hierdoor meer betrokken en geïnformeerd voelen. Tegelijkertijd kunnen verpleegkundigen de praktische zaken zoals het infuus en de beloproep nakijken en zo nodig bijsturen.

Zorgpaden

 • Zorgpad ethyl
  Er werd een medewerker aangesteld voor het uitwerken van een ‘zorgpad ethyl’. Het gaat om een federaal overheidsproject dat loopt in samenwerking met VAD (Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs).
  De ontwikkeling van het zorgpad sluit aan bij de specifieke expertise van onze gastro-enterologen met betrekking tot leverziekten en van de Toxicomanie-Eenheid voor Psychiatrische Spoed Interventie (TEPSI). Op deze crisisopvangdienst worden personen opgevangen die dringende psychiatrische hulp zoeken omwille van middelen gerelateerde problemen.
  De taken van de projectmedewerker zijn het sensibiliseren en vormen van medewerkers met betrekking tot de alcoholproblematiek. Daarnaast het ondersteunen van de medische diensten in de psychosociale aanpak van alcoholproblemen en het uitbouwen van een vroeginterventieaanbod op de dienst Spoedgevallen. Tot slot het afstemmen van de verschillende diensten binnen en buiten het ziekenhuis in het omgaan met alcoholproblemen.
 • Zorgpad vallen
  Het nieuwe ‘zorgpad vallen’ wil de problemen rond communicatie, coördinatie, transparantie en opvolging rond valrisico’s bij ouderen in het licht stellen. Daarnaast is het de bedoeling het zorgproces rond valpreventie te optimaliseren. Er is ook aandacht voor de transmurale communicatie en een nauwe samenwerking met de thuisverpleegkundige en de huisarts van de patiënt. Zo kan de patiënt in de thuissituatie correct opgevolgd worden en zullen acties ondernomen worden om vallen te voorkomen.
 • Zorgpad beroerte
  In het ZOL werd een multidisciplinair ‘zorgpad beroerte’ ontwikkeld. Nieuw is dat voor patiënten die met een beroerte worden opgenomen in het ziekenhuis, een gedetailleerd stappenplan werd uitgetekend en uitgerold zodat geen kostbare tijd verloren gaat want ‘time is brain’. Zowel de opname van deze patiënten op Spoed, als de diagnostiek en de behandeling van een herseninfarct verloopt multidisciplinair in nauwe samenwerking tussen de spoedarts, de neuroloog, de radioloog en de interventionele neuroradioloog, de revalidatiearts en eventueel de geriater.
  Voor de uitvoering van invasieve procedures bij beroertepatiënten werd een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met het Jessaziekenhuis. Ook de andere Limburgse ziekenhuizen zijn hierbij betrokken. Bedoeling is geen tijd te verliezen en de beroertepatiënt zo snel mogelijk te behandelen en de schade te beperken.

Patient delight

‘Patient delight’ betekent dat er momenten en ervaringen gecreëerd worden voor de patiënt die zijn verwachting overstijgen en waardoor hij uiteindelijk meer dan tevreden naar huis gaat. Er werd een werkgroep opgericht die campagnes en verbeteringstrajecten opzet. Volgende projecten werden in 2016 uitgevoerd of opgestart:

 • Hoffelijkheidscampagne: je krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken. Daarom vragen we de zorgverleners om aandacht te besteden aan de manier waarop ze zich voorstellen aan de patiënt en zijn familie. Respect en basisbeleefdheid maken immers een belangrijk deel uit van hoe we door onze patiënten gepercipieerd en ook herinnerd worden.
 • Seniorvriendelijk ziekenhuis: ZOL is ingestapt in het traject voor het behalen van het keurmerk ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’. De diagnose en behandeling van ouderen vragen immers om een aangepaste aanpak. Het label garandeert dat ziekenhuizen ingericht zijn om de opvang van kwetsbare ouderen goed te organiseren.
 • Introductie Free Wifi: om het comfort voor onze patiënten te vergroten, werd free wifi geïntroduceerd op de drie campussen van ZOL en in het Kinderpsychiatrisch Centrum.
 • Begeleiding: geregeld zien we dat minder mobiele patiënten het niet altijd gemakkelijk hebben om hun bestemming in het ziekenhuis te bereiken. Er werden vrijwilligers ingeschakeld op campus Sint-Jan om hen hierbij te begeleiden.
 • Attentie voor jarige patiënten: jarige patiënten krijgen een verjaardagskaart bij hun maaltijd.
 • Institute for professional care: in 2016 volgden 12 zelfstandige schoonheidsspecialisten een extra jaartraject onder leiding van het Institute for Professional Care en in samenwerking met het oncologisch team van het ZOL. De bedoeling van deze ‘Kanker Beauty Professionals’ is om kankerpatiënten in de watten te leggen met massages, gelaatsverzorging en handverzorging. In januari 2017 behaalden ze allen het diploma.

Ethiek

Ethiek, deel van het beleid
Ethiek in het ZOL is in de loop der jaren geëvolueerd van zuivere zorgethiek, waarbij men zich vooral richtte op ethische dilemma’s in de zorg, naar een zorgbeleid waarbij ethiek deel uitmaakt van het volledige ziekenhuisbeleid.
Elk jaar wordt er een oproep gedaan naar referentiepersonen om een initiatie-opleiding ethiek te volgen. Bedoeling is dat op elke vloer voldoende medewerkers zijn die vertrouwd zijn met ethiek. Zij worden opgevolgd vanuit het Comité Medische Ethiek en zijn zeer belangrijk want ze stimuleren het ethisch denken op hun afdeling en beantwoorden vragen van collega’s.
De referenten ethiek komen drie keer per jaar samen om ethische kwesties te bespreken en een klankbord te zijn voor elkaar.

 • Richtlijn palliatieve sedatie (ethiek)
  Het Comité Medische Ethiek werkte een richtlijn en een checklijst uit voor de toediening van palliatieve sedatie. De policy is gebaseerd op de richtlijn palliatieve sedatie van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
 • Beleid vroegtijdige zorgplanning ism de huisartsen
  Er werd een proefproject geïntroduceerd op de dienst Hemodialyse. Patiënten kregen er een formulier waarop ze konden invullen wat ze willen weten over hun gezondheidstoestand, wat ze belangrijk vinden in hun leven, welke zorgen zij wel of niet willen en of er wettelijke regelingen getroffen zijn (wilsverklaring).
  Na vier weken werd reeds 15 percent van de formulieren ingevuld terugbezorgd. Ingevulde formulieren werden toegevoegd aan het patiëntendossier en besproken.
  In een volgende fase wordt het formulier ter beschikking gesteld van alle diensten in het ziekenhuis.

Elektronisch patiëntendossier

Eind 2015 werd gestart met de ontwikkeling van een Patient Data Management Systeem (PDMS) voor de intensieve diensten. In 2016 werd, na de opstart van het PDMS, opnieuw de keuze gemaakt voor HiX, het elektronisch patiëntendossier van Chipsoft en wordt de volledige uitrol van HiX in het ziekenhuis voorbereid. Dit gebeurt in twee fasen. In mei 2017 vindt de volledige omschakeling van twee divisies plaats. In 2018 volgen de andere divisies, inclusief het huisartsenportaal en het patiëntenportaal.

Het EPD zal ons helpen om de communicatie rond de zorg en de interdisciplinaire en transmurale samenwerking verder te verbeteren. Bedoeling is om na de implementatie op een meer geautomatiseerde manier met zorg om te gaan. Niet alleen wat betreft de dossiervoering maar ook het plannen en uitvoeren van processen, het aanvragen van medicatie, inclusief automatische interactie- en veiligheidswaarschuwingen.