Innovatief expertziekenhuis voor ruime regio

Elektronisch patiëntendossier

Historische omslag naar HiX, het EPD van Chipsoft

Op 12 mei 2017 schakelden 2 van de 7 divisies over op een nieuw en utramodern elektronisch patiëntendossier (EPD). Dankzij deze stap beschikken alle betrokken zorgverleners over alle actuele en historische informatie van onze patiënten. Verschillende handige tools zorgen er bovendien voor dat de zorgverlener efficiënter geregistreerd wordt en dat de patiënt- en medicatieveiligheid naar een nog hoger niveau worden getild.

De ziekenhuisbrede implementatie van HiX, het EPD van leverancier ChipSoft, past in het kader van een gefaseerde uitrol. In september 2016 gingen we al van start met het Patiënt Data Management Systeem (PDMS) van HiX op alle kritieke diensten. Ondertussen zijn andere bijkomende divisies dus ook live, zodat het OK, de Spoed, diverse verpleegafdelingen en raadplegingen volledig elektronisch kunnen werken en communiceren. In een volgende fase volgen de 4 overige divisies.

Daarnaast bevat het EPD alle functionaliteiten om verrichtingen te registreren of uit de zorgregistratie af te leiden en koppelt het aan diverse eHealth-platforms zoals eRecipe, Timestamping en UREG. Ook de minimale verpleegkundige gegevens worden volledig en automatisch geëxtraheerd vanuit de verpleegkundige handelingen. In een volgende fase zullen ook huisartsen en zelfs patiënten zelf hun dossiers beveiligd kunnen raadplegen en er zelfs actie in ondernemen.

In de aanloop naar de 3de fase in de live-gang van het EPD in 2018, worden er in het project opnieuw verschillende fasen doorlopen om tot een goed resultaat te komen. Net als de vorige fases doorloopt het project een voorbereidingsfase, reviewperiode, testfase, opleidingsfase en uiteindelijk de live-gang zelf. In september is de voorbereiding gestart. De projectteams werden samengesteld met personen van de betrokken diensten, super key-users (verpleegkundigen en artsen) en ICT’ers.

Naar aanleiding van ervaringen in fase 1 is er voor de projectaanpak gekozen om een teamindeling te maken die zo veel mogelijk gericht is op de verdeling zoals in het ZOL gekend is bij de divisies. In een gedetailleerd opleidingsplan worden diverse opleidingsmethodes opgenomen.

Bij het lezen van dit jaarverslag heeft de volledige uitrol van het EPD HiX over het totale ziekenhuis ook reeds plaatsgevonden.

Samenwerken en netwerken

Klinisch netwerk Noordoost Limburg krijgt verder vorm

In functie van de netwerkvorming waar zowel Vlaanderen als de federale overheid de nodige wetgeving voor aan het uitwerken is, worden de nodige stappen gezet om de ontwikkeling van een locoregionaal klinisch netwerk met het Mariaziekenhuis van Overpelt, het Revalidatie&MS centrum van Overpelt en het Ziekenhuis Maas- en Kempen van Maaseik te concretiseren en inhoudelijk vorm te geven.

Het lijstje van diensten die met mekaar samenwerken binnen het netwerk is sterk gegroeid, waardoor de diensten binnen ons netwerk nauw verbonden worden. Met ZMK werden nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten op het vlak van gynaecologie en cardiologie. Met MZNL werd dan weer overeengekomen dat de artsen van Nucleaire geneeskunde ook naar het ZOL kunnen komen om onderzoeken te doen. En binnen het specialisme KNO werd de associatie uitgebreid naar MZNL. Voor Urologie tot slot was er het aanbod naar de andere netwerkziekenhuizen om in het ZOL met de operatierobot te komen opereren. De samenwerkingsinitiatieven zullen in de toekomst verder uitgebouwd worden, zowel op medisch als op niet-medisch vlak. De patiënt en zijn zorgnoden staan daarbij centraal. In september opende het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) de deuren van haar gloednieuwe campus. Zowel architectonisch als qua infrastructuur behoort het tot de modernste ziekenhuizen van het land. Bovendien is de site ingeplant in een erg rustige en rustgevende omgeving.

Deze ontwikkeling en samenwerking binnen de locoregionale ziekenhuisnetwerken is complementair met een verdere ontwikkeling van de supra regionale en universitaire samenwerking.

Verder aanhalen van banden met huisartsen

In nauw overleg met de huisartsen worden permanente acties opgezet om de samenwerking, de communicatie en de patiëntenzorg verder te verbeteren. De invoering van nieuwe communicatietools tussen huisartsen en specialisten en de organisatie van urgentieraadplegingen binnen elke medische discipline voor patiënten die dringend gezien moeten worden op verwijzing van de huisartsen, werd ziekenhuisbreed uitgerold en verfijnd.

In 2017 werd ook een eerste pilootproject opgezet waarbij huisartsen MOC-vergaderingen kunnen bijwonen via Skype for Business. Huisartsen worden enkele dagen vooraf verwittigd wanneer hun patiënt besproken wordt en kunnen op het afgesproken moment ‘virtueel’ instappen in de vergadering.

Nieuw is ook dat huisartsen die dit wensen euthanasie kunnen uitvoeren bij patiënten die opgenomen zijn in het ziekenhuis en hierom verzoeken. Voorwaarde is dat voldaan is aan alle wettelijke voorwaarden en zorgvuldigheidsvereisten. De samenwerking werd uitgewerkt onder leiding van het Comité Medische Ethiek van het ZOL.

Overeenkomst tussen ZOL en huisartsen GAOZ en Maasland over verbetering niet-planbare zorgsysteem buiten openingsuren

De huisartsenwachtpost van GAOZ (Genk, As, Opglabbeek en Zutendaal) en de huisartsenwachtpost Maasland (Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem) stelden elk een afsprakenplan op met de spoedgevallendienst van het ZOL voor een kwaliteitsvolle samenwerking en synergie tussen de verschillende partners. Dit om de efficiëntie van het niet-planbare zorgsysteem buiten de normale openingsuren te verbeteren. Het plan bevat onder meer afspraken over een snelle doorverwijzing van patiënten door de huisarts vanuit zijn praktijk of vanuit de huisartsenwachtpost naar het Ziekenhuis Oost-Limburg als preferentieel ziekenhuis.

De afsprakenplannen tussen de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendienst van het ZOL traden in het najaar van 2017 in voege. De overeenkomsten werden afgesloten voor een periode van vier jaar.

Aanbod lunchmeetings voor huisartsen

In haar voortdurend streven om de samenwerking tussen huisartsen en ZOL-specialisten te verbeteren, lanceerde de medische directie een nieuw initiatief. Op suggestie van enkele huisartsenassociaties wordt aan de huisartsen een pakket met verschillende medische presentaties voorgesteld. Huisartsenassociaties kunnen uit een ruim aanbod kiezen en een specialist uitnodigen om tijdens een lunchmeeting één van de aangeboden topics te bespreken.

Multidisciplinaire initiatieven

Perifere zenuwletsels

De kliniek perifere zenuwletsels is een multidisciplinaire raadpleging voor perifere zenuwpathologie door de diensten Neurochirurgie, Fysische Geneeskunde, Neurologie, Medische Beeldvorming, Orthopedie en Plastische Heelkunde. Vaak gaat het om verwezen patiënten met een complex zenuwletsel. Dit letsel is vaak ontstaan na een ongeval of een trauma met complexe fracturen, zaagwondes of grote snijwonden. Maar ook door tumoren of andere complexe aandoeningen met ernstig functieverlies in het bovenste of onderste lidmaat.

Er wordt onderzocht of er een primaire oplossing voor handen is of dat er een alternatief bestaat. Radiologie en EMG helpen met het onderzoek om mee de aanpak te bepalen. Elektrofysiologie is hierbij ook erg belangrijk. Op jaarbasis gaat het om 10 tot 15 patiënten. Dat lijkt niet veel maar meestal gaat het wel om heel complexe problemen.

Schildklierkliniek boven de doopvont gehouden

Sinds september 2015 beschikt het ZOL over een multidisciplinair schildkliercentrum. Het is geen overbodige luxe om verschillende artsendisciplines intenser te laten samenwerken bij schildklierproblematiek.

Afhankelijk van het ziektebeeld zal Endocrinologie, Nucleaire Geneeskunde of KNO een voornamere rol spelen in de diagnostiek en behandeling. Om deze reden is het een meerwaarde om een patiënt met schildklierziekten multidisciplinair te benaderen.

De verhuis van de dienst Endocrinologie van campus André Dumont naar campus Sint-Jan in Genk was de ideale aanleiding om dit multidisciplinair schildkliercentrum op te starten. De medische diensten Endocrinologie, Nucleaire Geneeskunde en KNO bespreken nu gezamenlijk hun schildklierpatiënten en werken een unaniem goedgekeurd behandelingsplan uit voor elke patiënt. Moeilijke casussen worden regelmatig op een interdisciplinair overleg besproken. Wanneer er ook patiënten met een schildkliertumor op de lijst staan vervoegt een arts van de dienst Oncologie de bespreking.

Vulvakliniek: Dermatologie en Gynaecologie betrekken seksuologe

Ook in 2017 ging de multidisciplinaire vulvaraadpleging van start waarbij patiënten tegelijkertijd door een dermatologe (dr. Hilde Stals) en een gynaecologe (dr. Nathalie Dhont) worden gezien. Bedoeling is vrouwen met huidproblemen in de intieme zone te helpen.

Indien nodig wordt ook een seksuologe betrokken. Omdat vulvaproblemen vaak ook een seksuologische achtergrond hebben of seksuele problemen kunnen veroorzaken, is het goed om daar ook een gesprek over te hebben. Dermatologie en gynaecologie zorgen dat de pijnklachten en irritatie verdwijnen. Maar daarmee is de cirkel nog niet doorbroken. Door middel van één of soms meerdere gesprekken kan de seksuologe helpen om de draad opnieuw op te nemen, opnieuw te leren ontspannen en andere aspecten van seksualiteit te leren ontdekken.

Intraoperatieve neuromonitoring bij hersenchirurgie

De dienst Neurochirurgie van het ZOL heeft de afgelopen jaren heel wat ervaring opgebouwd in het verwijderen van hersen- en ruggenmergtumoren. Hierbij streeft de chirurg ernaar om op een veilige manier zoveel mogelijk tumoraal weefsel weg te nemen, zonder dat de patiënt achteraf uitvals- of verlammingsverschijnselen heeft. Om dit zo goed mogelijk te bewaken wordt in een aantal gevallen gebruik gemaakt van intraoperatieve neuromonitoring (IONM). IONM is een techniek die volop in ontwikkeling is. Het ZOL kocht in 2017 een nieuw toestel aan met de bedoeling de kwaliteit en de reporting van de monitoring te verbeteren.

Waar de motorische functies zich in de hersenen bevinden, is individueel bepaald. Om deze te lokaliseren wordt voor de ingreep een functionele MRI gemaakt. Dit betekent dat de patiënt tijdens het onderzoek bepaalde ledematen moet bewegen of bepaalde zinnen dient uit te spreken, waardoor op de scan de actieve hersengebieden zichtbaar worden. Verder zijn er ook de DTI (diffusion tensor imaging) en tractografie, die helpen bij het inschatten waar de belangrijke hersenbanen lopen in relatie tot de tumor.

Welke behandeling een patiënt krijgt, hangt af van verschillende factoren zoals de grootte en de ligging van de tumor, het type tumor en de leeftijd van de patiënt. Iedere patiënt wordt
multidisciplinair besproken samen met de radiotherapeut, de oncoloog, de radioloog, de anatomopatholoog en uiteraard de neurochirurg.

Verdere uitbouw expertfuncties

Interventionele radiologie: samenwerking met Jessa op kruissnelheid

Het ZOL en het Jessa Ziekenhuis werken sedert 2 augustus 2016 samen op het vlak van interventionele radiologische behandelingen. In de praktijk kwam de samenwerking in 2017 op kruissnelheid. Bedoeling van de samenwerkingsovereenkomst is een samenwerking opzetten waarbij beide partijen afspraken maken over welke activiteit gecentraliseerd wordt in het ZOL en welke aangeboden wordt op beide vestigingsplaatsen. De interventionele radiologen van de beide ziekenhuizen werken als één team dat samen de wachtdiensten 24/7 voor acute stroke organiseert in Limburg, en dit in nauwe samenwerking met de Limburgse partnerziekenhuizen en eventueel ook buiten Limburg.

Interventies voor deze patiënten kunnen in de beide ziekenhuizen plaatsvinden. De endovasculaire behandeling van aneurysmata of bloedvatuitstulpingen in de hersenen evenals van de andere bloedvataandoeningen in de hersenen vindt enkel plaats in het ZOL, aangezien de specifieke expertise met betrekking tot interventionele neuroradiologische behandelingen daar gecentraliseerd is. De perifere interventionele radiologische ingrepen worden verder ontwikkeld in beide ziekenhuizen.

Nieuwe Philips Ingenia 3T MRI in gebruik genomen

De dienst medische Beeldvorming nam een nieuwe MRI-scanner in gebruik. Het gaat om de Philips Ingenia 3T, een toptoestel van de laatste generatie dat heel wat nieuwe mogelijkheden biedt. De MRI-scanner beschikt over een ver gevorderd navigatiesysteem zodat een deel van het scannen automatisch gebeurt. Hierdoor valt heel wat basis- en routinewerk voor de medisch technoloog weg zodat hij of zij zich meer kan focussen op de evaluatie van de beeldkwaliteit en de pathologie.

Voor de patiënt biedt het nieuwe toestel - dat over een uitgebreide ‘caring suite’ beschikt - heel wat meer comfort, in vergelijking met oudere generatie toestellen. Het toestel beschikt over een grotere buis, nl. 70 ipv 60 cm diameter, wat voordelen heeft voor grotere en corpulentere patiënten of patiënten met claustrofobie. Een derde en belangrijk voordeel van het toestel is de goede beeldkwaliteit. Het toestel is in staat een volledig lichaam van kop tot teen te scannen, wat in de toekomst zeker belangrijk zal worden.

Tot slot biedt het toestel heel wat mogelijkheden voor klinisch wetenschappelijk onderzoek, zeker voor neuro-oncologische, neurovasculaire en cardiologische pathologie. We hebben in het ZOL zeer goed uitgebouwde medische diensten op dit vlak en de dienst Medische Beeldvorming zal de nieuwe sequenties mee uittesten, zeker wat betreft het hoofd, het hart en voor musculoskeletale pathologie.

Low cost TWE-IVF resultaten verbazen de wereld: eerste baby geboren in Ghana

Op het ESHRE congres rond reproductieve geneeskunde van 23 tot 25 februari 2017 in Parijs werd het onderzoek van The Walking Egg (TWE) over low-cost IVF voorgesteld als een van de meest in het oog springende studies. De IVF-techniek van prof. dr. W. Ombelet werd oorspronkelijk ontwikkeld voor ontwikkelingslanden om IVF toegankelijk en betaalbaar te maken voor een groter deel van de wereldpopulatie.

Ruim drie jaar na de start van het project, kwam uit Ghana het heuglijke nieuws dat de eerste niet-Europese low cost IVF-baby geboren is. Een gezond jongetje van 3,3 kg. De werkomstandigheden in Afrika zijn vaak van beduidend mindere kwaliteit en de afstand maakt het niet altijd even makkelijk om Afrikaanse artsen goed op te leiden om de techniek correct uit te voeren. Daarom was het team van prof. dr. Ombelet opgetogen dat deze zwangerschap tot een goed einde werd gebracht.

Van januari tot december 2016 werd in Genk een prospectieve studie uitgevoerd waarin ICSI vergeleken werd met de nieuwe low cost IVF-techniek bij een geselecteerde groep patiënten met fertiliteitsproblemen, onverklaarde en milde mannelijke infertiliteit. ICSI werd toegepast bij 50 percent van de eitjes, de overige 50 percent werd geïnsemineerd volgens de TWE-methode. Volgens de resultaten is TWE even effectief, vergeleken met ICSI in een geselecteerde groep van patiënten.

TWE kan daarom gebruikt worden als een hoogkwalitatieve maar minder dure methode voor geassisteerde reproductie, vergeleken met reguliere IVF of ICSI. Verwacht wordt dat de kosten van IVF met deze methode minstens met 50 tot 80% kunnen dalen.

Dienst Cardiochirurgie viert 25-jarig bestaan met publicatie outcome resultaten

Op 9 juni 1992 werd de eerste hartoperatie verricht in het Sint-Jansziekenhuis in Genk. Dit toen zeer ambitieuze project kwam mede tot stand onder impuls van de diensten Cardiologie (prof. dr. W. Van Mieghem), Anesthesie (dr. R. Heylen) en Vaatheelkunde (dr. H. Schroë). De dienst groeide zeer snel met reeds 252 ingrepen het eerste volledige jaar (1993). In 1994 werd het team aangevuld met een tweede cardiochirurg, nl. dr. Christiaan Van Kerrebroeck.

De volgende jaren bleef het aantal ingrepen gestaag groeien en nieuwe technieken binnen de hartchirurgie werden steeds snel in de dienst geïmplementeerd. Dr. Fransen werd in 2007, na zijn pensionering, als diensthoofd opgevolgd door prof. dr. Robert Dion. Onder zijn leiding werd bijzondere aandacht geschonken aan de verdere ontplooiing van klepherstel, ritmechirurgie en hartfalenchirurgie. Samen met prof. dr. Dion kwam ook dr. Herbert Gutermann in de staf, die in 2010 verder werd uitgebreid met dr. Matteo Pettinari. Sinds het pensioen van prof. dr. Dion in januari 2016, bestaat de dienst Hartchirurgie uit drie vaste stafleden (dr. Van Kerrebroeck, dr. Pettinari en dr. Gutermann) en twee fellows.

In 2016 kwam een nauwe samenwerking met de dienst Cardiochirurgie van het UZ Leuven tot stand, waarbij ZOL chirurgen en deze van het UZ Leuven, één dag per week als consulent in het andere ziekenhuis opereren. De voordelen van deze samenwerking zijn onmiskenbaar: enerzijds het samen verder uitbouwen van technieken voor de behandeling van zeldzame pathologieën, en anderzijds het ‘poolen’ van patiënten voor wetenschappelijke doeleinden.

Mede naar aanleiding van het 25-jarig jubileum publiceerde de dienst een transparant overzicht van haar activiteiten. In alle maatschappelijke domeinen is er een onmiskenbare trend naar transparantie. Publieke rapportering wordt dan ook meer en meer gezien als een norm voor kwaliteitscontrole. Vandaar dat de dienst Cardiochirurgie in haar rapport een transparant overzicht geeft van haar activiteiten én resultaten in de afgelopen vijf jaar zodat de verwijzende huisartsen en cardiologen een objectieve evaluatie kunnen maken van de geleverde zorg.

Kortere wachttijd voor kankerpatiënten dankzij 2de Limburgse PET-CT scanner

Op 1 september werd op campus Sint-Jan een nieuw PET-CT toestel in dienst genomen. Het is de tweede PET-CT binnen de vzw Limburgs PET-centrum (LPC). Met de uitbreiding in Genk kunnen patiënten uit Limburg en omliggende regio’s beter bediend worden.

Het PET-onderzoek wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de diagnose van kanker. Het gaat dan om het differentiëren tussen benigne en maligne letsels, het stadiëren van tumoren met opsporing van klieraantasting of metastasen, het beoordelen van de therapierespons van kankerbehandelingen of het aantonen van recidieven. Niet-tumorale indicaties zijn vasculitis, sarcoïdose, koorts van onbekende oorsprong, systeemziektes, hersenonderzoeken in het kader van dementie…

Voor de ZOL-patiënt is het comfort verhoogd, want de verplaatsing of de rit met de ambulance naar de andere Limburgse PET-CT is niet meer nodig.

ZOL opent eerste Limburgse eicelbank

Het ZOL is in januari 2017 gestart met de eerste eicelbank in Limburg. Sinds de opstart hadden zich 23 kandidates als donor aangemeld. Na persaandacht voor het centrum in het begin van augustus kwamen daar ongeveer 400 potentiële donoren bij.

In Vlaanderen zijn er eicelbanken in Brussel, Leuven, Gent, Antwerpen en sinds het begin van dit jaar ook in Genk. Enkel B-vruchtbaarheidscentra kunnen een eicelbank uitbouwen omdat zij beschikken over een laboratorium voor embryologie waarmee ze enerzijds een in-vitrobevruchting kunnen uitvoeren en anderzijds gameten en embryo’s kunnen behandelen en bewaren.

Om uit te maken of een kandidate in aanmerking komt voor eiceldonatie gebeurt een gynaecologisch onderzoek en een bloedafname om infecties uit te sluiten. De familiale voorgeschiedenis wordt nagegaan en eventuele genetische afwijkingen worden uitgesloten. Tot slot gebeurt er ook een psychologisch onderzoek. Dit is nodig omdat het doneren van eicellen redelijk ingrijpend is en een IVF-behandeling vereist. Als de donor aanvaard wordt, start de hormonale stimulatie van de eierstokken. Dit gebeurt via injecties en duurt ongeveer twee weken tot de eicellen rijp genoeg zijn voor de pick-up. De rijping van de eicellen wordt opgevolgd via bloedafnames en echo’s. De pick-up gebeurt onder sedatie of een lokale verdoving. In totaal moet de donor per poging vijf tot zes keer naar het ziekenhuis komen.

14 artsen behalen Advanced Trauma Life Support certificaat

Na het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven en het Universitair Ziekenhuis Gent, organiseerde het Ziekenhuis Oost-Limburg als eerste niet-universitair ziekenhuis in Vlaanderen de Advanced Trauma Life Support (ATLS) opleiding op 8 en 9 december 2017. De 14 deelnemende artsen van de Spoedgevallendienst van het ZOL behaalden het ATLS-certificaat. Bovendien werden vier van hen uitgenodigd om ATLS-instructor te worden.

Studies tonen aan dat de ATLS-aanpak het sterftecijfer bij zware ongevallen met 7 tot 14 procent kan terugdringen. ATLS werd in de Verenigde Staten ontwikkeld. Het omhelst een systeem om de opvang van traumapatiënten te verbeteren en geldt intussen als de gouden standaard van traumaopvang in de VS.

Binnen de ziekenhuisnetwerken zullen traumanetwerken een belangrijke rol spelen waarbij lokale, regionale en supraregionale traumacentra moeten samenwerken en onderling patiënten doorverwijzen. Via de Advanced Trauma Life Support-aanpak zal het ZOL met alle betrokken partners in haar ziekenhuisnetwerk voor een eenduidige opvang zorgen van traumapatiënten voor wat betreft diagnostiek, therapie en communicatie.

Gerenommeerd ESSO congres voor behandeling buikvlieskanker in het ZOL

In oktober 2017 organiseerde de dienst Abdominale Heelkunde van het ZOL het tweejaarlijkse congres van de European Society Surgical Oncology (ESSO) omtrent de behandeling van peritoneale carcinomatose of buikvliesuitzaaiingen. Deelnemers uit alle continenten, behalve Antartica, woonden het congres bij. Dit betekende een erkenning van ESSO voor het jarenlang klinisch en academisch onderzoek van het ZOL, in samenwerking met Universiteit Hasselt en het Limburg Clinical Research Program.

Met meer dan 720 uitgevoerde CRS (Cytoreductieve Chirurgie) en HIPEC (Hypertherme Intraperitoneale Peroperatieve Chemotherapie) procedures zit de dienst Abdominale Heelkunde van het ZOL bij de absolute wereldtop wat betreft ervaring met de behandeling van peritoneale carcinomatose of buikvlieskanker.

Met een internationale faculty - waaronder de pioniers van deze technieken, namelijk prof. dr. Paul Sugarbaker uit Washington DC en prof. dr. Yutaka Yonemura uit Osaka, Japan - haalde het congres een zeer hoog niveau. Met prof. dr. Sugarbaker bestaat al een jarenlange, zeer intense academische en klinische samenwerking. Prof. dr. Kurt Van der Speeten deed verschillende jaren fundamenteel onderzoek bij prof. dr. Sugarbaker in de Verenigde Staten.

Dr. Hadzic publiceert standaardwerk over loco-regionale anesthesie

The New York School of Regional Anesthesia Europe (NYSORA), gevestigd in het ZOL, publiceerde de tweede editie van het medisch tekstboek dat wereldwijd geldt als de gouden standaard voor loco-regionale anesthesie en acuut pijnmanagement. Dit boek bevestigt de positie van het ZOL als toonaangevend trainingscentrum voor regionale anesthesie en acute pijnprocedures in België en wereldwijd. De hoofdstukken in ‘Hadzic’s textbook of regional anesthesia and acute pain management’ werden geschreven door wereldautoriteiten op het vlak van loco-regionale anesthesie en acuut pijnmanagement. Ook verschillende stafleden anesthesie en chirurgie uit het ZOL leverden hun bijdrage. Het boek is opgedragen aan ZOL-arts dr. Steven Dewaele (1973-2016), van wie ook een artikel in het boek opgenomen is.

Het tekstboek werd samengesteld door prof. dr. Admir Hadzic en co-editor dr. Catherine Vandepitte, die in 2015 het Centre for Research and Enhanced Recovery after Orthopedic Surgery oprichtten in het ZOL. CREER werd erkend als centre of excellence, er werden grote studies opgezet en anesthesisten komen wereldwijd voor trainingen in loco-regionale anesthesie.

Ook de tevredenheid van patiënten die een orthopedische ingreep ondergaan in het ZOL, stijgt verder sinds de implementatie van de vernieuwde technieken en protocols. Loco-regionale anesthesie zorgt immers voor betere pijnbestrijding, meer comfort en een significant snellere revalidatie.

Geïntegreerd traject voor heupprothesepatiënten

De heupchirurgen monitoren actief de kwaliteit van de zorg bij alle patiënten die een heupoperatie ondergaan in het ZOL. Meer dan 1.000 patiënten met een totale heupprothese werden zo reeds opgevolgd. Om dit te realiseren, maken ze gebruik van een ‘slim’ softwaresysteem - ontwikkeld door de Vlaamse startup Lynxcare - dat relevante parameters automatisch detecteert in de brondossiers, deze codeert én vertaalt naar klinische inzichten, bruikbaar voor de patiënt of zorgverlener.

Patiënten die meedoen, kunnen inloggen op een portaal dat informatie bevat over het traject dat men zal doorlopen en de voorbereidingen die men zelf moet treffen. Daarnaast wordt aan de patiënten gevraagd om voor en na de operatie een vragenlijst in te vullen. Nieuwe bevragingen volgen na zes maanden, één, twee, vijf en tien jaar.

'Patient reported' parameters zijn zeer waardevol voor de opvolging van patiënten en de interne bijsturing. Maar ook om nieuwe patiënten beter te informeren over wat ze kunnen verwachten.

Steeds meer disciplines aan de slag met de da Vinci operatierobot

De dienst Urologie is al sinds het begin van de robot in het ZOL gestart met robot-geassisteerde operaties zoals de radicale prostatectomie. Ook voor de partiële nefrectomie wordt de robot sinds het begin ingezet. Nieuw is het gebruik van de robot voor pyeloplastie, een aangeboren vernauwing van de urineleider bij kinderen en adolescenten.

Door de dienst Cardiochirurgie wordt de Da Vinci operatierobot voornamelijk gebruikt bij drie types van hartingrepen: revascularisatieoperaties waarbij enkel de voorzijde van het hart dient overbrugd te worden, het herstel van de mitralis- en tricuspiedklep en bij de resectie van een myxoom van de hartspier.

Robotchirurgie wordt binnen de digestieve heelkunde gebruikt voor de moeilijker te bereiken regio’s zoals het klein bekken en de hoge bovenbuik. De robot werd door de dienst Abdominale Heelkunde tot nu toe gebruikt voor lage rectumchirurgie, leverchirurgie en herstel van grote littekenbreuken.

Nieuwe artsen

Om onze expertfuncties en subspecialismes verder uit te bouwen worden de medische teams voortdurend versterkt. Dit zijn de artsen die in 2017 de medische staf vervoegden.

dr. Rawaha Ahmad, nucleaire geneeskunde
dr. An Driesen, neurologie
dr. Julie Faes, gynaecologie-verloskunde
dr. Willem Gysemans, neonatologie
dr. Suzan Hendrikx, neurologie
dr. An-Sofie Lemmens, pediatrie
dr. Ana Lopez, anesthesie
dr. Ben Molenaers, orthopedie
dr. apr. Deborah Steensels, klinische biologie
dr. Koen Van Boxem, anesthesie
dr. Karina Van Kaam, psychiatrie

Investeren in infrastructuur

Start werken zintuigenplatform

Op campus Sint-Jan zijn de voorbereidende werken gestart voor de bouw van een nieuw zintuigenplatform. De specialismes Oftalmologie (Oogziekten), Mond-Kaak-Aangezicht (MKA) en Keel-Neus-Oor (KNO) krijgen in 2018 een gloednieuwe stek bovenaan de trap die van de inschrijvingshal naar de raadplegingsblok leidt.

De verbouwingen vormen het sluitstuk van een grootscheepse renovatieronde die tal van raadplegingen én de dienst Medische Beeldvorming een volledige make-over gaf. Er wordt eveneens een nieuwe patiënten- en bezoekersgang gecreëerd. Op die manier worden het dagziekenhuis Heelkunde en het Interventioneel centrum in de K-blok via één lange gang met mekaar verbonden.

Nieuwe look voor Pediatrie

De raadpleging Pediatrie is volledig vernieuwd. In de wachtkamer en gang van de raadpleging prijken kleurrijke, speelse figuurtjes aan de muren. Deze tekeningen komen van de hand van de Genkse tekenaar Michaël Olbrechts. De vernieuwde kinderwebsite, de patiëntenbrochures, de verpleegkundige uniformen en de dapperheidsdiploma’s maken de eigen huisstijl van Pediatrie compleet.

Nucleaire geneeskunde huist in

De dienst Nucleaire Geneeskunde nam half april haar intrek in de ruimte waar vroeger de apotheek gevestigd was. Deze locatie bevindt zich op niveau G -1 van campus Sint-Jan. De gangen van niveau G -1 werden ingericht als patiëntengangen en ook de ruimte waar Nucleaire Geneeskunde voortaan thuis is, kreeg een volledige make-over met veel licht, frisse kleuren en eigentijdse, warme materialen.

Ook is er veel aandacht besteed aan de privacy van de patiënt. Zo beschikt de dienst over aparte onderzoeksruimtes. Naar medische apparatuur toe kreeg Nucleaire Geneeskunde twee extra gamma camera's en een PET-CT. Tot slot betekenen ook de nieuwe vergaderzaal en afgescheiden protocolruimtes voor de artsen een forse vooruitgang ten opzichte van de vroegere situatie.

Raadpleging Orthopedie klaar

De 2de fase van de bouw van de raadpleging Orthopedie werd afgerond. De dienst beschikt over 13 consultatieruimtes en 3 gipskamers die ook dienst doen als verbandruimte. Bij de renovatie werd rekening gehouden met het comfort van de patiënt, zo zijn er twee ruime wachtzalen voorzien.

Renovatie Medische Beeldvorming (MBV) afgerond

In 2016 werden op Medische Beeldvorming de wachtruimtes van de modaliteiten Echografie en Mammografie vernieuwd, in februari 2017 volgden de administratieve blok met vier burelen, het kantoor van het medisch diensthoofd, een ruimte voor het wetenschappelijk departement en een vergaderzaal.

Sinds begin april is de nieuwe MR in werking en eind september werd de vernieuwde modaliteit CT opgestart. Elke modaliteit heeft daarnaast een aantal protocolruimtes. Het aantal zalen per modaliteit is intussen meer dan ontdubbeld.

De verbouwingswerken zorgen mede voor een positieve beleving bij de patiënt tijdens het radiologisch onderzoek.

Laatste grote werken op campus André Dumont

Op campus André Dumont zijn de bouw- en afbraakwerken voor het ZOL definitief achter de rug. Laatste fase was de afbraak van het oude ziekenhuis die wat vertraging opliep maar in 2017 toch werd afgerond.

Het terrein bouwrijp overgedragen aan de vzw Menos dat er nieuwe woonunits voor het Woonzorgcentrum Mandana zal bouwen.