Financieel gezond blijven

Financiële gezondheid

Positief resultaat

De resultatenrekening van het boekjaar 2017 toont een positief resultaat van € 4.584.560. Het courant resultaat (na financieel resultaat, maar voor uitzonderlijk resultaat) bedraagt € 5.964.491. Daarmee ligt het courant resultaat aanzienlijk hoger dan in 2016 (€ 2.112.775).

Ondanks de zware besparingen van onze overheid in 2017 kon toch een beter financieel resultaat neergezet worden dan in 2016. Een stijging van de omzet - gekoppeld aan een beheersing van de kosten - lag aan de basis.

  • De activiteit van ons ziekenhuis blijft ook verder groeien dankzij tal van initiatieven van onze medische diensten, maar vooral door de dagelijkse inzet van alle ZOL medewerkers voor onze patiënten. Hierdoor vertrouwen jaar na jaar meer mensen uit een brede regio erop dat ze in ons ziekenhuis omringd worden door de beste zorgen. Vooral de stijging in dagziekenhuisactiviteit draagt bij aan de toename van het resultaat. Meer en meer disciplines verkiezen een dagklinische behandeling boven een opname. Nieuwe technieken maken dit ook mogelijk. Ook voor de patiënten heeft een behandeling in een dagziekenhuis vaak veel voordelen ten opzichte van een opname. 
  • De samenwerking binnen Hospilim voor wat betreft het gezamenlijk aankoopbeleid door de Limburgse ziekenhuizen heeft een positief effect op het resultaat
  • Een heel aantal - vooral administratieve - kosten zijn gedaald. Ook hier spelen heronderhandelingen van bepaalde goederen en diensten een belangrijke rol.

We hebben dus bewust ingezet op een beleid van groei, gekoppeld aan het terugdringen van kosten, maar zonder in te boeten aan kwaliteit. Tegelijkertijd blijven we ook investeren en kiezen voor innovatie. Niet altijd een makkelijke keuze omdat innovatie en complexe ingrepen in de meeste gevallen grote kosten met zich meebrengen. Toch gaan we deze investeringen niet uit de weg. Enkel zo kunnen we onze maatschappelijke opdracht waarmaken: een organisatie zijn van mensen voor mensen.

Door het realiseren van dit resultaat is het ZOL er ook opnieuw in geslaagd om de bonus voor het pensioenfonds van de medewerkers te vrijwaren.

Aandachtspunten voor de toekomst

Het ZOL blijft inzetten op betaalbare gezondheidszorg waarbij de patiënt centraal staat. In een regio die het niet altijd makkelijk heeft, trachten we veel aandacht te besteden aan de zwakkere patiënt. Een gezondheidsbeleid op 2 sporen is niet aan het ZOL besteed. Zo hanteren we nog steeds een maximum supplement van 100% op het ereloon in een éénpersoonskamer, waarmee we het best scoren in Limburg.

Transparantie is in dit opzicht van cruciaal belang. We streven naar duidelijke prijsramingen voor patiënten die zowel op de website terug te vinden zijn als die op eenvoudige vraag op maat van de patiënt gemaakt worden. Onafhankelijke instanties zoals het Vlaams Patiëntenplatform hebben ons voor die transparantie een pluim gegeven.

Ondanks het positieve resultaat van 2017 blijft het aangewezen om voorzichtig te zijn naar de toekomst toe. De zorgsector blijft immers onder druk staan. Een nieuwe financiering wordt aangekondigd. Het is ook nog onduidelijk welke gevolgen de vorming van ziekenhuisnetwerken zal hebben op de financiële resultaten van de ziekenhuizen.

Sinds 2017 is er wel opnieuw meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor geplande bouwwerken. Maar dat betekent niet dat de overheid onmiddellijk zal tegemoet komen aan alle subsidieaanvragen. Ook hier blijft het dus nog in spanning afwachten. Terwijl we toch nood hebben aan middelen om het comfort en de kwaliteit voor de patiënt te verhogen. Zoals het renoveren van enkele verpleegafdelingen.

De zorgvraag zal - mede door de vergrijzing - verder toenemen. De financiële middelen zullen deze vraag echter niet kunnen volgen. Meer doen met minder middelen zal dan ook in de toekomst de boodschap blijven voor alle actoren in de gezondheidszorg.

Specifiek voor het ZOL wensen we te benadrukken dat ook de correcte verstandhouding en het nakomen van gemaakte afspraken tussen Raad van Bestuur, directie en artsen bijdraagt tot de verdere groei van het ziekenhuis. De goede verstandhouding heeft in het verleden reeds meermaals zijn vruchten afgeworpen, bijvoorbeeld bij de implementatie van een ultramodern elektronisch patiëntendossier of de aankoop van enkele operatierobots. 

Ziekenhuisactiviteiten

Activiteitencijfers

Bij het analyseren van de activiteitencijfers valt op dat het aantal opgenomen patiënten lichtjes stijgt terwijl het totale aantal verpleegdagen licht afneemt. Dit betekent onder andere dat het toepassen en inzetten van moderne operatietechnieken het herstel van de patiënt bespoedigen.

Naast de beperkte stijging van het aantal opgenomen patiënten is er wel een sterke stijging van het aantal patiënten via daghospitalisatie vast te stellen.

Over het algemeen zijn de schommelingen in de activiteiten gering ten opzichte van het jaar voordien. Enkel het aantal ambulante bezoeken blijft gestaag toenemen. In 2017 opnieuw met bijna 5%.