Maatregelen en tegemoetkomingen voor (chronisch) zieken en personen met een handicap

Ziekte-uitkering

Werknemers, werklozen en zelfstandigen die wegens ziekte of ongeval niet in staat zijn om te werken, kunnen van het ziekenfonds een uitkering ontvangen.

Voor vastbenoemd overheidspersoneel gelden afzonderlijke regelingen die niet onder de ziekteverzekering vallen.

Je moet tijdig en op correcte wijze je ziekenfonds verwittigen als je arbeidsongeschikt wordt of tijdens het eerste jaar arbeidsongeschikt blijft na een periode van erkenning.

Het aangifteformulier en de aangiftetermijn variëren naargelang je statuut.

In geval van arbeidsongeval of beroepsziekte is een andere reglementering van toepassing.

Werkhervatting

Als werknemer onderhoud je best een goede band met je collega’s en leidinggevende. Dit zal de terugkeer vereenvoudigen.

Na een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid (> 6 weken) raadpleeg je best eerst je arbeidsarts voor je het werk hervat. Deze arts zal nagaan of je geschikt bent om het werk te hervatten en of er aanpassingen noodzakelijk zijn in je werk. Zo nodig/mogelijk kan er een re-integratietraject worden opgestart. Elke arbeidsongeschikte werknemer kan tijdens eender welk moment van zijn arbeidsongeschiktheid dergelijk traject aanvragen bij de arbeidsarts.

Eventueel kan een gedeeltelijke werkhervatting tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid een zinvolle tussenstap zijn alvorens het werk volledig te hervatten.

Het is noodzakelijk deze werkhervatting steeds aan te geven bij uw ziekenfonds en een aanvraag te doen bij de adviserend arts van uw ziekenfonds. Stem met uw werkgever eveneens af welke mogelijkheden en op welke manier deze deeltijdse hervatting kan worden gerealiseerd. Uw werkgever is niet verplicht dit toe te kennen.

Meer info hierover via https://www.weeraandeslag.be

Is het niet evident uw vroegere werkzaamheden terug op te nemen, dan zijn hiervoor steeds gespecialiseerde diensten die u kunnen helpen: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/default1.shtml

Verhoogde tegemoetkoming voor bepaalde pijnmedicatie

Chronische pijnpatiënten kunnen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van 20% in de prijs van bepaalde pijnstillers. Het bedrag dat je zelf nog moet betalen komt in aanmerking voor de maximumfactuur.

Je kan de tegemoetkoming aanvragen door een machtiging die uw adviserend arts aflevert op basis van een kennisgeving van uw behandelend arts. Met deze machtiging kan je terecht bij je apotheek voor de verhoogde tegemoetkoming.

Maatregelen voor chronisch zieken

Hebt u een chronische (langdurige) ziekte of aandoening? Dan hebt u misschien recht op het statuut van persoon met chronische aandoening of op een of meerdere tegemoetkomingen van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).

Contacteer hiervoor uw ziekenfonds.

Verhoogde tegemoetkoming

Sommige personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming wat de gezondheidszorgen voor deze personen goedkoper maakt. Neem hiervoor contact op met uw ziekenfonds.

Tegemoetkomingen, fiscale en sociale maatregelen voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen via de dienst Directie-Generaal Personen met een handicap vanuit de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een aanvraag doen voor een tegemoetkoming of sociale ondersteuning.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of sociale ondersteuning, moet de handicap eerst door deze dienst erkend worden.

Er wordt nagegaan of je aan een aantal voorwaarden voldoet, zo moet bijvoorbeeld je inkomen onder een bepaalde grens liggen.

Sociale voordelen

Op basis van de erkenning van je handicap bij de dienst Directie-Generaal Personen met een Handicap, kan je allerlei sociale en fiscale voordelen aanvragen bij andere instanties, bijvoorbeeld de vermindering van inkomstenbelasting, de vermindering van onroerende voorheffing, het sociaal telefoontarief, het sociaal tarief gas- en elektriciteit, enz. … https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/voordelen-andere-instanties.htm

Hieraan zijn tevens een aantal voorwaarden verbonden.

Personen met een handicap kunnen tevens een parkeerkaart aanvragen indien zij zich moeilijk kunnen verplaatsen: https://handicap.belgium.be/nl/onze-dienstverlening/parkeerkaart.htm

Vlaamse Sociale Bescherming (VSB)

De VSB biedt een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, ouderen met een zorgnood of personen met een handicap.

U kan tevens terecht bij de Vlaamse Sociale Bescherming indien u door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, om een "mobiliteitshulpmiddel" te kopen of te huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets ... https://www.vlaamsesocialebescherming.be/

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Om uw dagelijks leven beter te organiseren kunt u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) terecht voor de aanschaf van een hulpmiddel of een aanpassing aan uw woning of wagen, tevens is er de persoonsvolgende financiering voorzien voor personen met een zwaardere ondersteuningsnood via het persoonsvolgend budget: https://www.vaph.be/

European Disability Card

Personen met een handicap die een dossier hebben bij de FOD Sociale Zekerheid, de VAPH, AViQ, PHARE of de DSL, kunnen een aanvraag doen voor de gratis European Disability Card. Op vertoon van de EDC kunnen zij kortingen en/of andere voordelen genieten bij de deelnemende organisaties in de sector van de cultuur, sport en vrijetijd (musea, pretparken, sportcentra,…).

https://handicap.belgium.be/nl/eudisabilitycard.htm

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Veel steden en gemeenten voorzien in een gemeentelijke mantelzorgpremie.
Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan een mantelzorger. De voorwaarden om een premie te krijgen, verschillen van gemeente tot gemeente.
De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt toegekend aan de zorgbehoevende of aan de mantelzorger. Het is het gemeentebestuur die kiest aan wie welk bedrag wordt gegeven en wanneer dit gebeurt.
Niet elke gemeente heeft een mantelzorgpremie. Om te weten of zo'n mantelzorgpremie in uw gemeente bestaat, kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur of het OCMW. Ook uw ziekenfonds kan u informeren of zo'n premie in uw gemeente bestaat en of u er recht op heeft.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Jan Van Zundert, Multidisciplinair Pijncentrum - 2019

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg