Gewone opname

Bij opname begeeft u zich op het afgesproken uur naar de centrale inkomhal, waar u een volgnummer kunt nemen voor de dienst inschrijvingen. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar u zal verblijven. De hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke verpleegkundige zal u verder wegwijs maken op de afdeling.

Wat meebrengen bij een gewone opname?

 • Voor de administratie
 • Uw (elektronische) identiteitskaartzonder uw identiteitskaart, kunnen de medewerkers van het onthaal u niet inschrijven. 
 • ISI+ of kids ID voor kinderen onder 12 jaar
 • Uw ziekenboekje met bijbehorende identificatieklevers (enkel indien ID of siskaart niet beschikbaar zijn)
 • Pasje hospitalisatieverzekering
 • Indien het een arbeidsongeval betreft: naam en adres van de werkgever, naam en polisnummer van de arbeidsongevallenverzekering
 • Naam, adres en telefoonnummer van de perso(o)n(en) die wij eventueel kunnen contacteren tijdens uw verblijf
 • Geld om een voorschot te betalen, verrichtingen via Bancontact, Maestro, Mastercard, Visa, ... zijn mogelijk
 • In voorkomend geval: een betalingsverbintenis van het OCMW of van een verzekeringsmaatschappij
 • EU - Europese verzekeringskaart (voor spoedgevallen)
 • E112 formulier bij geplande opname of dagopname
 • Indien u verzekerd bent bij CZ-Nederland: CZ-pas

Voor uw verblijf

 • Persoonlijk linnen en kledij: nachtkledij, ondergoed, kamerjas en pantoffels
 • Handdoeken, washandjes, zeep, tandenborstel, tandpasta, scheergerief,...

Medische gegevens

 • Eventuele röntgenfoto's, bloeduitslagen, uitslagen van andere onderzoeken (bijvoorbeeld elektrocardiogram),...
 • Verwijsbrief van uw huisarts
 • Geneesmiddelen die u momenteel neemt (indien u geneesmiddelen neemt waarvoor u een goedkeuring voor terugbetaling door het ziekenfonds heeft, dan dient u deze goedkeuring mee te brengen)
 • Bloedgroepkaart (indien u deze bezit)
 • Beschrijving van een eventueel dieet dat u volgt
 • Het vooropnameformulier dat u van uw behandelende arts vooraf gekregen heeft
 • Een ingevulde vragenlijst anesthesie indien uw behandelende arts u deze vooraf ter invulling overhandigde

Belangrijke informatie

Wij raden u aan om geen grote geldsommen of waardevolle voorwerpen mee te brengen. Het ziekenhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

Mocht er tijdens uw verblijf ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch diefstal worden vastgesteld, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige, zodat de nodige stappen ondernomen kunnen worden.

Hoe inschrijven voor een gewone opname?

Bij opname meldt u zich op het afgesproken tijdstip aan het onthaal van het ziekenhuis.  Een volgnummer voor opname kan men nemen aan de dienst inschrijvingen/afsprakenbureau. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. U houdt het infobord in het oog. Wanneer uw volgnummer verschijnt, begeeft u zich naar het aangegeven loket. De medewerker aan het loket helpt u verder. Na inschrijving begeeft u zich naar de afdeling waar u zal verblijven. De hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke verpleegkundige zal u verder wegwijs maken op de afdeling.

In functie van de operatieplanning krijgen sommige patiënten voorrang bij de inschrijvingen.

Keuze van de kamer
Voor uw verblijf in het ziekenhuis heeft u de keuze tussen:

 • een gemeenschappelijke kamer
 • een tweepersoonskamer
 • een individuele standaard kamer
 • een individuele standaard+ kamer (Dienst materniteit)
 • een luxekamer (Dienst materniteit)
 • een luxe+ kamer (Dienst materniteit)

Kamers kunnen niet vooraf gereserveerd worden. U krijgt steeds een formulier aangeboden waarop u uw kamerkeuze schriftelijk bevestigt. Op de afdeling Kindergeneeskunde kunt u, mits een beperkte vergoeding voor de hotelkosten, steeds bij uw kind overnachten. In uitzonderlijke gevallen is er een mogelijkheid om op de andere afdelingen, eveneens mits een beperkte vergoeding voor de hotelkosten, bij uw familielid te overnachten. Neem hiervoor contact op met de hoofdverpleegkundige.

Kostprijs
De kostprijs van uw ziekenhuisopname is afhankelijk van diverse factoren. Via deze rubriek trachten we u zo goed mogelijk in te lichten over de mogelijke kosten.  Lees meer

Wie verwittigen bij een gewone opname?

Wij brengen uw huisarts op de hoogte van uw opname. Er zijn echter partijen die u zelf op de hoogte moet brengen:

Uw ziekenfonds
Door uw opname kunt u tijdelijk arbeidsongeschikt zijn. In dit geval moet u uw ziekenfonds tijdig en op correcte wijze verwittigen. Zoniet verliest u een deel van uw ziektevergoeding. Een correcte aangifte van arbeidsongeschiktheid gebeurt steeds via het formulier 'Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid', ook bekend als 'Vertrouwelijk'. Het attest wordt ingevuld door de behandelende arts. Het ingevulde attest stuur je of bezorg je tegen ontvangstbewijs aan de adviserend geneesheer. De poststempel of het ontvangstbewijs geldt als bewijs van een tijdige indiening.

Uw verzekeringsmaatschappij
Patiënten met een particuliere verzekering verwittigen best hun verzekeringsmaatschappij.

Uw werkgever
Breng uw werkgever op de hoogte van een eventuele arbeidsongeschiktheid.

Uw verblijf

Rookverbod
In het ziekenhuis geldt een algemeen rookverbod op grond van het Koninklijk Besluit van 13 december 2005.

Telefoon / Televisie / Internet
Indien u op de kamer over een telefoon beschikt, kunt u via een code gebruikmaken van een rechtstreekse buitenlijn en kunt u tevens telefonische oproepen rechtstreeks ontvangen (telefoonnummer is vermeld op het toestel). De code ontvangt u na ondertekening van de opnamedocumenten. De kosten van uw uitgaande gesprekken worden u aangerekend. We wijzen u erop dat de gesprekskosten in het ziekenhuis aanzienlijk duurder zijn dan de gesprekskosten thuis.

Om uw verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken, is in iedere kamer een televisie voorzien. Het gebruik hiervan is gratis. De afstandsbediening is afgestemd op de tv-toestellen van het ziekenhuis en is elders niet bruikbaar. Het ziekenhuis beschikt tevens over een infokanaal.

Het ziekenhuis beschikt over een draadloos netwerk. U kunt hier gratis gebruik van maken. Hiervoor dient u te connecteren met "ZMK-Guest".

Gsm-gebruik
Het gebruik van gsm-toestellen is wettelijk niet toegelaten in het ziekenhuis. Een gsm kan immers medische
toestellen beïnvloeden en vormt een gevaar voor patiënten die met een dergelijk medisch toestel zijn verbonden. Wij vragen u om uw gsm uit te schakelen in de nabijheid van medische toestellen.
De draagbare telefoons die artsen en personeel bij zich hebben zijn geen gsm's. Deze decttoestellen zijn speciale ziekenhuistelefoons die geen storingen veroorzaken.

Rolstoelen
In de inkomhal staan rolstoelen ter beschikking. U kunt ze gebruiken door betaling van een waarborg van 1 euro. Deze krijgt u na gebruik terug.

Maaltijden
U heeft iedere dag de keuze tussen 2 menu’s voor uw middagmaal. De keuzemenu’s worden u bezorgd door de verantwoordelijke verpleegkundige of zijn te lezen op het infokanaal van de tv op de kamer. Gelieve uw keuze op het formulier aan te duiden.

Dieetvoeding
Volgt u thuis een dieet, dan dient u dit te melden aan de verantwoordelijke verpleegkundige. Hij/zij verwittigt de diëtiste die verantwoordelijk is voor uw afdeling. U krijgt een aangepaste voeding, naargelang het voorgeschreven dieet. Tijdens uw verblijf zal de diëtiste aan u of aan een familielid het voorgeschreven dieet uitleggen. Voor dieetpatiënten is er geen keuzemenu mogelijk.

Cafetaria
Het cafetaria is gelegen op het gelijkvloers en is toegankelijk voor iedereen. Wel vragen wij u een kamerjas te dragen.
De openingsuren kan u rechts op het scherm raadplegen.

Briefwisseling
Brieven worden dagelijks door de verpleegkundigen op uw kamer bezorgd. Wenst u zelf een brief te verzenden
dan dient u deze zelf te frankeren en kan deze afgegeven worden aan het onthaal of meegegeven worden aan de verpleegkundige van uw afdeling. De kosten hiervan worden u aangerekend. Indien u in het ziekenhuis briefwisseling of uw krant wenst te ontvangen, geef dan steeds het juiste adres op:

ZOL Maas en Kempen
Uw naam en voornaam, kamernummer
Diestersteenweg 425, 3980 Maaseik

Kapper / Kapster / Pedicure
Indien u behoefte heeft aan een bezoek van een kapper of kapster, kunt u contact opnemen met de hoofdverpleegkundige. De kapper of kapster dient contant betaald te worden.
Voor verzorging van voeten en nagels kunt u beroep doen op de diensten van de pedicure. U meldt dit
aan de hoofdverpleegkundige. De pedicure dient contant betaald te worden.

Schoonmaakdienst
Onze schoonmaakdienst zorgt ervoor dat de kamers, de toiletten, de gangen en trappenhallen visueel en
hygiënisch schoon zijn. Zij werken hierbij volgens gestandaardiseerde werkmethodes en regelmatig worden
er kwaliteitscontroles uitgevoerd. Omdat kiemen zich bij voorkeur vermenigvuldigen in een zeer vochtige omgeving, wordt er, in tegenstelling tot vroeger, enkel waar nodig (klam)vochtig gereinigd. Door een juiste dosering van de producten en dankzij moderne materialen (zoals microvezeldoeken), leidt dit tot betere schoonmaakresultaten.

Defecten en schade
Stelt u vast dat er op uw kamer iets stuk of beschadigd is, dan kunt u dat melden aan een verpleegkundige,
die de melding doorgeeft aan onze technische dienst.

Vertrek bij een gewone opname

Uw behandelende geneesheer deelt u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. De verantwoordelijke verpleegkundige zal met u de nodige afspraken maken. U zal informatie krijgen over de controleraadplegingen, een eventueel dieet en de voorgeschreven geneesmiddelen. De afspraken worden nauwkeurig opgeschreven in uw ontslagdossier. Indien u toch nog vragen zou hebben, aarzel dan niet deze te stellen.

Bewaar zorgvuldig ieder medisch document dat u bij ontslag wordt meegegeven en volg stipt de raadgevingen op in verband met uw verdere behandeling en medicatie. U krijgt van de geneesheer een voorlopig medisch verslag mee voor uw huisarts. Het definitief verslag zal zo vlug mogelijk aan de huisarts bezorgd worden.

Geef bij uw vertrek het groene ontslagdocument af aan het onthaal. Deze dienst moet over de nodige gegevens beschikken om uw vertrek te registreren. Bij uw vertrek kunt u aan het onthaal de voorlopige afrekening, die afhankelijk is van uw verzekeringsstatus en het aantal dagen van uw verblijf, betalen (contant of via Bancontact/Maestro/Mastercard/Visa).

De ziekenhuisfactuur wordt u naderhand toegezonden. Voor eventuele vragen over de inhoud van de factuur kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met de facturatiedienst (tel.: 089 505 050). Voor inlichtingen omtrent de rubriek 'apotheek' kunt u contact opnemen met de dienst Apotheek (tel. 089 505 050). Indien u vragen heeft betreffende de betaling kunt u contact opnemen met de financiële dienst (tel.: 089 505 050).

Wenst u met een ziekenwagen of taxi naar huis gebracht te worden, vraag dat dan tijdig aan de verpleegkundige. Deze zal hiervoor het nodige doen. Houd er wel rekening mee dat uw verzekeringsinstelling niet altijd alle kosten vergoedt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de dienst patiëntenbegeleiding of met uw ziekenfonds. Indien u, tegen advies van de geneesheer in, toch het ziekenhuis wilt verlaten, dient u een verklaring te ondertekenen waarin u de geneesheer en het ziekenhuis van elke verantwoordelijkheid ontslaat.

 

 

Agenda

Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 6 juni, 2023 - 19:30
Informatieavond Borstreconstructie
dinsdag, 22 augustus, 2023 - 19:30
Informatieavond Borstreconstructie
woensdag, 18 oktober, 2023 - 17:00

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg