Voorstelling van het MPC

Het Multidisciplinair PijnCentrum (MPC) is een afdeling die behoort tot Divisie 4, bestaande uit de medische diensten Neurologie, Neurochirurgie, Revalidatie, Orthopedie en MPC van het Ziekenhuis Oost-Limburg. Verschillende zorgverleners trachten hier de klachten van patiënten, met subacute en chronische (langdurige) pijn, op een adequate manier te diagnosticeren, te behandelen of te ondersteunen. Op deze manier proberen we het functioneren en de levenskwaliteit van de patiënt maximaal te verbeteren.

Jaarlijks zien de pijnspecialisten van het ZOL 2500 à 2800 nieuwe patiënten met voornamelijk rug-, nek- of zenuwpijnen. Dit gebeurt steeds op verwijzing van een huisarts of specialist. Afhankelijk van de duur en de ernst van de pathologie, wordt een specifiek traject vooropgesteld met een gepersonaliseerd behandelplan.

Een behandeling kan bestaan uit medicamenteuze of interventionele (anesthesiologische) therapie. De behandeling kan aangevuld worden met een multidisciplinair behandelplan waarbij de kinesitherapeut, de psychotherapeut, de pijnverpleegkundige, de ergotherapeut en de sociaal werker volwaardige medebehandelaars kunnen zijn.

De artsen van het MPC hebben bovendien een geïntegreerd samenwerkingsverband met de diensten Neurochirurgie, Psychiatrie, Revalidatie en de Palliatieve Eenheid. Het einddoel is om tot een geïntegreerd (medisch) proces te komen, met betrokkenheid van medici en paramedici uit de eerste-, tweede- en derdelijn van de gezondheidszorg.

Na de RIZIV-conventie voor Chronische Pijn, die beëindigd werd in juni 2013, werd er vanuit de Federale Overheidsdienst (FOD) aansluitend een pilootproject opgestart voor ‘Tweedelijnscentra en de Algologische functie’, met een hervorming van de behandeling van ‘chronische pijn’. In Limburg werden 2 Multidisciplinaire Centra voor Chronische Pijn (MCCP) aangesteld, nl. het Jessaziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-Limburg en Multidisciplinaire Algologische Teams (MAT) in alle ziekenhuizen.

De belangrijkste doelstelling van de ‘MCCP’ is de diagnosestelling en het toepassen van behandelingstechnieken, gebaseerd op de biopsychosociale aanpak, bij patiënten die lijden aan subacute of chronische pijn.

Het takenpakket van het ‘MAT’, samengesteld uit een algoloog/anesthesist, verpleegkundig pijnspecialisten en een klinisch psycholoog, bevat enerzijds een consultfunctie ‘aan bed’, maar anderzijds vooral ook een educatieve en sensibiliserende aanpak van ‘chronische pijn’ zowel voor zorgverleners, als voor patiënten. De taak van de psychologen is het detecteren van yellow flags (risicofactoren voor de ontwikkeling van chroniciteit bij subacute en chronische pijn) en “pijnbegeleiding” bij oncologische pijn.

Het is dus belangrijk, bij de behandeling van patiënten die aan acute en subacute pijn lijden, om de evolutie naar het chronisch karakter van het pijnsyndroom te voorkomen en tijdig te anticiperen d.m.v. interdisciplinaire behandeling (verbetering van de functionele activiteiten en de medicamenteuze behandeling, psychologische ondersteuning).

Eind 2013 ondertekenden alle Limburgse Ziekenhuizen een samenwerkingsakkoord om informatie omtrent chronische pijn te delen en behandelingsprincipes op elkaar af te stemmen. Op die manier trachten we samen de behandeling van chronische pijn in Limburg zo optimaal mogelijk aan te bieden. Naast periodiek overleg tussen de verschillende pijncentra hebben wij ook als doel de communicatie naar de huisarts zo optimaal mogelijk te maken. De huisarts blijft in het hele behandeltraject de sleutelfiguur, die het dossier centraliseert.

Een overzicht van de mogelijke medische en paramedische behandelingen en de opvolgingen die er in het MPC gebeuren vindt u terug bij de ‘Patiënteninformatie’.

Samenstelling van het team

 • 8 algologen (anesthesisten-pijnspecialisten) en 4 fellows
 • 3 revalidatieartsen
 • 1 psychiater
 • 2 neurochirurgen
 • 2 psychologen
 • 1 kinesitherapeut
 • 1 ergotherapeut
 • 13 verpleegkundigen waarvan
  • 1 hoofdverpleegkundige
  • 2 verpleegkundig pijnspecialisten
 • 1 studieverpleegkundige
 • 1 sociaal werker
 • 7 medisch secretaressen

Het artsenteam van het MPC bestaat uit 8 algologen of artsen-specialisten Anesthesie met bijzondere bekwaming in de Pijntherapie.

Jaarlijks leiden wij ook artsen-specialisten Anesthesie op binnen de Pijngeneeskunde. Zij werken actief mee tijdens de raadpleging, de invasieve behandelingen en de opvolging, maar steeds onder nabije supervisie van ons artsenteam.

Vanaf het academiejaar 2020-2021 wordt er ook een HAIO-opleiding/stage (HuisArts-in-Opleiding) aangeboden waarbij 6 HAIO's roteren over de diensten Pneumologie, Cardiologie en het Multidisciplinair Pijncentrum.

Inhoudsverantwoordelijke
Prof. Dr. Jan Van Zundert, Multidisciplinair Pijncentrum - 2019

© 2023 Ziekenhuis Oost-Limburg