Structuur divisies

Een divisie bestaat uit een geheel van medische diensten die gecentreerd zijn rond een homogene groep van patiënten op basis van pathologie (bv. thoraxcentrum), leeftijd (bv. moeder en kind) of type van behandeling. Organisatorisch zijn zowel verpleegeenheden, raadplegingen als daghospitalisatie-eenheden onderdelen van een divisie.

Iedere divisie wordt geleid door een duo: een divisiemanager en een arts-coördinator.

De divisiemanager rapporteert aan de algemeen directeur en is verantwoordelijk voor het algemeen beleid binnen de divisie. De divisiemanager geeft rechtstreeks leiding aan de hoofdverpleegkundigen (of hoofdvroedkundigen, hoofd medisch laboratoriumtechnologen, ...), terwijl een toegewezen zorgcoördinator vrijgesteld is voor (bindende) zorginhoudelijke en verpleegkundig-paramedische ondersteuning. Dit laat toe medewerkers in te zetten in functie van hun specifieke competenties en vaardigheden.
  
De arts-coördinator rapporteert aan de medisch directeur en is verantwoordelijk voor het medisch beleid binnen de divisie. Hij wordt voor zijn taak apart vergoed en wordt aangesteld in overleg met de medische raad voor een periode van 6 jaar.
De arts-coördinator heeft in essentie een coördinerende, stimulerende en opvolgende taak naar de medische diensthoofden en situeert zich in het verlengde van de wettelijke taken van de medisch directeur. Dit betekent dat de leiding en het management van de divisie berust bij het duo, gevormd door de arts-coördinator en de divisiemanager.

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg