Obesitasrevalidatie

Obesitas is een chronische aandoening gekarakteriseerd door een toegenomen opstapeling van lichaamsvet. Een belangrijk aspect binnen het ontstaan van obesitas is een verhoogde energie-inname (door voeding) en/of een verlaagd energieverbruik (door beweging), hoewel dit niet de enige oorzaak is.
Ongeveer 15% van de Belgische bevolking lijdt aan obesitas en dit percentage neemt nog steeds toe. Dit is een trend die wereldwijd zichtbaar is.
Overgewicht en obesitas brengen heel wat gezondheidsrisico’s met zich mee. Onderzoek laat zien dat een gewichtsreductie van 5-10% van het oorspronkelijk gewicht reeds zorgt voor een afname van deze gezondheidsrisico’s. Wij willen je graag op weg helpen naar een gezonde levensstijl door samen op een medisch verantwoorde manier aan je gewicht en gezondheid te werken.

Obesitasrevalidatie

Conservatieve behandeling

Over een periode van 24 weken staan er sessies fysieke revalidatie, dieet- en psychologische begeleiding gepland.

De diëtist gaat door middel van groepssessies een gezond en evenwicht eetpatroon opstellen. De focus ligt op het bevorderen van de gezondheid waarbij opvolging op lange termijn noodzakelijk is.
De groepssessies van diëtiek zijn gebaseerd op theoretische kennis alsook de praktische uitvoering hiervan.

Tijdens de groepssessies met de psycholoog wordt jouw motivatie om je levensstijl aan te passen besproken. Er worden individuele, realistische en haalbare doelstellingen opgesteld. We willen je helpen om inzicht te krijgen in uitlokkende prikkels (wat leidt er, naast fysieke hongergevoelens, tot eetgedrag? bijvoorbeeld: emoties, conflicten, het zien van eten…)? Er gaan technieken aangeleerd worden om met deze prikkels te leren omgaan. Ook het aanpakken van hindernissen die ook op lange termijn je veranderplan kunnen saboteren, wordt besproken (door bijvoorbeeld het versterken van sociale vaardigheden). Er wordt ook extra aandacht gegeven voor terugvalpreventie.

Het revalidatieprogramma bestaat uit 2 trainingssessies/week (1 uur per sessie) gedurende 24 weken.
Binnen deze 24 weken zullen er 5 testmomenten plaatsvinden bestaande uit een inspanningstest, een wandeltest en enkele krachtmetingen. Tijdens de trainingssessies volg je een individueel trainingsprogramma met continue hartslagmonitoring. Gedurende de eerste 6 weken van het programma ligt de nadruk op het verbeteren van de conditie door middel van een fitnessprogramma. Vanaf week 7 wordt één van de trainingssessies vervangen door een externe sportactiviteit onder begeleiding. Op deze manier willen we je laten kennismaken met verschillende bewegingsvormen. Verder zullen er enkele korte infosessies plaatsvinden waarbij verschillende thema’s aan bod komen

Bariatrische revalidatie

Over een periode van 10 weken staan er testings en sessies fysieke revalidatie gepland.

het revalidatieprogramma bestaat uit 2 trainingssessies/week (1uur per sessie) gedurende 10 weken.                                            Binnen deze 10 weken zullen er 3 testmomenten plaatsvinden (start, tussentijds en einde) bestaande uit metingen van kracht, gewicht, fysieke activiteit en een omtrekmeting. Tijdens deze trainingssessies volg je een individueel trainingsprogramma met continue hartslagmonitoring.  De nadruk van het programma ligt op het verbeteren van de conditie door middel van een fitnessprogramma.

gedurende 2 jaar na de ingreep wordt je opgevolgd door de chirurg, coördinator, diëtist en psycholoog.

 

Voorstelling team

De arts

De endocrinoloog beoordeelt de impact van jouw overgewicht op het lichaam. Zijn er metabole gevolgen (diabetes, hypertensie, verhoogde cholesterol,...)? Zijn er andere beperkende lichamelijke gevolgen (met gewicht: nazicht en eventuele doorverwijzing)? De endocrinoloog onderzoekt ook of er een hormonale oorzaak van de gewichtstoename is.

De psycholoog

Bij de psychologe doelt de screening op het grondig verkennen van de hulpvraag en motivatie tot levensstijlverandering, met focus op zowel de fysieke als op de psychologische effecten van het overgewicht. Daarnaast zal er worden stilgestaan bij de functie van het eetgedrag en de psychosociale factoren die bijdragen of hebben bijgedragen tot gewichtsproblemen (bvb. opvoeding, ingrijpende levensgebeurtenissen). Overgewicht en obesitas hebben vaak een grote invloed op het fysiek functioneren, wat ook psychosociale gevolgen heeft (bvb. negatief zelfbeeld, sociaal isolement, moeizame relaties,...) en een impact heeft op de kwaliteit van leven.

De diëtiste

De diëtiste gaat de voedingsgewoontes van de patiënt bespreken met behulp van een vragenlijst. Door middel van deze screening worden eveneens de verwachtingen en de motivatie van de patiënt verkend. Antropometrische gegevens (gewicht, lengte, buikomtrek,..), het gewichtsverloop en eetgedrag worden hierbij in kaart gebracht.

De kinesitherapeut

Bij de kinesitherapeut zullen verschillende aspecten bevraagd worden via een vragenlijst omtrent je beweeggedrag (sportervaring, fysieke activiteit, …), lichamelijke klachten of blessures, kortademigheid en dergelijke. Door middel van deze vragenlijst proberen we een beeld te vormen van interesses in verschillende sporten, persoonlijke trainingsdoelen en verwachtingen.

Praktische informatie

Locatie

ZOL Genk, campus Sint-Jan, Synaps Park 1, 3600 Genk

Het revalidatieprogramma 

Conservatief traject:  Bestaat uit 2 trainingssessies van 1 uur per week en gedurende 24 weken op dinsdag en donderdag van 16 tot 19u.

Operatief traject: Bestaat uit 2 trainingssessies van 1 uur per week en gedurende 10 weken op maandag en woensdag van 15u30 tot 18u30.

Benodigdheden

Het is aangeraden om sportieve kledij aan te doen!

Parkeren

Er is een ruime parkeergelegenheid voorzien op de bezoekersparking.

Inhoudsverantwoordelijke
Dr. Yves Kockaerts, Endocrinologie - 2019

© 2024 Ziekenhuis Oost-Limburg